TKR Test Kompetencji Rodzicielskich

Autorzy:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 25 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych), pedagodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR) przeznaczony jest do pomiaru kompetencji rodzicielskich rozumianych jako dyspozycje rodziców warunkujące stosowanie przez nich takich sposobów postępowania z dzieckiem, które sprzyjają jego rozwojowi – kształtowaniu u dziecka autonomii i umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności. Ma służyć do badania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych rodziców.
Narzędzie składa się z 30 zadań, które mają charakter krótkich historyjek opisujących różne sytuacje wychowawcze. W większości są to sytuacje o charakterze problemowym – związane z kłopotami dziecka, jego niewłaściwym zachowaniem lub trudnymi czy niemożliwymi do spełnienia żądaniami, ale niektóre historie dotyczą wydarzeń o charakterze pozytywnym, np. sukcesów dziecka. Historyjki dotyczą dzieci w różnym wieku i różnych dziedzin aktywności (jak nauka, obowiązki domowe, kontakty  rówieśnikami, rozrywki), a opisane zachowania rodzicielskie różnią się stopniem sprawowanej nad dzieckiem kontroli, sztywności systemu wymagań oraz  zaangażowaniem emocjonalnym.
Każdej sytuacji przypisane są trzy możliwe sposoby zachowania rodzica, a badany ma w stosunku do każdego z nich ocenić prawdopodobieństwo, z jakim tak właśnie by się zachował; ocen tych dokonuje w skali czterostopniowej, wybierając między odpowiedziami zdecydowanie nie, raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak. Oprócz skali kompetencji narzędzie zawiera cztery sale dodatkowe pozwalające na ocenę skłonności rodzica do popełniania błędów: rygoryzmu, permisywności, nadopiekuńczości i bezradności.

Rzetelność: Najbardziej rzetelne wyniki TKR, i to zarówno z punktu widzenia zgodności wewnętrznej, jak i stabilności, to wyniki w skali Kompetencje. W pełni satysfakcjonująca jest stabilność wyników w pozostałych skalach oraz zgodność wewnętrzna w skalach Rygoryzm i Nadopiekuńczość. Natomiast pewne wątpliwości budzi jednorodność skali Bezradność.

Trafność: Przeprowadzone badania dostarczyły danych przemawiających za trafnością TKR.

Normy: Test ma dwojakiego rodzaju normy stenowe – jedne przeznaczone dla populacji ogólnej (oparte na wynikach próby obejmującej ponad 700 osób w wieku 20-59 lat, badanych w sytuacji neutralnej), a drugie przeznaczone dla rodziców zastępczych oaz kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych (oparte na wynikach próby obejmującej ponad 350 osób badanych w sytuacji diagnostycznej w Ośrodkach Adopcyjnych oraz Centrach Pomocy Rodzinie).

Zastosowanie: TKR przeznaczony jest do oceny kompetencji rodzicielskich osób dorosłych oraz ich tendencji do popełniania czterech rodzajów błędów wychowawczych. Mogą nim być badani zarówno rodzice, jak i osoby nie mające dzieci.

TKR może być przydatny w przypadkach, gdy dziecko trafia do psychologa z powodu trudności wychowawczych, jakie sprawia w domu i/lub w szkole. Jednym ze źródeł trudności mogą być niekompetentne zachowania jego rodziców. TKR umożliwia wówczas weryfikację hipotezy o niewystarczającym poziomie kompetencji rodzicielskich u matki lub ojca, a ponadto pomaga określić, z jakimi niekorzystnymi tendencjami  ujawniającymi się w ich zachowaniach wobec dziecka mogą być związane jego problemy.

Analiza wyników w skalach odnoszących się do błędów wychowawczych może też być punktem wyjścia przy projektowaniu oddziaływań terapeutycznych wobec rodziców. Także rodzicom, którzy pragną doskonalić kompetencje rodzicielskie, wyniki TKR mogą pomóc w zidentyfikowaniu słabych i mocnych stron, ujawniając charakteryzujące ich skłonności do popełniania określonego rodzaju błędów wychowawczych.

TKR może też być wykorzystywany w badaniach osób nie mających dzieci. Dotyczy to zarówno badania przyszłych rodziców, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie jeszcze przed narodzeniem się ich dziecka, jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych czy rodziców zastępczych. 


Adopcja

Kandydaci na rodziców adopcyjnych przechodzą przez długotrwały proces rekrutacji, którego jednym z elementów jest diagnoza ich predyspozycji do bycia dobrym opiekunem i wychowawcą dziecka. Predyspozycje zaś to nie tylko odpowiednie cechy osobowości, ale także pewne kompetencje i skłonności ujawniające się w zachowaniach wobec dziecka.

W kontekście badania kandydatów na rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców zastępczych warto rekomendować jednoczesne stosowanie dwóch metod – Kwestionariusza CUIDA oraz TKR, które wspólnie pozwalają uzyskać pełniejszy obraz predyspozycji do rodzicielstwa. CUIDA umożliwia ocenę cech osobowości ważnych z punktu widzenia zdolności do zapewnienia dziecku właściwej opieki. Natomiast TKR dostarcza informacji o kompetencjach rodzicielskich czyli wiedzy rodziców i ich przekonaniu o własnych umiejętnościach związanych z wychowaniem dziecka. Wyniki kwestionariusza CUIDA mogą też być użyteczne przy interpretowaniu wyników TKR, zwłaszcza tych, które odnoszą się do błędów wychowawczych. Na przykład wysoki wynik w skali Nadopiekuńczość w TKR uzyskany przez osobę, która jednocześnie ma niskie umiejętności radzenia sobie ze stratą oceniane na podstawie kwestionariusza CUIDA, świadczące o emocjonalnej zależności od innych,  można interpretować jako wyraz jej niepokoju o dziecko i dążenia do kontrolowania go w celu zapewnienia mu ochrony.


Materiały do wersji papier-ołówek:

  • Komplet (podręcznik, zestaw arkuszy wyników, zestaw zeszytów testowych)
  • Podręcznik
  • Zeszyty testowe (25 egz.)
  • Arkusze wyników (25 egz.)

Pobierz ulotkę

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Test Kompetencji Rodzicielskich TKR w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na rodziców

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu TKR niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia Test Kompetencji Rodzicielskich TKR w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na rodziców (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.

 

Oprócz wersji papier-ołówek test TKR dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

 

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-TKR wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
332.56zł
377.21zł
-
377.21zł
176.84zł
185.68zł
5%
185.68zł
123.87zł
152.36zł
23%
152.36zł
31.85zł
39.17zł
23%
39.17zł
18.90zł
23.25zł
23%
23.25zł
5.04zł
6.20zł
23%
6.20zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu