WS/ZF-R Test Słów i Test Liczb Rudolfa H. Weiβa

Autor:
Rudolf H. Weiβ
Polska adaptacja i podręcznik:
Anna Matczak, Joanna Stańczak
Wiek:
Dzieci, młodzież
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe; czas ograniczony – 12 minut na każdy test
Użytkownicy:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Testy przeznaczone są do pomiaru zdolności werbalnych i liczbowych u osób w wieku 8-19 lat i mają stanowić dopełnienie diagnozy inteligencji płynnej mierzonej testem CFT 20-R.

Opis: Do pomiaru zdolności werbalnych służy test słownikowy (Test Słów) – badający bierny zasób słów. Zadania wymagają znalezienia synonimów słów-haseł wśród pięciu słów każdorazowo podanych. Test Słów ma dwie wersje różniące się stopniem trudności – dla dzieci, przeznaczoną dla badanych w wieku 8-12 lat, i dla młodzieży, przeznaczoną dla badanych w wieku 13-19 lat. Każda wersja zawiera 30 pozycji składających się ze słów-haseł (są to głównie rzeczowniki) i słów, spośród których badany ma dokonywać wyboru synonimów. Liczba słów podanych do wyboru wynosi każdorazowo pięć. Czas wykonywania testu ograniczony jest do 12 minut.

Do pomiaru zdolności liczbowych wykorzystano zadania z ciągami liczbowymi – wymagające uzupełniania szeregów liczb o kolejny element (Test Liczb). Podobnie jak zadaniom słownikowym, również zadaniom liczbowym nadano charakter zamknięty – w każdym zadaniu prawidłowa odpowiedź ma być wybierana spośród pięciu podanych liczb. Test Liczb składa się z 21 zadań polegających na uzupełnianiu sześcioelementowych szeregów liczb elementem siódmym, wybranym każdorazowo spośród pięciu podanych. Wymaga to uprzedniego wykrycia zasady, na jakiej zbudowany jest dany szereg, czyli znalezienia relacji ilościowych między jego kolejnymi elementami. Czas wykonywania testu ograniczony jest do 12 minut.

Oba testy mają swoje formy B, które można traktować jako równoległe.

Rzetelność: Test Słów: wysoka zgodność wewnętrzna (rzetelność połówkowa > 0,80) uzyskana dla wyników uczniów powyżej 10 roku życia w wersji dla dzieci i uczniów powyżej czternastego roku życia w wersji dla młodzieży. W pozostałych próbach współczynniki rzetelności nie pozwalają na rekomendowanie testu w diagnozie indywidualnej. Umiarkowanie wysoka lub wysoka (zależnie od badanej grupy) stabilność bezwzględna, niższa u dzieci poniżej 12 roku życia. Wyniki nie ulegają istotnej poprawie w drugim badaniu prowadzonym po upływie trzech tygodni.

Test Liczb: wysoka zgodność wewnętrzna (rzetelność połówkowa > 0,80) dla wyników uczniów powyżej 9 roku życia. W dwóch najmłodszych próbach współczynniki obniżone, u tych dzieci nie jest zalecane stosowanie testu w diagnozie indywidualnej. Niska stabilność bezwzględna w większości badanych grup, jedynie u osób siedemnastoletnich współczynnik korelacji osiągnął poziom wysoki. Wyniki nie ulegają istotnej poprawie w drugim badaniu przeprowadzonym po upływie trzech tygodni.

Trafność: O trafności WS/ZF-R korzystnie świadczą: zgodna z teorią inteligencji skrystalizowanej zmienność wyników wraz z wiekiem badanych; różnice w wynikach związane z typem szkoły, do której uczęszczają badani; umiarkowanej wielkości korelacje z testami inteligencji płynnej: Cattella (CFT 20-R) i Ravena (TMS-K); dość wysokie korelacje z ocenami szkolnymi, jakie stwierdzono zwłaszcza w klasach V-VI szkoły podstawowej, I gimnazjum oraz I-II szkoły pogimnazjalnej.

Normy: Dla uczniów w wieku od 8 do 19 lat (próby ogólnopolskie) – skonstruowane oddzielenie dla poszczególnych testów.

Zastosowanie: WS/ZF-R są testami służącymi do pomiaru zdolności skrystalizowanych. Porównanie rezultatów w nich osiągniętych z wynikami pomiaru inteligencji płynnej pozwala na ocenę stopnia, w jakim badany wykorzystał posiadane możliwości intelektualne w zdobywaniu ważnych kulturowo umiejętności i wiedzy. WS/ZF-R mogą też być przydatne przy prognozowaniu powodzenia szkolnego uczniów. Testy mogą być również rekomendowane do stosowania w poradnictwie szkolnym np. przy identyfikowaniu uczniów wymagających zastosowania programów wyrównawczych. Dzięki formom równoległym (formy B) możliwe jest powtórzenie badania w stosunkowo krótkim odstępie czasu.

Zobacz ulotkę


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
487.48zł
563.01zł
-
563.01zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
30.42zł
37.42zł
23%
37.42zł
32.49zł
39.96zł
23%
39.96zł
32.49zł
39.96zł
23%
39.96zł
32.49zł
39.96zł
23%
39.96zł
32.49zł
39.96zł
23%
39.96zł
32.49zł
39.96zł
23%
39.96zł
162.45zł
199.81zł
23%
199.81zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu