Szkolenia

 

W trosce o zdrowie naszych klientów Zarząd Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. postanowił, że do końca 2020 r. odwołujemy wszystkie organizowane przez nas szkolenia (zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe). Pracujemy nad uruchomieniem szkoleń on-line.

 

 • Oświadczenie dla instytucji publicznych, o zwolnieniu szkolenia z VAT - Pobierz plik DOC. Pobierz plik PDF.

 

1. Szkolenia dla osób niebędących psychologami, nadające uprawnienia do nabywania wybranych testów psychologicznych.

W związku z dokonanymi przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zmianami zasad dostępu do testów psychologicznych, Pracownia rozszerzyła ofertę testów dostępnych dla innych specjalistów, niż psycholodzy.

Testy w ofercie Pracowni zostały zgodnie z wytycznymi PTP podzielone na trzy kategorie o zróżnicowanej dostępności:

 • A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów Zobacz testy z kategorii A
 • B - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu/szkoleniach z dodatkowym podziałem na:
  • B1 – Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem. Zobacz testy z kategorii B1
  • B2 - Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem, a następnie szkolenia z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów). Zobacz testy z kategorii B2
 • C – Tylko dla psychologów Zobacz testy z kategorii C

Dowiedz się więcej o kategoriach testów

Aby umożliwić dostęp do testów psychologicznych innym specjalistom (specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, promocja zdrowia, filozofowie, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.), dla których oferta narzędzi diagnostycznych była do tej pory znacznie ograniczona, Pracownia będzie przeprowadzać szkolenia wymagane dla testów kategorii B.

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin Uwagi

Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami

 • Specjaliści po studiach magisterskich, niebędący psychologami, chcący korzystać  z testów psychologicznych z kategorii B (Specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.)
Zostanie ustalony

Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.                 

Szkolenia dla osób niebędących psychologami, które ukończą szkolenie ogólne z psychometrii i zechcą zdobyć uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2, znajdują się w tabeli nr 2.

2. Szkolenia dla psychologów i innych specjalistów

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin Uwagi

ABAS-3 Stosowanie i interpretacja
Systemu Zachowań Adaptacyjnych

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony

Ukończenie ogólnego szkolenia z psychometrii zakończone egzaminem nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B1 - ABAS-3

ASRS Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS  

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 - ASRS
CDI 2 Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2 - CDI2
CONNERS 3 Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3 
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testu z kategorii B2CONNERS 3
IE Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania omawianych na szkoleniu testów z kategorii B2. 
RHLB-PL Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL)
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 - RHLB-PL 
WARSZTAT SPECJALISTY HR:  BIP Badanie osobowości w kontekście zawodowym
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 - BIP 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: LMI Motywacja osiągnięć - pomiar zaangażowania pracowników
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 - LMI 

WARSZTAT SPECJALISTY HR: LBQ Wypalenie zawodowe - diagnoza profilowa

 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 - LBQ 
WARSZTAT SPECJALISTY HR: CWP + WERK Kompetencje kierownicze w organizacji style kierowania i ocena własnego wpływu na bieg zdarzeń w pracy
 • Psychologowie
 • Osoby, które zaliczyły szkolenie z podstaw psychometrii
Zostanie ustalony Ukończenie szkolenia oraz pozytywne wykonanie zadanej pracy nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B2 - CWP i WERK

 

3. Szkolenia dla psychologów

 

Tytuł szkolenia Adresaci szkolenia Termin

ACL Stosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej

 • Psychologowie
Zostanie ustalony
DSR – Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej
 • Psychologowie
Zostanie ustalony
IDS-P Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
 • Psychologowie
Zostanie ustalony
IDS-2 Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 
 • Psychologowie

Zostanie ustalony

Kwestionariusz CUIDA oraz Test Kompetencji Rodzicielskich TKR w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na rodziców

 • Psychologowie
Zostanie ustalony

Leiter-3 – Stosowanie i interpretacja Międzynarodowej
Wykonaniowej Skali Leiter-3
Już wkrótce

 • Psychologowie
Zostanie ustalony

MMPI®-2 Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości®-2

 • Psychologowie

Zostanie ustalony

NEURO Testy w diagnozie neuropsychologicznej

 • Psychologowie
Zostanie ustalony

WARSZTAT SPECJALISTY HR: Testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)

 • Psychologowie
Zostanie ustalony

Warunki zapisów na szkolenia:

Zapisy na konkretne szkolenie rozpoczynają się z chwilą ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Pracowni, a kończą się na dwa tygodnie przed terminem tego szkolenia.

 • Na szkolenie zakwalifikują się osoby, które najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem szkolenia:
  • zgłoszą chęć uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia
  • wniosą opłatę za szkolenie na konto Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o.:

   Citibank PL 90 1030 0019 0109 8530 0048 9129

    z dopiskiem zawierającym: tytuł i datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.przyślą (pocztą e-mailową na adres e.sapryk@practest.com.pl, pocztą tradycyjną bądź faksem) potwierdzenie wpłaty koniecznie z dopiskiem zawierającym: imię i nazwisko, tytuł i datę szkolenia, oraz kopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów psychologicznych (dotyczy jedynie szkoleń dla psychologów).

 • Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy uczestniczą indywidualnie w szkoleniach otrzymują zniżkę 10%. 
 • Planowane szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się na nie (i dokona wpłaty) przynajmniej dziesięć osób - w terminie określonym w pkt. 1.
 • O tym, czy szkolenie odbędzie się zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub ew. telefonicznie (najwcześniej 7 dni przed terminem szkolenia).
 • Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Pracownia zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto z którego zostało opłacone szkolenie.
 • Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Pracownia zwraca 50% wpłaconej kwoty.
 • Zainteresowanym - zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom wystawiamy fakturę. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY).
 • Kontakt z Działem Merytorycznym Pracowni:

e-mail: pracownia@practest.com.pl
adres: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o.
ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa
numer tel./faks: (22) 841 02 37

Informacje dodatkowe

 • Pracownia Testów Psychologicznych nie dysponuje bazą noclegową w Warszawie i nie pokrywa kosztów noclegu.
 • W trakcie szkolenia, około godz. 13.00 przewidywana jest jednogodzinna przerwa obiadowa. Pracownia nie zapewnia posiłków (za wyjątkiem napojów) i nie pokrywa ich kosztów.
 • Szkolenia odbywają się przy ul. Belwederskiej 6 A.
 • Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o. o. otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

 

Dojazd z Dworca Centralnego.

 •    Z  Dworca należy udać się na przystanek autobusowy znajdujący się między Dworcem Centralnym a Złotymi Tarasami (Dworzec Centralny 27) i wsiąść w autobus nr 501 (Stegny)  lub 519 (Powsin) lub 522 (Branickiego).  Należy wysiąść na przystanku „Dolna” (6 przystanek od Centrum) i kierować się w stronę przeciwną do kierunku jazdy, do najbliższego skrzyżowania. Przejść na druga stronę ulicy Belwederskiej i w tym samym kierunku przemieścić się jeszcze około 200 m. do kiosku i przystanku autobusowego „Dolna 02”. Na tyłach przystanku znajduje się nasz budynek. Należy ominąć główne wejście do Księgarni i skierować się do drugiego wejścia, na końcu budynku.

Czas potrzebny do przybycia, do Pracowni z Centrum, to około 40 min.

Dojazd z Dworca Zachodniego

 • Do naszej siedziby dojeżdża autobus nr 172 (Sadyba). Należy wysiąść na przystanku „Dolna” i kierować się tak jak w przypadku przedstawionej powyżej trasy.

Czas potrzebny do przybycia do Pracowni z Dworca Zachodniego to około 60 min.

 

Szkolenia wyjazdowe

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniach wyjazdowych kliknij: SZKOLENIA WYJAZDOWE

Rabaty

Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony informującej o harmonogramie szkoleniowym i korzystania z naszej oferty.
Dla klientów powracających na nasze szkolenia przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty:

 • uczestnictwo w 2-3 szkoleniu organizowanym przez Pracownię – rabat -5% na każde;
 • uczestnictwo w 4 i każdym kolejnym szkoleniu organizowanym przez Pracownię – rabat -15% na każde;

Program rabatowy obejmuje szkolenia otwarte, od września 2013 r. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przed tym terminem nie będzie uwzględniane w przyznawaniu rabatów. Rabat przysługuje uczestnikom szkoleń (a nie instytucjom).


Zapraszamy do zapisywania się na nasze szkolenia!

ZałącznikWielkość
A_tabela_2019-10-28.pdf76.94 KB
B1_tabela_2020-03-05.pdf49.18 KB
B2_tabela_2019-04-03.pdf87.83 KB
C_tabela_2020-08-06.pdf79.63 KB

Secondary menu

płatności obsługuje payu