WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte

Autor:
David Wechsler
Polska adaptacja:
Anna Matczak, Joanna Stańczak, Aleksandra Jaworowska, Iwona Bac
Wiek:
dzieci i młodzież w wieku 6;0–16;11 lat
Procedura:
badanie indywidualne
Użytkownicy: :
psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu: :
C

WISC®-V, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte, to najnowsza wersja najpopularniejszego w historii narzędzia do pomiaru inteligencji.

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na uzyskanie jak najpełniejszego obrazu zdolności dziecka. WISC®-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące  do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0–16;11). W ramach polskiej adaptacji przeprowadzone zostały w 2017/2018 roku badania pilotażowe testów werbalnych (Podobieństwa, Słownik, Wiadomości, Rozumienie) oraz testu Tłumaczenie znaków. Wyniki tych badań były podstawą opracowania ostatecznej wersji tych testów.

WISC-V komplet bez podręczników

WISC®-V składa się z 21 testów. Pozwala na obliczanie Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej (FSIQ) oraz 13 innych wskaźników złożonych. Elastyczna forma narzędzia pozwala na dostosowywanie zakresu badania do potrzeb. Wielość wskaźników, i co za tym idzie, dostarczonych informacji, umożliwia precyzyjne i wszechstronne określanie silnych i słabych stron badanego.

Testy w WISC®-V można ująć w trzy kategorie:

 • Podstawowe (10 testów) – pozwalają dokonać wszechstronnego opisu i oceny zdolności intelektualnych dziecka. Siedem z nich służy do obliczania FSIQ. Testy podstawowe są niezbędne do obliczania szeregu wskaźników podstawowych i uzupełniających.
 • Dodatkowe (6 testów) – mogą być wykorzystywane do zastąpienia któregoś z testów podstawowych, gdy nie został przeprowadzony. Służą też do obliczania pewnych wskaźników pomocniczych.
 • Uzupełniające (5 testów) – dostarczają dodatkowych informacji o zdolnościach poznawczych, o ile istnieje taka potrzeba kliniczna. Są wykorzystywane do obliczania wskaźników uzupełniających.

Przy obliczaniu FSIQ (Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej) wykorzystuje się siedem spośród dziesięciu testów podstawowych. Jeśli nie udało się przeprowadzić któregoś z testów składających się na FSIQ, można wykorzystać jeden z testów dodatkowych lub podstawowych niewchodzących do FSIQ.

Rzetelność: Rzetelność testów WISC®-V szacowano na trzy sposoby – oceniając zgodność wewnętrzną (w tych testach, w których było to możliwe), stabilność (powtarzając badanie na grupie ok. 200 osób wszystkimi testami WISC®-V po upływie 1 miesiąca) i zgodność ocen sędziów (dotyczy tylko testów werbalnych: Podobieństwa, Słownik, Rozumienie).

Trafność: W ramach badań walidacyjnych, 189 dzieci z próby normalizacyjnej, w wieku 6–16 lat, zbadano także wybranymi testami ze Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 (wszystkimi testami inteligencji oraz testami przeznaczonymi do oceny funkcji wykonawczych) . Ponadto zbadane zostały dzieci z następujących grup:

 • dzieci wybitnie zdolne,
 • dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • dzieci z diagnozą ADHD,
 • dzieci z diagnozą dysleksji.

Zastosowanie:

Szerokie zastosowanie WISC-V, pozwala m.in. na: 

 • identyfikowanie niepełnosprawności intelektualnej,
 • identyfikowanie i diagnozowanie zaburzeń uczenia się,
 • ocenę mocnych i  słabych stron procesów poznawczych,
 • diagnozę dzieci zdolnych,
 • ocenę neuropsychologiczną.

Materiały:

 • Komplet bez podręczników (pomoce testowe, arkusze zapisu i zeszyty testowe po 25 egz.)

Sprzedaż promocyjna WISC®-V została zakończona, ponieważ cały nakład pomocy i arkuszy został wysprzedany. Promocja obowiązywała na zamówienia złożone do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania aktualnego nakładu.

Klienci, którzy dokonali zakupu pomocy i arkuszy w ramach promocji, otrzymają także 25% zniżkę na zakupione później podręczniki.

Podręczniki do WISC®-V wraz z nowym nakładem arkuszy i pomocy ukażą się w pierwszej połowie 2021 r.

WISC-V promocja zakończona

UWAGA: Prace nad WISC®-V nie mają żadnego wpływu na możliwość legalnego korzystania z dostępnej obecnie w sprzedaży wersji WISC-R. Umowa licencyjna dotycząca WISC-R jest aktualna. Do wydania nowej wersji Skali, nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby test WISC-R legalnie stosować. Później sprzedaż WISC-R będzie wygaszana. O wszelkich zmianach w sprzedaży WISC-R będziemy informować ze znacznym wyprzedzeniem.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu