NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

Autorzy testu:
P. T. Costa Jr, R. R. McCrae
Autor adaptacji i podręcznik: :
Jerzy Siuta (2006)
Wiek:
Młodzież, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie: 35 - 45 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C - Tylko dla psychologów

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech "Wielkiej Piątki", czym różni się od znanego u nas inwentarza NEO-FFI.

Opis: kwestionariusz obejmuje 240 twierdzeń, których prawdziwość badany ocenia w skali pięciostopniowej (od "całkowicie się nie zgadzam" do "całkowicie się zgadzam"). Odnoszą się one do pięciu czynników osobowości (skale), a w ramach każdego z nich do sześciu składników (podskale); są to: Neurotyczność (Lęk, Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość), Ekstrawertyczność (Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie doznań i Emocje pozytywne), Otwartość na doświadczenie (Wyobraźnia, Estetyka, Uczucia, Działanie, Idee i Wartości), Ugodowość (Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, Skromność i Skłonność do rozczulania się), Sumienność (Kompetencja, Skłonność do porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga). Interpretacja może dotyczyć zarówno wyników poszczególnych skal i podskal z osobna, jak i ich konfiguracji (np. wyników par czynników).

Rzetelność: wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej każdej z pięciu skal (0,81 - 0,86), niższe (w większości wypadków 0,60 - 0,70) dla poszczególnych podskal.

Trafność: sprawdzano trafność czynnikową, stwierdzając, że mimo pewnych odstępstw od oczekiwań uzyskana struktura czynnikowa podskal odpowiada założeniom teoretycznym twórców narzędzia.

Normy: stenowe, dla dwu grup wieku: 17 - 29 lat i 30 - 79, osobno dla kobiet i mężczyzn, opracowane na podstawie badania próby obejmującej 603 osoby różniące się wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania.

Zastosowanie: narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji.

 

 

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
391.09zł
442.95zł
-
442.95zł
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
21.22zł
26.10zł
23%
26.10zł
21.22zł
26.10zł
23%
26.10zł
21.22zł
26.10zł
23%
26.10zł
21.22zł
26.10zł
23%
26.10zł
66.15zł
69.46zł
5%
69.46zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
44.10zł
54.24zł
23%
54.24zł
36.93zł
45.43zł
23%
45.43zł
 

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu