Warsztat specjalisty HR: Inwentarz BIP – Badanie osobowości w kontekście zawodowym. Pomiar kompetencji kierowniczych, społecznych i przystosowania do warunków pracy. Szkolenie online.

Tytuł szkolenia

Warsztat specjalisty HR: Inwentarz BIP – Badanie osobowości w kontekście zawodowym. Pomiar kompetencji kierowniczych, społecznych i przystosowania do warunków pracy. Szkolenie online.

Termin

termin zostanie ustalony

Godziny

Spotkanie online w dniu ........., o godz. 14.00.

Sesja Q&A dla osób piszących pracę zaliczeniową ......., o godz. 16.30.

Dostęp do opłaconego szkolenia jest możliwy w dniach od ........, godz. 0.00 do ......., godz. 24.00. Uczestnik szkolenia może przerabiać poszczególne lekcje w dogodnym dla siebie czasie. Jedynie spotkania online wymaga połączenia o ustalonej godzinie.

Prowadzenie

Urszula Brzezińska, dr Emilia Wrocławska-Warchala

Cena

Psycholog: 240 zł netto. Niepsycholog: 240 + 260 zł netto

Program szkolenia

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu:

W szkoleniu mogą wziąć udział psychologowie i inni profesjonaliści pracujący z ludźmi, którzy ukończyli szkolenie z psychometrii afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dla psychologów szkolenie ma charakter rozwojowy i pozwoli im zapoznać się z nową metodą przeznaczoną do wykorzystywania w HR. Pozostali uczestnicy poza zapoznaniem się z inwentarzem BIP, mogą uzyskać uprawnienia do zakupu i stosowania metody, której dotyczy szkolenie. Więcej informacji: Regulamin szkolenia online B2_HR

Przebieg szkolenia:

Szkolenie w całości odbywa się w trybie zdalnym i składa się z dwóch części: pracy na platformie e-learningowej i spotkania online. Więcej informacji: Regulamin szkolenia online B2_HR
Materiały do samodzielnej pracy na platformie e-learningowej będą udostępnione na 7 dni.

szkolenie online BIP - opis części

Szóstego dnia odbędzie się spotkanie online z prowadzącymi szkolenie, na którym omówione zostaną zadania opracowywane przez uczestników szkolenia w ramach pracy własnej. W założeniu uczestnicy zapoznają się z wszystkimi materiałami na platformie przed spotkaniem online; przygotowują także własne rozwiązania zadań. Dzięki temu spotkanie ma charakter konsultacji, a nie wykładu. 

Zakres szkolenia:

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z założeniami teoretycznymi, zakresem zastosowań, właściwościami psychometrycznymi, procedurą badania kwestionariuszem i możliwościami interpretacyjnymi inwentarza BIP. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji. Omówione zostaną także kwestie związane z polityką stosowania testów psychologicznych w organizacjach, jak również podstawowe aspekty etyczne prowadzenia sesji badania testami, takie jak: rozmowa wstępna z uczestnikiem badania, zawieranie kontraktu diagnostycznego i udzielanie feedbacku.

Uczestnik będzie miał możliwość przećwiczenia umiejętności obliczania wyników surowych i przeliczonych, pracy z normami, przygotowywania psychometrycznej i psychologicznej interpretacji wyników oraz korzystania z wydruków generowanych przez platformę do badań komputerowych Epsilon. Ćwiczenia praktyczne poruszają też takie aspekty pracy z testem, jak porównywanie wyników dwóch osób biorących udział w tym samym postępowaniu selekcyjnym czy też zastosowanie kwestionariusza, aby nie tylko dowiedzieć się czegoś o osobie badanej, ale także określić dopasowanie jej wyników do konkretnego kontekstu (celu rozwojowego albo wymagań stanowiska).

Materiały dla uczestników:

Na materiały udostępniane uczestnikom szkolenia składają się prezentacje, filmy z wypowiedziami trenerów wyjaśniających najważniejsze kwestie, schematy i zadania do samodzielnego wykonania. Uczestnik szkolenia może je pobierać z platformy i wydrukować.

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzyma siedmiodniowy dostęp do pełnej wersji podręcznika od Inwentarza BIP oraz wgląd do arkusza z pytaniami i innymi elementami kompletu pomocy do przeprowadzania badania w wersji papier – ołówek. Na szkoleniu uczymy również pracy z raportem dla użytkownika testu generowanym przez platformę Epsilon.

Informacje dla osób, które chcą uzyskać możliwość zakupu i stosowania Inwentarza BIP (dotyczy niepsychologów):

Ścieżka certyfikacyjna jest dodatkowo płatna i zakłada, że zakończeniu szkolenia podstawowego z BIP, uczestnik szkolenia ma 105 dni na przeprowadzenia badania jednej osoby Inwentarzem BIP i napisanie raportu podsumowującego z tego badania według wytycznych PTP. Więcej informacji: Regulamin sprawdzania i zaliczania prac B2_HR


CENA ZA SZKOLENIE (240 zł + 23% VAT = 295,20 zł) OBEJMUJE:

 • dostęp do platformy e-learningowej przez 7 dni
 • materiały dydaktyczne do pobrania z platformy
 • spotkanie online (3h dydaktyczne)
 • 7 dni dostępu do podręcznika do BIP w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (260 zł + 23% VAT = 319,80 zł) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zaliczeniowej i szczegółowe informacje zwrotne dla autora pracy
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy – certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu BIP i uprawniający do jego nabywania
 • sesja Q&A: godzinne konsultacje dla osób piszących prace zaliczeniową (spotkanie grupowe)
 • kontakt mailowy z jednym z prowadzących szkolenie, który konsultuje i zalicza pracę zaliczeniową
 • maksymalnie 105 dni dostępu do podręcznika w wersji elektronicznej
 • dostęp do platformy Epsilon (2 kody na badanie)

UWAGA: Członkowie PTP, którzy opłacają szkolenie z własnych środków otrzymują zniżkę 10%.

 

O PROWADZĄCYCH

  
Urszula Brzezińska
Starszy specjalista ds. testów, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Współautorka polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.
e.wroclawska@practest.com.pl


Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)
Dane odbiorcy (na fakturze)

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa („Administrator” lub „Pracownia”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email: iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przekazałeś Pracowni będą przetwarzane w celu wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych oraz w celu weryfikacji, czy spełniasz niezbędne warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są w tym celu niezbędne. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zapewni Ci możliwości udziału w szkoleniu.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na:

a) wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np. telefonicznie.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym m.in. firmy zajmujące się obsługą płatności lub zakwaterowaniem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email:iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Secondary menu

płatności obsługuje payu