KR Kwestionariusz Refleksyjności

Autor testu:
Anna Matczak
Autorzy podręcznika:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska
Wiek:
Młodzież i dorośli (18–78 lat)
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 15 minut
Użytkownicy:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria:
C

Kwestionariusz Refleksyjności służy do diagnozy refleksyjności jako cechy stylu poznawczego. Pozwala na osobną ocenę dwu jej typów – refleksyjności rozumianej jako aktywność poznawcza związana z silną motywacją zadaniową i zaufaniem do własnych możliwości (skala Rozwaga) oraz refleksyjności rozumianej jako ostrożność wynikająca z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie (skala Niepewność siebie). Obecnie jest to jedyne tego typu narzędzie, oparte na autorskiej koncepcji prof. Matczak.

Na kwestionariusz składa się 75 pozycji, które są zdaniami sformułowanymi w pierwszej osobie liczby pojedynczej i opisują różne zachowania, upodobania i preferencje. Badany ocenia prawdziwość każdego zdania w odniesieniu do własnej osoby, określając je jako prawdziwe lub fałszywe. Pozycje składają się na dwie skale. Pierwsza to skala NS (Niepewność siebie), obejmująca 35 pozycji, druga to skala ROZ (Rozwaga), obejmująca 33 pozycje. Siedem pozycji ma charakter buforowy.

Narzędzie znormalizowano na próbie dorosłych z wykształceniem co najmniej średnim.

Rzetelność: Rzetelność narzędzia, oceniana na podstawie zgodności wewnętrznej oraz stabilności wyników okazała się w pełni zadowalająca: wszystkie współczynniki zgodności wewnętrznej (współczynnik alfa Cronbacha) przekraczają wartość 0,8; stabilność wyników (współczynniki korelacji r Pearsona) między wynikami pierwszego i drugiego badania wyniosły  dla skali Niepewność siebie: 0,80, dla skali Rozwaga: 0,75.

Trafność: W ramach badań walidacyjnych zbadano korelacje (współczynniki r Pearsona) między wynikami Kwestionariusza Refleksyjności, a wynikami testów: LOT-R, BDI-II, PSS-10, CISS, LBQ i Twoja praca.Stwierdzono niektóre oczekiwane związki wyników KR ze zmiennymi określającymi różne aspekty motywacji (m. in. potrzebę poznawczego domknięcia i motywację osiągnięć) oraz samopoczucie i radzenie sobie ze stresem. Uzyskane dane przemawiają za trafnością teoretyczną narzędzia.

Normy: Wyniki skal odnosi się do norm stenowych opracowanych na próbie liczącej ogółem ponad 1000 osób, osobno dla dwu grup wieku: 18–39 lat i 40–78 lat. W podręczniku znajdują się wytyczne dotyczące interpretacji zarówno wyników każdej z dwu skal, jak i poszczególnych ich konfiguracji.

Zastosowania: Kwestionariusz Refleksyjności może znaleźć zastosowanie w praktyce jako narzędzie pomocnicze przy diagnozie funkcjonowania intelektualnego.

KR może okazać się użyteczny przy szukaniu przyczyn trudności czy niepowodzeń doznawanych przez jednostkę w różnych obszarach funkcjonowania (jak nauka, praca, życie społeczne), a także przy prognozowaniu powodzenia w różnych działaniach. Wyniki uzyskane za jego pomocą mogą więc być wykorzystywane w poradnictwie klinicznym i wychowawczym oraz doradztwie zawodowym. Przekazane osobie badanej mogą wzbogacać jej samowiedzę na temat posiadanych preferencji poznawczych i stanowić wartościowy punkt wyjścia dla działań o charakterze samorozwojowym.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy, komplet kluczy)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusze (25 egz.)
  • Klucze (komplet: 2 egz.)
Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
242.34zł
268.33zł
-
268.33zł
165.26zł
173.52zł
5%
173.52zł
24.50zł
30.14zł
23%
30.14zł
52.58zł
64.67zł
23%
64.67zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu