Zasady dostępu do testów psychologicznych

W ofercie Pracowni znajduje się obecnie ponad 150 testów psychologicznych. Mierzą bardzo różne zmienne, a ich stosowanie wymaga od użytkowników odmiennych kompetencji. Warto zaznaczyć, że niektóre z naszych testów badają cechy psychologiczne, ale od początku były opracowywane jako narzędzia pracy dla innych grup zawodowych, nie tylko psychologów. Z uwagi na tę różnorodność konieczne było uporządkowanie dostępu do istniejących na rynku narzędzi psychologicznych. Zadaniem tym zajęła się Komisja do Spraw Testów Psychologicznych działająca z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która pokategoryzowała narzędzia diagnostyczne na trzy podstawowe grupy oraz określiła wymagania potrzebne do ich zakupu.

Testy z kategoria A to narzędzia przeznaczone dla psychologów oraz innych specjalistów.  Do ich stosowania nie jest wymagane ukończenie szkolenia. W tej grupie znalazły się testy mierzące zmienne mało wrażliwe, niewymagające od użytkownika pogłębionej wiedzy psychologicznej. Badanie takimi testami nie jest wykorzystywane do podejmowania decyzji w istotny sposób wpływających na życie osoby badanej. Ich stosowanie jest łatwe, a źródłem wyczerpującej wiedzy w tym zakresie jest podręcznik testowy.

Testy z kategorii B są przeznaczone dla psychologów oraz innych specjalistów. W przypadku użytkowników niebędących psychologami niezbędne jest odbycie szkolenia z psychometrii (zakończone egzaminem). Ponadto w przypadku części narzędzi z kategorii B wymagane jest również ukończenie dodatkowego szkolenia dotyczącego konkretnego testu (lub grup testów). W kategorii B znajdują się przede wszystkim narzędzia wykorzystywane przez specjalistów HR oraz kwestionariusze i testy przydatne w pracy pedagogów. Ich stosowanie jest mniej intuicyjne niż używanie metod z kategorii A i wymaga wiedzy psychometrycznej. Z tego względu, by móc z nich korzystać, konieczne jest ukończenie stosownego szkolenia.

Na kategorię C składają się testy przeznaczone WYŁACZNIE dla psychologów jako osób kompetentnych do diagnozowania najbardziej wrażliwych cech psychologicznych, takich jak inteligencja czy osobowość, których pomiar jest częstokroć wykorzystywany w orzecznictwie czy opiniowaniu mającym daleko idące konsekwencje dla osoby badanej. Przyjmuje się, że ukończenie studiów psychologicznych wyposaża psychologa w wystarczającą wiedzę psychologiczną i psychometryczną pozwalającą na stosowanie narzędzi zarówno z tej grupy, jak i z dwóch pozostałych. Należy bowiem podkreślić, że jedynie psychologowie mają pełny dostęp do wszystkich narzędzi diagnostycznych sprzedawanych przez Pracownię.

Kategoryzacja testów

Testy w ofercie Pracowni zostały zgodnie z wytycznymi PTP podzielone na trzy kategorie o zróżnicowanej dostępności:

C – Tylko dla psychologów

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.
 • Osoby, które mają tytuł doktora psychologii, a nie ukończyły studiów psychologicznych, mogą kupować testy wyłącznie do celów naukowych – wymagany dyplom doktorski wraz z oświadczeniem informującym, że test będzie stosowany tylko do celów naukowych.

Zobacz testy kategorii C

B - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu/szkoleniach

Testy w ramach kategorii B zostały podzielona na:

B1 – Testy wymagające jedynie ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem.

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.

lub

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.
 • ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP,
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia - wymagane wypełnienie Formularza kwalifikacyjnego.

Zobacz testy kategorii B1

B2 - Testy wymagające ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii zakończonego egzaminem a następnie szkolenia z zakresu tego konkretnego testu (lub grupy podobnych testów).

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.

lub

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.
 • ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP,
 • ORAZ ukończone szkolenie z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) – wymagane przedłożenie certyfikatu ukończenia szkolenia.
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia - wymagane wypełnienie Formularza kwalifikacyjnego.

Zobacz testy kategorii B2

A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

Wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia magisterskie z psychologii – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.

lub

 • Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie – wymagane przedłożenie kopii dyplomu.
 • ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia.

Zobacz testy kategorii A


Aby umożliwić dostęp do testów psychologicznych innym specjalistom (specjaliści HR, doradcy zawodowi, pedagodzy, lekarze, socjolodzy, promocja zdrowia, filozofowie, logopedzi, neurologopedii, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, psychiatrzy i in.), dla których oferta narzędzi diagnostycznych była do tej pory znacznie ograniczona, Pracownia będzie przeprowadzać szkolenia wymagane dla testów kategorii B:

 • Podstawy psychometrii dla osób nie będących psychologami – szkolenie wg programu zaakceptowanego przez PTP, zakończone egzaminem. Ukończenie szkolenia oraz pozytywne zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia do nabywania testów z kategorii B1, oraz umożliwia przystąpienie do szkoleń wymaganych dla testów z kategorii B2.

 • Szkolenia z zakresu testu (lub grup podobnych testów) z kategorii B2 - szkolenia wg programów zaakceptowanych przez PTP. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym nadaje uprawnienia do nabywania konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) z kategorii B2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wcześniejsze uzyskanie certyfikatu zaliczenia szkolenia z Podstaw psychometrii dla nie psychologów.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń zostaną udostępnione w zakładce Szkolenia.Dodatkowych informacji na temat planowanych szkoleń udziela Ewa Sapryk e.sapryk@practest.com.pl

ZałącznikWielkość
A_tabela_2019-10-28.pdf76.94 KB
B1_tabela_2020-03-05.pdf49.18 KB
B2_tabela_2019-04-03.pdf87.83 KB
C_tabela_2020-10-26.pdf80.39 KB

Secondary menu

płatności obsługuje payu