CUIDA - Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów

Autorzy:
F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro
Polska normalizacja i podręcznik:
Aleksandra Jaworowska
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 35 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów,  opiekunów prawnych i mediatorów. Pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

Opis: CUIDA składa się ze 175 pozycji, na które udziela się odpowiedzi na 4-stopniowej skali. Wyniki ujmowane są na 14 skalach podstawowych (Altruizm, Otwartość, Asertywność, Samoocena, Umiejętność rozwiązywania problemów, Empatia, Stabilność emocjonalna, Niezależność, Elastyczność, Refleksyjność, Towarzyskość, Tolerancja na frustrację, Zdolność tworzenia więzi uczuciowych i Umiejętność radzenia sobie ze stratą), skali dodatkowej (Agresywność) i trzech skalach drugiego rzędu (Opieka odpowiedzialna, Opieka uczuciowa i Wrażliwość na innych). Ponadto CUIDA ma trzy skale kontrolne (Aprobata społeczna, Nieuważność i Niespójność odpowiedzi).

Rzetelność: Oceniana na podstawie współczynników zgodności wewnętrznej jest dla większości skal satysfakcjonująca – wartości równe lub większe niż 0,80 wskazują, że wyniki mogą być wykorzystywane w diagnozie indywidualnej. Wyniki charakteryzują się też wysoką stałością – współczynniki korelacji między wynikami testu i retestu dla wszystkich skal (z jednym wyjątkiem) przekraczają wartość 0,80.

Trafność: Wyniki poszczególnych skal kwestionariusza CUIDA istotnie korelują z wynikami skali mierzącej postawy rodzicielskie (SPR), skalami i wynikami czynnikowymi ACL mierzącymi podobne konstrukty osobowościowe co CUIDA oraz skalami inwentarza BIP przeznaczonego do oceny cech ważnych dla funkcjonowania zawodowego. Powyższe dane potwierdzają trafność teoretyczną kwestionariusza CUIDA. Za trafnością diagnostyczną przemawiają wyniki pokazujące, że rodzice dysfunkcyjni uzyskują niższe wyniki w skalach niż rodzice nie ujawniający nieprawidłowości w wypełnianiu ról rodzicielskich.

Normy: Opracowano normy stenowe dla próby ogólnej osób dorosłych w wieku 20-59 lat oraz dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Przeprowadzone analizy pokazały, że te pierwsze powinny być stosowane wtedy, gdy badanie jest przeprowadzane w neutralnym kontekście (badania naukowe, rozwój). Natomiast normy dla kandydatów na rodziców adopcyjnych powinny być stosowane wtedy, gdy badanie odbywa się w kontekście diagnostycznym związanym z opiniowaniem, selekcją lub rekrutacją.

Zastosowanie: zarówno w celach diagnostycznych jak i w badaniach naukowych.

Adopcja

 Kandydaci na rodziców adopcyjnych przechodzą przez długotrwały proces rekrutacji, którego jednym z elementów jest diagnoza ich predyspozycji do bycia dobrym opiekunem i wychowawcą dziecka. Predyspozycje zaś to nie tylko odpowiednie cechy osobowości, ale także pewne kompetencje i skłonności ujawniające się w zachowaniach wobec dziecka.

W kontekście badania kandydatów na rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców zastępczych warto rekomendować jednoczesne stosowanie dwóch metod – kwestionariusza CUIDA oraz Testu Kompetencji Rodzicelskich TKR, które wspólnie pozwalają uzyskać pełniejszy obraz predyspozycji do rodzicielstwa. CUIDA umożliwia ocenę cech osobowości ważnych z punktu widzenia zdolności do zapewnienia dziecku właściwej opieki. Natomiast TKR dostarcza informacji o kompetencjach rodzicielskich czyli wiedzy rodziców i ich przekonaniu o własnych umiejętnościach związanych z wychowaniem dziecka. Wyniki kwestionariusza CUIDA mogą też być użyteczne przy interpretowaniu wyników TKR, zwłaszcza tych, które odnoszą się do błędów wychowawczych. Na przykład wysoki wynik w skali Nadopiekuńczość w TKR uzyskany przez osobę, która jednocześnie ma niskie umiejętności radzenia sobie ze stratą oceniane na podstawie kwestionariusza CUIDA, świadczące o emocjonalnej zależności od innych,  można interpretować jako wyraz jej niepokoju o dziecko i  dążenia do kontrolowania go w celu zapewnienia mu ochrony.


Materiały:

  • Komplet (podręcznik, arkusze z instrukcją (25 egz), arkusze odpowiedzi (25 egz.), arkusze wyników (25 egz.), komplet kluczy (17 egz.)
  • Podręcznik
  • Arkusze z instrukcją (25 egz.)
  • Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
  • Arkusze wyników (25 egz.)
  • Komplet kluczy

Zobacz ulotkę

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Kwestionariusz CUIDA w diagnozowaniu rodziców oraz kandydatów na rodziców

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Oprócz wersji papier-ołówek test CUIDA dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z  wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe.  Więcej informacji

 

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-CUIDA wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
843.22zł
989.05zł
-
989.05zł
267.31zł
280.68zł
5%
280.68zł
478.20zł
588.18zł
23%
588.18zł
23.93zł
29.43zł
23%
29.43zł
19.11zł
23.51zł
23%
23.51zł
54.67zł
67.25zł
23%
67.25zł
25.20zł
31.00zł
23%
31.00zł
6.30zł
7.75zł
23%
7.75zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu