WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte

Autor:
David Wechsler
Polska adaptacja:
Joanna Stańczak, Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Iwona Bac
Wiek:
dzieci i młodzież w wieku 6;0–16;11 lat
Procedura:
badanie indywidualne
Użytkownicy:
psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu: :
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

WISC®-V, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte, to najnowsza wersja najpopularniejszego narzędzia do pomiaru inteligencji. Skala została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na uzyskanie pełniejszego obrazu zdolności dziecka. WISC-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0–16;11).

WISC®-V składa się z 21 testów. Pozwala na obliczanie Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej (FSIQ) oraz 13 innych wskaźników złożonych. Elastyczna forma narzędzia pozwala na dostosowywanie zakresu badania do potrzeb. Wielość wskaźników, i co za tym idzie, dostarczonych informacji, umożliwia wszechstronne określanie silnych i słabych stron badanego.

Testy WISC-V można ująć w trzy kategorie:

 • Podstawowe (10 testów) – pozwalają dokonać wszechstronnego opisu i oceny zdolności intelektualnych dziecka. Siedem z nich służy do obliczania FSIQ. Testy podstawowe są niezbędne do obliczania szeregu wskaźników podstawowych i pomocniczych.
 • Dodatkowe (6 testów) – mogą być wykorzystywane do zastąpienia któregoś z testów podstawowych, gdy nie został przeprowadzony. Służą też do obliczania pewnych wskaźników pomocniczych.
 • Uzupełniające (5 testów) – dostarczają dodatkowych informacji ważnych przy diagnozie zaburzeń w uczeniu się i trudności szkolnych.

Przy obliczaniu FSIQ (Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej) wykorzystuje się siedem spośród dziesięciu testów podstawowych.

Novum jest możliwość dokonania analizy procesu rozwiązywania zadań w niektórych testach, a także możliwość uzyskania dla niektórych wskaźników tzw. wyników kontrastowych, czyli ocen poziomu jednej zdolności względem innej, która ją warunkuje.

WISC-V komplet

Rzetelność: wewnętrzna zgodność wyników złożonych, ocen procesu rozwiązywania zadań i wyników testów jest wysoka zarówno w grupach specjalnych, jak i w próbie normalizacyjnej. Ponadto wyniki okazały się w wysokim stopniu stałe w okresie kilku tygodni, a testy wymagające przy ocenie subiektywnego osądu (testy rozumienia słownego) dają podobne rezultaty u różnych osób oceniających. Ogólnie, dowody te dostarczają mocnych argumentów na rzecz dokładności wyników WISC-V i pokazują, że rzetelność wersji polskiej nie odbiega od oryginalnej.

Trafność:

 • Przeprowadzone konfirmacyjne analizy czynnikowe na wynikach polskiej próby normalizacyjnej potwierdziły trafność modelu z inteligencją ogólną (g) i pięcioma czynnikami reprezentującymi poszczególne zdolności, który leży u podstaw konstrukcji skali.
 • Wyniki WISC®-V wysoko korelują z odpowiadającymi im wynikami Skal Inteligencji i Rozwoju IDS-2: IQ w Skali Pełnej z WISC-V bardzo wysoko koreluje z ilorazami inteligencji zarówno ogólnym, jak i pełnym z IDS-2; wskaźniki podstawowe i pomocnicze z WISC-V korelują z odpowiadającymi im czynnikami z IDS-2; współczynniki korelacji między testami, które mierzą podobne domeny poznawcze, mieszczą się w gra­nicach od umiarkowanych do wysokich.
 • Wyniki WISC®-V korelują istotnie z ocenami szkolnymi uczniów szkoły podstawowej; dla ocen uczniów szkoły średniej korelacje są wyraźnie niższe.
 • Za trafnością WISC®-V przemawiają też różnice w wynikach dzieci z grup specjalnych (np. dzieci wybitnie zdolnych, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci z ADHD) i dzieci z odpowiednio dobranych grup porównawczych z próby normalizacyjnej.

Normy: WISC®-V został znormalizowany na podstawie wyników uzyskanych w badaniu próby 2194 dzieci w wieku 6;0–16;11 lat. Normy do testów i ocen procesu rozwiązywania zadań opracowano dla przedziałów wieku obejmujących 4 miesiące. Normy te są wyrażone w skali 1–19, że średnią 10 i SD=3. Wskaźniki złożone są wyrażone w skali ilorazowej ze średnią 100 i SD=15. Wyniki można też ocenić, odnosząc je do równoważników wieku.

Zastosowania:

 • WISC®-V może być używany do wszechstronnej diagnozy ogólnego funkcjonowania intelektualnego.
 • WISC®-V może być stosowany przy diagnozowaniu niepełnosprawności intelektualnej. Szeroki zakres wyników standaryzowanych (od 40 do 160) pozwala na różnicowanie normy i niepełnosprawności intelektualnej zarówno w stopniu lekkim, jak i  umiarkowanym.
 • WISC®-V może być wykorzystany przy diagnozowaniu wyjątkowych uzdolnień intelektualnych oraz mocnych i słabych stron funkcjonowania poznawczego.
 • Rezultaty badania WISC®-V mogą również służyć jako wskazówki przy planowaniu terapii i przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu dziecka w placówce klinicznej lub edukacyjnej.
 • Wyniki w WISC®-V mogą być interpretowane z perspektywy neuropsychologicznej i wykorzystywane do formułowania hipotez na temat funkcjonowania neuropsychologicznego.
 • WISC®-V może być stosowany dla celów badawczych.

Materiały:

 • Komplet (3 podręczniki, pomoce testowe, arkusze zapisu i zeszyty testowe po 25 egz.)
 • Podręcznik 1: Podstawy teoretyczne, własności psychometryczne, interpretacja
 • Podręcznik 2: Przeprowadzanie badania i obliczanie wyników
 • Podręcznik 3: Przeprowadzanie badania i obliczanie wyników. Suplement
 • Pomoce testowe w torbie
 • Zeszyty testowe 1 (25 egz.)
 • Zeszyty testowe 1 (25 egz.)
 • Arkusze zapisu (25 egz.)
  kalkulator WISC-V ikonka  

Wraz z materiałami udostępniamy bezpłatnie kalkulator, czyli program komputerowy pozwalający na obliczenie wyników przeliczonych w  testach oraz we wskaźnikach podstawowych, pomocniczych i uzupełniających.
Kody wydawane są do Arkuszy zapisu WISC-V. Otrzymany kod umożliwia obliczenie wyników dla takiej samej liczby badań, ile było zakupionych Arkuszy zapisu.

 

  Przejście do kalkulatora

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:

Podstawy stosowania Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V

Poszerzona analiza i interpretacja Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V

Szkolenia są dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.

 

Klienci, którzy w zeszłym roku zakupili w cenie promocyjnej pomoce i arkusze, mogą zamówić podręczniki (tyle samo co zamówionych kompletów pomocy) z 25% zniżką. Cena podana na stronie zostanie pomniejszona o przysługujący rabat przy wystawianiu faktury (w związku z tym prosimy o  niewybieranie opcji płatności: PayU). Powyższa oferta jest bezterminowa. Zachęcamy do zakupu w dogodnym momencie.

W związku z wydaniem WISC-V zakończyliśmy sprzedaż WISC-R.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
3 916.00zł
4 564.69zł
-
4 564.69zł
580.00zł
609.00zł
5%
609.00zł
540.00zł
567.00zł
5%
567.00zł
280.00zł
294.00zł
5%
294.00zł
2 053.50zł
2 525.81zł
23%
2 525.81zł
175.00zł
215.25zł
23%
215.25zł
150.00zł
184.50zł
23%
184.50zł
137.50zł
169.13zł
23%
169.13zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu