KR Kwestionariusz Refleksyjności

Autor testu:
Anna Matczak
Autorzy podręcznika:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska
Wiek:
Młodzież i dorośli (18–78 lat)
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 15 minut
Użytkownicy:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz Refleksyjności służy do diagnozy refleksyjności jako cechy stylu poznawczego. Pozwala na osobną ocenę dwu jej typów – refleksyjności rozumianej jako aktywność poznawcza związana z silną motywacją zadaniową i zaufaniem do własnych możliwości (skala Rozwaga) oraz refleksyjności rozumianej jako ostrożność wynikająca z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie (skala Niepewność siebie). Obecnie jest to jedyne tego typu narzędzie, oparte na autorskiej koncepcji prof. Matczak.

Na kwestionariusz składa się 75 pozycji, które są zdaniami sformułowanymi w pierwszej osobie liczby pojedynczej i opisują różne zachowania, upodobania i preferencje. Badany ocenia prawdziwość każdego zdania w odniesieniu do własnej osoby, określając je jako prawdziwe lub fałszywe. Pozycje składają się na dwie skale. Pierwsza to skala NS (Niepewność siebie), obejmująca 35 pozycji, druga to skala ROZ (Rozwaga), obejmująca 33 pozycje. Siedem pozycji ma charakter buforowy.

Narzędzie znormalizowano na próbie dorosłych z wykształceniem co najmniej średnim.

Rzetelność: Rzetelność narzędzia, oceniana na podstawie zgodności wewnętrznej oraz stabilności wyników okazała się w pełni zadowalająca: wszystkie współczynniki zgodności wewnętrznej (współczynnik alfa Cronbacha) przekraczają wartość 0,8; stabilność wyników (współczynniki korelacji r Pearsona) między wynikami pierwszego i drugiego badania wyniosły  dla skali Niepewność siebie: 0,80, dla skali Rozwaga: 0,75.

Trafność: W ramach badań walidacyjnych zbadano korelacje (współczynniki r Pearsona) między wynikami Kwestionariusza Refleksyjności, a wynikami testów: LOT-R, BDI-II, PSS-10, CISS, LBQ i Twoja praca.Stwierdzono niektóre oczekiwane związki wyników KR ze zmiennymi określającymi różne aspekty motywacji (m. in. potrzebę poznawczego domknięcia i motywację osiągnięć) oraz samopoczucie i radzenie sobie ze stresem. Uzyskane dane przemawiają za trafnością teoretyczną narzędzia.

Normy: Wyniki skal odnosi się do norm stenowych opracowanych na próbie liczącej ogółem ponad 1000 osób, osobno dla dwu grup wieku: 18–39 lat i 40–78 lat. W podręczniku znajdują się wytyczne dotyczące interpretacji zarówno wyników każdej z dwu skal, jak i poszczególnych ich konfiguracji.

Zastosowania: Kwestionariusz Refleksyjności może znaleźć zastosowanie w praktyce jako narzędzie pomocnicze przy diagnozie funkcjonowania intelektualnego.

KR może okazać się użyteczny przy szukaniu przyczyn trudności czy niepowodzeń doznawanych przez jednostkę w różnych obszarach funkcjonowania (jak nauka, praca, życie społeczne), a także przy prognozowaniu powodzenia w różnych działaniach. Wyniki uzyskane za jego pomocą mogą więc być wykorzystywane w poradnictwie klinicznym i wychowawczym oraz doradztwie zawodowym. Przekazane osobie badanej mogą wzbogacać jej samowiedzę na temat posiadanych preferencji poznawczych i stanowić wartościowy punkt wyjścia dla działań o charakterze samorozwojowym.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy, komplet kluczy)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusze (25 egz.)
  • Klucze (komplet: 2 egz.)

 

Oprócz wersji papier-ołówek test KR dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.
Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).
 

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-KR wprowadzenie wyników
Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

 

 

 

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
298.20zł
330.19zł
-
330.19zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
30.15zł
37.09zł
23%
37.09zł
64.70zł
79.58zł
23%
79.58zł
2.65zł
3.26zł
23%
3.26zł
9.92zł
12.20zł
23%
12.20zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu