SPO Skala Postaw Obywatelskich

Autor:
Piotr Brzozowski
Wiek:
Dorośli; normy opracowane na próbie w wieku od 18 do 90 lat.
Procedura:
Badanie można przeprowadzać indywidualnie lub grupowo. Przeciętny czas badania nie przekracza 15 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie społeczni, socjolodzy, pedagodzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych lub pedagogicznych)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Skala Postaw Obywatelskich jest narzędziem kwestionariuszowym. Jego pozycje są stwierdzeniami dotyczącymi różnych przekonań; badany ocenia stopień, w jakim się z nimi zgadza, w skali siedmiostopniowej od +3 do -3 (dla postaw negatywnych) bądź w skali przekształconej od 0 do 7 (dla postaw pozytywnych). Kwestionariusz ma wersję pełną, składającą się z 40 pozycji, i krótszą, złożoną z 20 pozycji.

Służy do badania postaw obywatelskich rozumianych jako ustosunkowania obywateli wobec systemu społeczno-politycznego, w którym żyją. Uwzględnia trzy wymiary, jakimi są: poczucie kontroli i zaufanie wobec systemu, utożsamianie się z własnym krajem oraz zaangażowanie obywatelskie w różne akcje i działania społeczne. Wymiarom tym odpowiadają trzy podskale SPO: 1. Zaufanie i Kontrola – Nieufność i Bezradność, 2. Tożsamość Obywatelska – Brak Tożsamości Obywatelskiej oraz 3. Zaangażowanie Obywatelskie – Niezaangażowanie Obywatelskie. Postawy negatywne można interpretować jako syndrom „wypalenia obywatelskiego”.

Rzetelność: Oceniono zgodność wewnętrzną wyniku łącznego oraz wyników poszczególnych skal. Współczynniki alfa uzyskane na próbie ogólnej są satysfakcjonujące – wersja pełna: 0,90 dla wyniku ogólnego i 0,79–0,91 dla skal; wersja skrócona: 0,84 dla wyniku ogólnego i 0,73–0,88 dla skal. Ocena rzetelności dokonywana osobno w grupach różniących się wiekiem i poziomem wykształcenia pokazuje, że współczynniki obniżają się u osób starszych i słabiej wykształconych, co zwłaszcza dotyczy skali Zaangażowanie Obywatelskie w wersji skróconej (ale jedynie w wypadku badanych z wykształceniem podstawowym jej rzetelność jest niezadowalająca).

Trafność: Trafność teoretyczna skali została potwierdzona za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz przez korelacje z innymi zmiennymi, teoretycznie powiązanymi z postawami obywatelskimi: zaufaniem, cynizmem (mierzonym podskalą Kwestionariusza Aksjomatów Społecznych), wartościami (mierzonymi Skalą Wartości Schelerowskich), wypaleniem zawodowym (mierzonym kwestionariuszem LBQ) i satysfakcją z życia (mierzoną skalą SWLS).

Normy: Badania normalizacyjne zostały przeprowadzone na próbie 4112 osób w wieku 18–90 lat. Normy opracowano w skali stenowej dla: mężczyzn i kobiet; osób różniących się wykształceniem (wyższe, średnie, poniżej średniego); osób różniących się wiekiem (18–31 lat, 32–39 lat, 40–49 lat, 50–90 lat).

Zastosowania: Narzędzie może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w prowadzonych w dziedzinie nauk społecznych badaniach naukowych mających na celu diagnozę postaw obywatelskich oraz poznanie ich wyznaczników i konsekwencji. Może też służyć celom bardziej praktycznym w badaniach dostarczających diagnoz, które będą stanowić podstawę oddziaływań wychowawczych – podejmowanych wobec grup lub jednostek – ukierunkowanych na kształtowanie postaw i wartości obywatelskich.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 2 rodzaje kwestionariuszy po 25 egz., 4 rodzaje arkuszy po 25 egz.)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusz – wersja pełna (25 egz.)
  • Dwa arkusze obliczeniowe do wersji pełnej (postawy pozytywne i postawy negatywne) (po 25 egz.)
  • Kwestionariusz – wersja skrócona (25 egz.)
  • Dwa arkusze obliczeniowe do wersji skróconej (postawy pozytywne i postawy negatywne) (po 25 egz.)
Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
348.35zł
391.87zł
-
391.87zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
30.00zł
36.90zł
23%
36.90zł
23.00zł
28.29zł
23%
28.29zł
23.00zł
28.29zł
23%
28.29zł
23.00zł
28.29zł
23%
28.29zł
23.00zł
28.29zł
23%
28.29zł
23.00zł
28.29zł
23%
28.29zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu