WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi

Autorzy inwentarza:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Autorki podręcznika:
Urszula Brzezińska, Maria Rafalak
Wiek:
Osoby dorosłe, aktywne zawodowo, z co najmniej średnim wykształceniem
Procedura:
Badanie indywidualne i grupowe, bez ograniczenia czasu (przeciętnie od 10 do 15 minut)
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); doradcy zawodowi i specjaliści HR - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis narzędzia: Inwentarz Stylów Kierowania WERK jest skalą przymiotnikową pozwalającą określić typowe dla osoby badanej nasilenie każdego z czterech stylów kierowania (WODZIREJA, EKONOMA, REWOLUCJONISTY i KAPITANA) w układzie interpersonalnym (normy) oraz stwierdzić czy dla osoby badanej któryś ze stylów jest stylem dominującym (analiza profilowa).
WERK składa się z sześćdziesięciu przymiotników pogrupowanych w piętnaście zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą cztery przymiotniki, które badany ma uporządkować od takiego, który opisuje go najlepiej (1), do takiego, który opisuje go najsłabiej lub wcale (4).
Konieczność skonfrontowania się osoby badanej z szerokim spektrum cech bez możliwości ominięcia zagrażających, niespójnych z obrazem siebie bodźców zmniejsza sposobność do zarządzania własnym wizerunkiem.

Rzetelność: Rzetelność pomiaru stylów kierowania dokonywanego za pomocą WERK została oszacowana metodą zgodności wewnętrznej. Za jej wskaźnik przyjęto współczynnik alfa Cronbacha, który określa spójność pozycji wchodzących w skład skali. Ze względu na rangowy charakter skali pomiarowej współczynnik rzetelności wyliczono w oparciu o macierz korelacji polichorycznych. Wartości współczynników alfa Cronbacha zawierają się w przedziale od 0,70 do 0,84.

Trafność: Zbadano trafność treściową, teoretyczną i kryterialną narzędzia (oszacowano zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności pozycji wchodzących w skład poszczególnych skal oraz związki stylów kierowania z wymiarami osobowości mierzonymi Skalą ACL i kwestionariuszem NEO-FFI, a także sprawdzono spójność autodiagnozy kierownik z ocenami ich stylów kierowniczych dokonywanymi przez podwładnych). Większość założeń potwierdzono.

Normy: Normy zostały przedstawione na dziewiętnastostopniowej skali standardowej (od 1 do 19) ze średnią 10 i odchyleniem standardowym 3. Przygotowano normy ogólne dla całej populacji. Próba normalizacyjna objęła 204 osoby reprezentujące populację osób dorosłych i aktywnych zawodowo, w tym 101 mężczyzn i 103 kobiety. Wiek: od 21 do 60 lat (M = 35,02; SD = 8,12); doświadczenie zawodowe: od 1 roku do 40 lat (M = 11,76). Większość osób badanych pracowała w dużych bądź małych miastach i posiadała co najmniej średnie wykształcenie.

Zastosowanie: Podstawowe zastosowanie Inwentarza Stylów Kierowania Ludźmi WERK to identyfikowanie stylów kierowania i wyznaczanie pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej. Jest to użyteczne narzędzie do wspierania procesów rekrutacyjnych, selekcyjnych i rozwojowych w organizacji. Poprzez zdiagnozowanie profilu stylów kierowania ludźmi WERK, dowiadujemy się jaką kulturę organizacyjną będzie rozwijać dana osoba, jeśli powierzy się jej stanowisko kierownicze, ze względu na jej predyspozycje a) osobowościowe, b) przekonania na temat skutecznego kierowania organizacją, co będzie wpływać na sposób komunikowania się z ludźmi, oraz budowania struktury zarządzanej jednostki. Warto jednak pamiętać, że WERK nie przesądza o tym, czy ktoś będzie efektywny jako kierownik.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy)
  • Podręcznik
  • Arkusze testowe (25 egz.)
  • Do obliczenia wyników wymagany jest zakup e-jednostek "e-WERK wprowadzenie wyników" (1 badanie = 1 e-jednostka)

Zobacz ulotkę


 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Kompetencje kierownicze w organizacji – style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu WERK niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia Kompetencje kierownicze w organizacji – style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.


Oprócz wersji papier-ołówek test WERK dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z  wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-WERK wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:

Uwaga! Przy zakupie ark. testowych wymagany zakup - jednostki e -WERK wprowadzanie wyników

221.71zł
240.87zł
-
240.87zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
Uwaga! Przy zakupie ark. testowych wymagany zakup - jednostki e -WERK wprowadzanie wyników
44.88zł
55.20zł
23%
55.20zł
33.60zł
41.33zł
23%
41.33zł
25.20zł
31.00zł
23%
31.00zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu