logo
logo

Zasady dostępu do testów

W ofercie Pracowni znajduje się obecnie ponad 150 testów psychologicznych. Mierzą bardzo różne zmienne, a ich stosowanie wymaga od użytkowników odmiennych kompetencji. Warto zaznaczyć, że niektóre z naszych testów badają cechy psychologiczne, ale od początku były opracowywane jako narzędzia pracy dla innych grup zawodowych, nie tylko psychologów. Z uwagi na tę różnorodność konieczne było uporządkowanie dostępu do istniejących na rynku narzędzi psychologicznych. Zadaniem tym zajęła się Komisja do Spraw Testów Psychologicznych działająca z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która pokategoryzowała narzędzia diagnostyczne na podstawowe grupy oraz określiła wymagania potrzebne do ich zakupu.

Kategorie testów

Kategoria A

Testy z kategorii A to narzędzia przeznaczone dla psychologów oraz innych specjalistów. Do ich stosowania nie jest wymagane ukończenie szkolenia. W tej grupie znalazły się testy mierzące zmienne mało wrażliwe, niewymagające od użytkownika pogłębionej wiedzy psychologicznej. Badanie takimi testami nie jest wykorzystywane do podejmowania decyzji w istotny sposób wpływających na życie osoby badanej. Ich stosowanie jest łatwe, a źródłem wyczerpującej wiedzy w tym zakresie jest podręcznik testowy. Kategoria A+ obejmuje narzędzia niepsychometryczne, których stosowanie nie wymaga od użytkownika wiedzy psychometrycznej, natomiast wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności możliwych do zdobycia na szkoleniu z zakresu stosowania danego testu.

A – testy dla psychologów; dla innych specjalistów

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu

LUB

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia. 

A+ – testy dla psychologów; dla innych specjalistów po ukończonym szkoleniu z zakresu konkretnego testu

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu

LUB

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • ORAZ ukończone szkolenie z zakresu konkretnego testu – wymagane przedłożenie certyfikatu ukończenia szkolenia
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia. 

Kategoria B

Testy z kategorii B są przeznaczone dla psychologów oraz innych specjalistów. W przypadku użytkowników niebędących psychologami niezbędne jest odbycie szkolenia z psychometrii (zakończone egzaminem). Ponadto w przypadku części narzędzi z kategorii B wymagane jest również ukończenie dodatkowego szkolenia dotyczącego konkretnego testu (lub grupy testów). W kategorii B znajdują się przede wszystkim narzędzia wykorzystywane przez specjalistów HR oraz kwestionariusze i testy przydatne w pracy pedagogów. Ich stosowanie jest mniej intuicyjne niż używanie metod z kategorii A i wymaga wiedzy psychometrycznej. Z tego względu, by móc z nich korzystać, konieczne jest ukończenie stosownego szkolenia.

B1 – testy dla psychologów; dla innych specjalistów po ukończonym ogólnym szkoleniu z psychometrii zakończonym egzaminem

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu

LUB

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia. 

B2 – testy dla psychologów; dla innych specjalistów po ukończonym ogólnym szkoleniu z psychometrii zakończonym egzaminem, a następnie szkoleniu z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów)

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu

LUB

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia i zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP
 • ORAZ ukończone szkolenie z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) – wymagane przedłożenie certyfikatu ukończenia szkolenia
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia. 

Kategoria C

Na kategorię C składają się testy przeznaczone WYŁACZNIE dla psychologów jako osób kompetentnych do diagnozowania najbardziej wrażliwych cech psychologicznych, takich jak inteligencja czy osobowość, których pomiar jest częstokroć wykorzystywany w orzecznictwie czy opiniowaniu mającym daleko idące konsekwencje dla osoby badanej. Przyjmuje się, że ukończenie studiów psychologicznych wyposaża psychologa w wystarczającą wiedzę psychologiczną i psychometryczną pozwalającą na stosowanie narzędzi zarówno z tej grupy, jak i z dwóch pozostałych. Należy bowiem podkreślić, że jedynie psychologowie mają pełny dostęp do wszystkich narzędzi diagnostycznych sprzedawanych przez Pracownię.

C – testy wyłącznie dla psychologów

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu
 • Osoby, które mają tytuł doktora psychologii, a nie ukończyły studiów psychologicznych, mogą kupować testy wyłącznie do celów naukowych – wymagany dyplom doktorski wraz z oświadczeniem informującym, że test będzie stosowany tylko do celów naukowych.

Szkolenia nadające nie psychologom uprawnienia do zakupu testów

Aby umożliwić dostęp do testów psychologicznych innym specjalistom (specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, promocja zdrowia, filozofowie, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.), dla których oferta narzędzi diagnostycznych była do tej pory znacznie ograniczona, Pracownia prowadzi szkolenia wymagane dla testów kategorii B:

 • Podstawy psychometrii dla osób nie będących psychologami – szkolenie wg programu zaakceptowanego przez PTP, zakończone egzaminem. Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.
 • Szkolenia z zakresu testu (lub grup podobnych testów) z kategorii B2 – szkolenia wg programów zaakceptowanych przez PTP. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym nadaje uprawnienia do nabywania konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) z kategorii B2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wcześniejsze uzyskanie certyfikatu zaliczenia szkolenia z Podstaw psychometrii dla niepsychologów.

Polecamy także szkolenia z testów z kategorii A+. W tym wypadku Pracownia honoruje certyfikaty uzyskane na szkoleniach prowadzonych przez inne, upoważnione do tego osoby, zgodnie z informacjami podanymi przy opisach testów na naszej stronie.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙