BDI-II Inwentarz Depresji Becka – wydanie drugie

Autor:
Aaron T. Beck
Autorzy podręcznika:
Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown
Polska normalizacja:
Emilia Łojek, Joanna Stańczak
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 5–10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci
Kategoria testu:
B1 – Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Inwentarz Depresji Becka – drugie wydanie (Beck Depression Inventory – Second Edition; BDI-II) jest narzędziem samoopisowym, składającym się z 21 pozycji. BDI-II jest narzędziem do pomiaru nasilenia depresji u pacjentów diagnozowanych psychiatrycznie. BDI-II opracowano z myślą o uzyskaniu wskaźnika obecności i stopnia nasilenia objawów depresji zgodnych z DSM-IV; nie jest to natomiast narzędzie przeznaczone do diagnozy klinicznej.

BDI-II jako miara przesiewowa z za łożenia jest testem bardzo krótkim, charakteryzuje się spójną konstrukcją, a pytania są ściśle dopasowane do objawów kryterialnych depresji. Taka budowa narzędzia sprzyja wy sokiej trafności rozpoznawania epizodu depresji zgodnie z przyjętymi kryteriami diagnostycznymi i trafno ści różnicowania od innych chorób psychicznych oraz pomaga w moni torowaniu stanu chorego.

Rzetelność: Bardzo wysoka zgodność wewnętrzna – współczynnik alfa Cronbacha dla całej próby normalizacyjnej wyniósł 0,91, a 0,93 dla chorych z  depresją).  Duża stabilność rezultatów uzyskiwanych w badaniu – różnice między pierwszym a drugim wykonaniem BDI-II były nieistotne statystycznie, przy czym związek pomiędzy rezultatami testu i retestu, oszacowany metodą korelacji Pearsona, wyniósł 0,86.

Trafność: Stwierdzono dwuczynnikową strukturę inwentarza (podobnie jak w wersji oryginalnej), choć czynniki uzyskane w polskiej grupie chorych na depresję różnią się od czynników uzyskanych w badaniach amerykańskiej grupy klinicznej. Wyniki uzyskiwane w BDI-II różnicują pacjentów psychiatrycznych z diagnozą depresji od chorych psychicznie bez rozpoznania zaburzeń depresyjnych oraz osób z uszkodzeniami mózgu i  chorobą Huntingtona.  BDI-II jest czułym narzędziem do wychwytywania zmian w poziomie nastroju, będących efektem stosowanej terapii lub rozwoju choroby.

BDI-II powinien być stosowany jako miara przesiewowa – służy do wstępnej oceny nasilenia badanych symptomów. Na podstawie uzyskanych wyników nie należy stawiać diagnozy depresji i definitywnie przesądzać o  występowaniu choroby.

Normy: W normalizacji polskiej wersji BDI-II zbadano 574 osoby zdrowe w  wieku od 20 do 79 lat. Badania prowadziło 32 psychologów we wszystkich 16 województwach w Polsce. Przy doborze próby uwzględniono sześć grup wieku (20–29 lat, 30–39 lat, 40–49 lat, 50–59 lat, 60–69 lat, 70–79 lat), a także takie zmienne demograficzne, jak: płeć, wykształcenie  oraz miejsce zamieszkania.

Spośród zmiennych demograficznych kontrolowanych w próbie normalizacyjnej, rezultaty BDI-II istotnie różnicowały: wiek (wyniki osób w wieku 70-79 lat były istotnie wyższe od rezultatów pozostałych grup), wykształcenie (niższe wyniki osób z wykształceniem co najmniej średnim) oraz miejsce zamieszkania (niższe wyniki osób mieszkających w  dużych miastach).

Normy do BDI-II zostały wyrażone na dwóch skalach standardowych – stenowej oraz centylowej.

Zastosowanie: BDI-II jest narzędziem do pomiaru nasilenia depresji u pacjentów diagnozowanych psychiatrycznie. Powinien być stosowany jako miara przesiewowa, służąca do wstępnej oceny nasilenia badanych symptomów. Może być pomocny w rozpoznawaniu epizodu depresji zgodnie z przyjętymi kryteriami diagnostycznymi oraz monitorowaniu stanu chorego. Może być także stosowany w badaniach naukowych.

Materiały:

  • Komplet (Podręcznik, 25 arkuszy)
  • Podręcznik
  • Arkusze (25 egz.)
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu BDI-II niezbędne jest zaliczenie
szkolenia z podstaw psychometrii
(zakończonego  egzaminem).

Oprócz wersji papier-ołówek test BDI-II dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.
Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).
 

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-BDI-II wprowadzenie wyników
Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

 

 

 

 

 

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
232.70zł
249.62zł
-
249.62zł
203.36zł
213.53zł
5%
213.53zł
29.34zł
36.09zł
23%
36.09zł
9.92zł
12.20zł
23%
12.20zł
2.65zł
3.26zł
23%
3.26zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu