WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte

Autorzy: 
David Wechsler

Polska adaptacja:
Anna Matczak, Joanna Stańczak, Aleksandra Jaworowska, Iwona Bac

WISC®-V, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte, to najnowsza wersja najpopularniejszego w historii narzędzia do pomiaru inteligencji.

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na uzyskanie jak najpełniejszego obrazu zdolności dziecka. WISC®-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0–16;11). W ramach polskiej adaptacji przeprowadzone zostały w 2017/2018 roku badania pilotażowe testów werbalnych (Podobieństwa, Słownik, Wiadomości, Rozumienie) oraz testu Tłumaczenie znaków. Wyniki tych badań były podstawą opracowania ostatecznej wersji tych testów.

WISC-V komplet bez podręczników

WISC®-V składa się z 21 testów. Pozwala na obliczanie Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej (FSIQ) oraz 13 innych wskaźników złożonych. Elastyczna forma narzędzia pozwala na dostosowywanie zakresu badania do potrzeb. Wielość wskaźników, i co za tym idzie, dostarczonych informacji, umożliwia precyzyjne i wszechstronne określanie silnych i słabych stron badanego.

Testy w WISC®-V można ująć w trzy kategorie:

 • Podstawowe (10 testów) – pozwalają dokonać wszechstronnego opisu i oceny zdolności intelektualnych dziecka. Siedem z nich służy do obliczania FSIQ. Testy podstawowe są niezbędne do obliczania szeregu wskaźników podstawowych i uzupełniających.
 • Dodatkowe (6 testów) – mogą być wykorzystywane do zastąpienia któregoś z testów podstawowych, gdy nie został przeprowadzony. Służą też do obliczania pewnych wskaźników pomocniczych.
 • Uzupełniające (5 testów) – dostarczają dodatkowych informacji o zdolnościach poznawczych, o ile istnieje taka potrzeba kliniczna. Są wykorzystywane do obliczania wskaźników uzupełniających.

Przy obliczaniu FSIQ (Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej) wykorzystuje się siedem spośród dziesięciu testów podstawowych. Jeśli nie udało się przeprowadzić któregoś z testów składających się na FSIQ, można wykorzystać jeden z testów dodatkowych lub podstawowych niewchodzących do FSIQ.

Rzetelność: Rzetelność testów WISC®-V szacowano na trzy sposoby – oceniając zgodność wewnętrzną (w tych testach, w których było to możliwe), stabilność (powtarzając badanie na grupie ok. 200 osób wszystkimi testami WISC®-V po upływie 1 miesiąca) i zgodność ocen sędziów (dotyczy tylko testów werbalnych: Podobieństwa, Słownik, Rozumienie).

Trafność: W ramach badań walidacyjnych, 189 dzieci z próby normalizacyjnej, w wieku 6–16 lat, zbadano także wybranymi testami ze Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 (wszystkimi testami inteligencji oraz testami przeznaczonymi do oceny funkcji wykonawczych) . Ponadto zbadane zostały dzieci z następujących grup:

 • dzieci wybitnie zdolne,
 • dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • dzieci z diagnozą ADHD,
 • dzieci z diagnozą dysleksji.

Zastosowanie:

Szerokie zastosowanie WISC-V, pozwala m.in. na: 

 • identyfikowanie niepełnosprawności intelektualnej,
 • identyfikowanie i diagnozowanie zaburzeń uczenia się,
 • ocenę mocnych i słabych stron procesów poznawczych,
 • diagnozę dzieci zdolnych,
 • ocenę neuropsychologiczną.

 

Podręczniki do WISC®-V wraz z nowym nakładem arkuszy i pomocy ukażą się w pierwszej połowie 2021 r.


UWAGA: Prace nad WISC®-V nie mają żadnego wpływu na możliwość legalnego korzystania z dostępnej obecnie w sprzedaży wersji WISC-R. Umowa licencyjna dotycząca WISC-R jest aktualna. Do wydania nowej wersji Skali, nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby test WISC-R legalnie stosować. Później sprzedaż WISC-R będzie wygaszana. O wszelkich zmianach w sprzedaży WISC-R będziemy informować ze znacznym wyprzedzeniem.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu