Kwestie dotyczące legalności używania testów psychologicznych

Uprzejmie informujemy, iż narzędzia wydawane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, korzystanie z nich jest dopuszczalne jedynie w zakresie określonym przepisami wskazanej ustawy, z uwzględnieniem warunków umów licencyjnych, podpisywanych z Autorami i wydawcami zagranicznymi. W szczególności, bez wyraźnej zgody Pracowni Testów Psychologicznych PTP zabronione jest kopiowane i wprowadzanie narzędzi do obrotu, udostępnianie osobom nieuprawnionym, wprowadzanie jakichkolwiek zmian oraz ich publiczne udostępnianie, w tym także na stronach internetowych (także w celu prowadzenia badań naukowych). 

Ponadto obowiązują zasady dotyczące dostępu do zakupu i stosowania narzędzi psychometrycznych opracowane przez Komisję do Spraw Testów Psychologicznych działającą z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Więcej 

W związku z pytaniami dotyczącymi legalności konkretnych działań, postaramy się poniżej udzielić odpowiedzi na te najczęściej zadawane. 

Czy wyłącznie psycholog może korzystać z testów z oferty Pracowni? 

Nie, część z testów i kwestionariuszy psychologicznych może być wykorzystywana nie tylko przez psychologów. Mogą je zakupić także inni profesjonaliści, zgodnie z zasadami opracowanymi przez Komisję do Spraw Testów Psychologicznych PTP. Więcej 

Czy można opublikować test w Internecie? 

Udostępnianie w Internecie jakichkolwiek elementów testów (np. treści lub skanów arkuszy testowych, czy podręczników) jest pogwałceniem praw autorskich. Dotyczy to również sytuacji, gdy zawartość ta została skopiowana z innych stron internetowych. Zabronione jest także podawanie jakichkolwiek informacji o metodach obliczania i interpretowania wyników. 

Czy można stworzyć komputerową wersję narzędzia? 

Przekształcenie formy papierowej na formę komputerową (w tym, w formie skanu czy pliku PDF), w celu dalszego udostępniania, wymaga – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgody właściciela praw autorskich. Dotyczy to także tworzenia wersji komputerowych na użytek prac naukowych. Takie działania są możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Pracowni. Pracownia zastrzega sobie prawo do nieudzielenia takiej zgody.

Czy można skserować zakupione arkusze testowe? 

Kopiowanie jakichkolwiek elementów testów jest niezgodne z prawem. Dotyczy to także kserowania zakupionych arkuszy testowych. Jedyną legalną możliwością korzystania z testów jest zakupienie wszelkich potrzebnych elementów, w tym kwestionariuszy, w liczbie potrzebnej do przeprowadzenia zaplanowanych badań. 

Czy można przepisać zadania testowe, wydrukować je i następnie używać? 

Nie, takie działanie nie jest zgodne z prawem. Każdy element testu – arkusz, klucz, podręcznik, każde zadanie testowe czy pytanie z kwestionariusza – jest własnością Pracowni. Dlatego, aby legalnie korzystać z narzędzi sprzedawanych przez Pracownię, należy kupić wszelkie niezbędne materiały testowe w liczbie potrzebnej do przeprowadzenia zaplanowanych badań. 

Czy można odsprzedać/odstąpić narzędzie psychometryczne? 

Zasady dostępu do testów i kwestionariuszy psychologicznych nie obowiązują wyłącznie w momencie zakupu w Pracowni, ale także wtedy, gdy pierwotny użytkownik zamierza przekazać lub odsprzedać je komuś innemu. Należy wówczas pamiętać, że można odstąpić takie narzędzia wyłącznie osobom, które posiadają uprawnienia do ich stosowania i interpretacji określone przez Komisję do Spraw Testów Psychologicznych PTP. Więcej   

Czy można zmienić test (np. skrócić, przetłumaczyć na inny język) na potrzeby badań naukowych? 

W przypadku wszelkich zmian wprowadzanych do testu lub kwestionariusza bezwzględnie potrzebna jest zgoda właściciela praw do danego narzędzia, a więc wydawcy i/lub autora testu. Należy przy tym pamiętać, że ewentualne modyfikacje nie zawsze są możliwe ze względu na specyfikę budowy danego narzędzia. Ponadto wyniki uzyskane za pomocą okrojonej lub zmienionej wersji testu nie mogą być interpretowane przy wykorzystaniu zawartych w podręczniku norm, ponieważ normy te zostały stworzone w innych warunkach. Wyniki uzyskane za pomocą testu lub kwestionariusza wykorzystywanego w niestandardowy sposób mogą służyć jedynie do porównań międzygrupowych, w ramach prowadzonego badania lub też do analizy jakościowej. 

Czy można kopiować i udostępniać podręczniki udostępnione do celów dydaktycznych? 

Podręczniki i klucze udostępniane przez Pracownię jako pliki PDF do celów dydaktycznych, podlegają takiej samej ochronie, jak ich wersje papierowe. W szczególności kopiowanie, wykorzystywanie do celów innych niż dydaktyczne, przekazywanie osobom nieuprawnionym i publikacja w Internecie są zabronione. 

Czy student psychologii może stosować testy psychologiczne?  

Studenci mogą korzystać z oferty testów i kwestionariuszy sprzedawanych przez Pracownię pod opieką wykładowcy lub promotora pracy magisterskiej, który jest psychologiem (ma ukończone studia psychologiczne). Jeżeli istnieje konieczność zakupu arkuszy testowych, studenci powinni poprosić swojego wykładowcę o podpisanie upoważnienia do ich zakupu, co umożliwia nabycie ich w księgarni Symptomy. Upoważnienie można pobrać na stronie Pracowni: www.practest.com.pl/dla-studentow-i-doktorantow 

Student nie może zakupić podręczników do testów, kluczy i innych pomocy testowych. 

Czy student kierunków innych niż psychologia może używać testów z oferty Pracowni? 

Studenci innych kierunków niż psychologia mogą korzystać z oferty tych narzędzi psychometrycznych wydawanych w Pracowni, które są przeznaczone nie tylko dla psychologów, ale także dla innych specjalistów. Korzystanie z nich może się odbywać jedynie pod kierunkiem wykładowcy lub promotora uprawnionego do ich stosowania (z racji wykształcenia i/lub po stosownych szkoleniach). Jeżeli istnieje konieczność zakupu arkuszy testowych, studenci powinni poprosić swojego wykładowcę lub promotora o podpisanie upoważnienia do ich zakupu, co umożliwia nabycie ich w księgarni Symptomy. Upoważnienie można pobrać na stronie Pracowni: www.practest.com.pl/dla-studentow-i-doktorantow 

Student nie może zakupić podręczników do testów, kluczy i innych pomocy testowych. 

 

Secondary menu

płatności obsługuje payu