logo
logo

Cykl szkoleń: Warsztat Specjalisty HR

Cel szkoleń

Szkolenia z cyklu „Warsztat specjalisty HR” przeznaczone są dla osób, które chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia procesów selekcji, rekrutacji i wyznaczania ścieżek rozwoju pracowników. Model szkoleniowy dotyczy trzech filarów niezbędnych do rozwinięcia profesjonalnej kompetencji diagnostycznej: wiedza, umiejętności i postawa etyczna.

Aby profesjonalnie wykorzystywać testy psychologiczne w biznesie należy zdobyć odpowiednie umiejętności, które umożliwiają:

 • kompetentne przeprowadzanie badań testami w organizacji,
 • interpretację wyników w kontekście kultury organizacyjnej, 

a w efekcie skuteczną rekrutację i wyznaczanie optymalnie dobranych ścieżek rozwoju pracownika.

Odbycie szkoleń z cyklu „Warsztat specjalisty HR” umożliwia osiągnięcie profesjonalnej kompetencji diagnostycznej w zakresie HR, pozwalającej na samodzielne planowanie i realizowanie badań testami w organizacji, potwierdzone certyfikatami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W przypadku osób nie będących psychologami, ukończenie szkoleń wiąże się z nabyciem uprawnień do zakupu testów, których szkolenia dotyczyły.

Ścieżka szkoleniowa

Szkolenia dotyczą metod przeznaczonych dla specjalistów HR (zarówno psychologów jak i innych specjalistów). Ścieżka szkoleniowa zależy od tego, czy uczestnik szkoleń skończył studia magisterskie z zakresu psychologii.

Niepsycholog

Dla profesjonalistów, którzy mają wykształcenie magisterskie, ale inne niż psychologiczne, a chcą uzyskać uprawnienia do zakupu i stosowania testów psychologicznych z obszaru HR, przygotowano dedykowaną ścieżkę szkoleniową.

Zobacz schemat

Ścieżka składa się z trzech etapów, a każdy z nich wiąże się z możliwością uzyskania odpowiedniego certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (B1, B2, B2+):

1. PSYCHOMETRIA. Szkolenie pozwalające na zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do psychometrycznej i psychologicznej interpretacji wyników w testach oraz poprawnego organizowania badań testami.

Do zaliczenia szkolenia wymagane jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu B1 pozwalającego na zakup i stosowanie testów z kategorii B1, a także udział w szkoleniach ze stosowania testów z kategorii B2.

2. METODY B2_HR.  Cykl szkoleń umożliwiających zapoznanie się z testami psychologicznymi przeznaczonymi do wspierania procesów personalnych w organizacjach:

 • LBQ (wypalenie zawodowe – diagnoza profilowa),
 • LMI (motywacja osiągnięć – pomiar zaangażowania pracowników),
 • CWP+WERK (kompetencje kierownicze w organizacji – style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy),
 • BIP (badanie osobowości w kontekście zawodowym),
 • IE (grupa metod umożliwiających pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych). 

Istnieje możliwość zapisania się na jedno lub więcej szkoleń z cyklu. 
Bezpośrednio po szkoleniu uczestnicy uzyskują dyplom poświadczający udział w szkoleniu.

Następnie uczestnicy szkolenia mają za zadanie samodzielne przeprowadzenie badania daną metodą i przygotowanie raportu. Podczas wykonywania tego ćwiczenia mają możliwość konsultacji z trenerem i otrzymania komentarzy, wspierających rozwój kompetencji diagnostycznych.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu B2 pozwalającego na zakup i stosowanie konkretnego testu, którego dotyczyło szkolenie.

Planujemy rozszerzanie listy szkoleń wraz z wprowadzaniem na rynek nowych metod.

3. ZAAWANSOWANE SZKOLENIE Z GRUPY METOD B2_HR (szkolenie na poziomie B2+)

Planowane jest także szkolenie podsumowujące cykl szkoleń z metod B2_HR, służące ćwiczeniu integrowania wyników uzyskanych z badania kilkoma testami oraz szlifowaniu umiejętności interpretacyjnych. Osoba kończąca to szkolenie umie przeprowadzić sesję badania testami w taki sposób, by wszyscy interesariusze mogli odnieść korzyści (poprawny feedback, zrozumiały raport, odpowiedź na pytania ważne dla celów podjęcia decyzji personalnej).

Aby przystąpić do szkolenia, należy zaliczyć trzy szkolenia z metod B2_HR (w tym dwóch z metod wielowymiarowych, takich jak BIP, LMI lub grupy metod IE).

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu B2+, pozwalającego na zakup i stosowanie wszystkich testów z zakresu B2_HR.

Psycholog

Udział PSYCHOLOGA w szkoleniach z cyklu „Warsztat specjalisty HR”  ma charakter rozwojowy i służy wzmacnianiu kompetencji diagnostycznych oraz umiejętności stosowania testów w obszarze psychologii organizacji i pracy. Każdy psycholog posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich uprawniony jest do zakupu i stosowania testów wszystkich kategorii. Szkolenia są jednak użyteczną formą zapoznawania się z nowymi, wchodzącymi na rynek metodami i szansą na odświeżenie swojego warsztatu. Serdecznie zapraszamy!

Zobacz schemat

1.  METODY B2_HR. Cykl szkoleń umożliwiających zapoznanie się z testami psychologicznymi przeznaczonymi do wspierania procesów personalnych w organizacjach:

 • LBQ (wypalenie zawodowe – diagnoza profilowa),
 • LMI (motywacja osiągnięć – pomiar zaangażowania pracowników),
 • CWP+WERK (kompetencje kierownicze w organizacji – style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy),
 • BIP (badanie osobowości w kontekście zawodowym),
 • IE (grupa metod umożliwiających pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych). 

Istnieje możliwość zapisu na jedno szkolenie lub na kilka z cyklu.

Planujemy rozszerzanie listy szkoleń wraz z wprowadzaniem na rynek nowych metod.

2. ZAAWANSOWANE SZKOLENIE Z GRUPY METOD C PRZYDATNYCH W HR:

Dwudniowe szkolenie skierowane do psychologów, rozpoczynających lub planujących pracę w obszarze psychologii pracy lub organizacji, którzy chcą wykorzystywać testy psychologiczne w praktyce zawodowej i budować spójną politykę stosowania testów w procesach personalnych (selekcja, rekrutacja, rozwój). Na szkoleniu uczestnicy będą korzystać z następujących narzędzi: CFT, APIS-Z(R), ACL, CWP, FCZ-KT(R), PTS, EPQ-R, IVE, NEO-FFI, NEO-PI-R, CISS, oraz gry szkoleniowej Poker Osobowościowy. 

Terminy szkoleń

Cykl szkoleń z poszczególnych metod z kategorii B2 organizowany jest raz na pół roku. Każdy z nich poprzedzony jest  szkoleniem ogólnym z psychometrii.

Zobacz dostępne terminy szkoleń

Kompetencje Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Jesteśmy największym wydawcą testów psychologicznych w Polsce. Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez pracowników merytorycznych, często przez twórców danego testu lub autorów jego adaptacji.
Więcej o nas

System szkoleń został opracowany na podstawie wytycznych Komisji ds. Testów działającej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznego obejmujących:

 • kategoryzację testów psychologicznych,
 • procedury przyznawania rekomendacji podmiotom chcącym prowadzić szkolenia z psychometrii oraz z poszczególnych testów przeznaczonych dla profesjonalistów niebędących psychologami,
 • standardy przeprowadzania badań psychologicznych testami w biznesie (EFPA EuroTest WO).

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙