APIS-Z(R) Bateria testów APIS-Z(R)

Autorzy baterii testów:
Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Teresa Szuster, Emilia Wrocławska-Warchala
Autorzy podręcznika:
Anna Matczak, Radosław Wujcik, Joanna Stańczak, Aleksandra Jaworowska, Emilia Wrocławska-Warchala
Wiek:
Młodzież kończąca szkołę średnią oraz młodzież studiująca; dorośli
Procedura:
Przeznaczony do badań indywidualnych i grupowych. Czas łączny badania 60 min.
Użytkownicy:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: Bateria APIS-Z(R) jest wielowymiarowym narzędziem służącym do diagnozy inteligencji ogólnej. Takie określenie przedmiotu pomiaru oznacza konieczność odwołania się do hierarchicznych teorii inteligencji (por. Vernon, 1965; Carroll, 1993). Wg tej koncepcji istnieje pewna ogólna i ukryta zdolność intelektualna stanowiąca podstawę bardziej konkretnych typów zdolności. Kolejnym ważnym założeniem teoretycznym leżącym u podstaw tego testu jest to, że pomiar odnosi się do poziomu inteligencji skrystalizowanej (Cattel, 1971), która określona została jako zdolność umysłowa uwarunkowana doświadczeniem jednostki i wykorzystywana przy rozwiązywaniu problemów specyficznych treściowo. Pomimo, że maksymalny czas wykonania poszczególnych testów wchodzących w skład baterii APIS-Z(R) jest ograniczony, zakłada się, że są one raczej testami „mocy” niż testami „szybkości”.

APIS-Z(R) jest zrewidowaną wersją baterii APIS-Z. Składa się z ośmiu testów: Zachowania, Kwadraty, Synonimy, Klasyfikacja, Przekształcenia Liczb, Nowe Słowa, Klocki, Historyjki. Struktura teoretyczna APIS-Z(R) uwzględnia cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne. Każdą z tych zdolności reprezentują dwa testy. W porównaniu z pierwszym wydaniem w APIS-Z(R) wprowadzono szereg zmian, których celem było wyeliminowanie pewnych niedoskonałości narzędzia i dostosowanie treści zadań do zmieniających się uwarunkowań społeczno-kulturowych. Przy okazji przeprowadzono również badania, które miały na celu wykazanie trafności narzędzia w kontekście zastosowania w doradztwie zawodowym i ocenach selekcyjnych. Opracowano także aktualne normy dla populacji dorosłych i populacji uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego, umiarkowanie wysoka dla poszczególnych testów. Wysoka stabilność dla osób dorosłych, umiarkowanie wysoka dla uczniów.

Trafność: Umiarkowanie silny związek wyniku ogólnego APIS-Z(R) z wynikami testu TMZ Ravena, słabszy, w przypadku wyników poszczególnych testów. Słabe lub umiarkowanie silne związki testów baterii APIS-Z(R) z testami twórczości (TCT-DP i TPE).

W próbie uczniów wyniki APIS-Z(R) korelują dodatnio, choć niewysoko z ocenami szkolnymi. Mimo niezbyt silnych związków pozwalają trafnie przewidywać trudności z nauką (średnia ocen < 3.0). W próbie osób dorosłych profil wyników poszczególnych testów zgodnie z przewidywaniami różni się w grupach wyodrębnionych na podstawie kierunku wykształcenia i rodzaju wykonywanej pracy. Wyniki różnicują też osoby o wykształceniu średnim od osób o wykształceniu wyższym.

Badania prowadzone na potrzeby rewizji testu dotyczyły również oceny porównywalności wersji tradycyjnej i komputerowej (dostępnej na platformie Epsilon). Wyniki analiz wskazują, że zgodność wewnętrzna wyników wersji komputerowej jest równie wysoka, jak w przypadku wersji „papier-ołówek”. Nie stwierdzono również znaczących różnic średnich wyników uzyskiwanych za pomocą obydwu wersji narzędzia.

Normy: Opracowano trzy rodzaje norm dla ośmiu testów składających się na baterię APIS-Z(R): dla uczniów ostatnich klas szkół średnich; dla osób dorosłych w wieku od 20 do 67 lat z wykształceniem średnim lub wyższym; dla osób dorosłych z podziałem na pięć poziomów wieku: 20–29 lat, 30–39 lat, 40–49 lat, 50–59 lat oraz 60 lat i więcej.

Zastosowanie: Głównie selekcja, rekrutacja oraz doradztwo zawodowe. APIS-Z(R) może znaleźć zastosowanie m.in. w doradztwie zawodowym dla młodzieży, zwłaszcza w zakresie wyboru kierunku kształcenia (dzięki normom opracowanym dla uczniów ostatnich klas szkół średnich). Może być wykorzystywany w procesach  rekrutacji, selekcji pracowników oraz doradztwie zawodowym dla osób dorosłych. Posiada normy obejmujące populację osób w wieku produkcyjnym z wykształceniem średnim i wyższym, z której pochodzą osoby aplikujące o pracę w procesach rekrutacyjnych oraz bezrobotni aktywnie poszukujący pracy.

Uwaga! Baterię testów APIS-Z w wersji papier-ołówek można kupić w wersji z arkuszem odpowiedzi oraz w wersji zeszytowej.

Materiały do wersji papier-ołówek z arkuszami odpowiedzi:
Komplet (podręcznik, 10 zeszytów testowych do arkusza, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)
● Podręcznik
● Zeszty testowe do arkusza (10 egz.)
● Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
● Klucz

Materiały do wersji papier-ołówek z zeszytami:
Komplet (podręcznik, 10 zeszytów testowych, klucz)
● Podręcznik
● Zeszyty testowe (10 egz.)
● Klucz

 

 

Oprócz wersji papier-ołówek bateria testów APIS-Z(R) dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).
 

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu

Elementy do wprowadzania wyników:

  • APIS-Z(R) wprowadzenie wyników
Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
302.23zł
336.87zł
-
336.87zł
322.80zł
362.17zł
-
362.17zł
193.67zł
203.35zł
5%
203.35zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
91.76zł
112.86zł
23%
112.86zł
85.87zł
105.62zł
23%
105.62zł
16.80zł
20.66zł
23%
20.66zł
6.30zł
7.75zł
23%
7.75zł
25.20zł
31.00zł
23%
31.00zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu