logo
logo

Regulamin promocji „Kupon na szkolenie za 1 zł”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Kupon na szkolenie za 1 zł”, zwanej dalej „Promocją”, dotyczącej przyznawania kuponu pozwalającego na zakup szkolenia za 1 zł + 23% VAT = 1,23 zł, zwanego dalej „Kuponem”.

 2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Belwederskiej 6A, 00-762 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000259763, NIP: 525-236-80-15, REGON: 140607222 zwaną dalej „Pracownią”.

 3. Promocja obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Za szkolenia odbyte przed 01.01.2023 r. nie są przyznawane punkty niezbędne do otrzymania Kuponu. Czas trwania Promocji może zostać przedłużony decyzją Pracowni. 

 4. Promocja dotyczy wyłącznie szkoleń organizowanych i przeprowadzonych przez Pracownię. Za szkolenia przeprowadzone przez Pracownię, ale zorganizowane przez inne firmy nie są przyznawane punkty niezbędne do otrzymania Kuponu.  

 5. Warunkiem otrzymania punktów za dane szkolenie jest posiadanie przez jego uczestnika konta na stronie www.practest.com.pl założonego przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

 6. Promocja polega na umożliwieniu zakupu szkolenia organizowanego przez Pracownię za 1 zł + 23% VAT = 1,23 zł brutto wedle poniższych zasad:
  – po każdych odbytych 5 szkoleniach, uczestnik szkoleń będzie otrzymywał Kupon na szkolenie za 1 zł + podatek VAT,
  – członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego będą otrzymywać Kupon na szkolenie już po 4 odbytych szkoleniach.

 7. Promocja oparta jest na systemie punktowym wedle następujących zasad:
  – uczestnik szkolenia otrzymuje 4 punkty za każde opłacone szkolenie, w którym uczestniczył,
  – uczestnik szkolenia, będący członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (opłacający regularnie składki) otrzymuje 5 punktów za każde opłacone szkolenie, w którym uczestniczył.
  Po uzyskaniu 20 punktów punkty automatycznie zamieniane są na Kupon upoważniający do zakupu dowolnego szkolenia organizowanego przez Pracownię (online lub stacjonarnego, indywidualnego lub grupowego, opłacanego ze środków własnych lub przez instytucję) za 1 zł + 23% VAT = 1,23 zł brutto. 

 8. Aby członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymał 5 punktów, informacja o członkostwie musi być podana w zakładce „Moje dane” przed dniem rozpoczęcia szkolenia.  Aby uzyskać Kupon już po 4 szkoleniach niezbędne jest członkostwo podczas wszystkich szkoleń.

 9. Za szkolenia opłacone z wykorzystaniem Kuponu punkty nie są przyznawane.

 10. Punkty są przyznawane uczestnikom szkolenia w przeciągu 7 dni od zakończenia szkolenia. 

 11. Aktualny stan punktów jest dostępny w zakładce „Twoje zniżki” widocznej po zalogowaniu na konto na stronie www.practest.com.pl.

 12. Kupon można wykorzystać jednorazowo w przeciągu 2 lat od daty jego wydania, wyłącznie przy zamówieniach realizowanych z konta osoby, która otrzymała Kupon.   

 13. Kupon może zostać wykorzystany wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Niewykorzystany Kupon oraz niewykorzystane punkty nie podlegają zamianie na inne świadczenia, w tym świadczenia pieniężne.

 14. Uczestnikowi, który posiada kupon do wykorzystania, po wyborze w koszyku szkolenia do zakupu i kliknięciu „Przejdź dalej”, wyświetli się komunikat „Masz kupon na szkolenie. Czy chcesz go teraz wykorzystać?”. Akceptacja regulaminu i wyrażenie chęci wykorzystania kuponu skutkuje obniżeniem ceny szkolenia do kwoty 1,23 zł brutto. W przypadku niewyrażenia chęci wykorzystania kuponu, pozostaje on w zakładce „Twoje zniżki” i można z niego skorzystać przy zamawianiu innego szkolenia w przyszłości. 

 15. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o., ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa lub wysłana na adres e-mail: szkolenia@practest.com.pl. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, adres mailowy użyty do logowania się na stronie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 16. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu pocztą elektroniczną.

 17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 18. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.practest.com.pl/regulamin-kupon-na-szkolenie

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙