PT Kwestionariusz Pozytywności

Autorzy:
Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri, Patrizia Steca
Polska adaptacja:
Urszula Brzezińska
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Możliwe badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, promocja zdrowia, doradztwo zawodowe, rozwój osobisty
Kategoria testu:
B1 – dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz Pozytywności PT (Positivity Test) to metoda samoopisowa służąca do oceny pozytywnego nastawienia. Umożliwia pomiar tego, jak ludzie postrzegają siebie, swoją przyszłość, swoje życie i jaki mają stopień zaufania do innych.

Pozytywne myślenie lub pozytywność można opisać jako podstawową ogólną tendencję do podchodzenia do życia codziennego z nadzieją i ufnością. Wykazano, że takie nastawienie może być skutecznym predyktorem funkcjonowania zawodowego. Pozytywność przenika różnorakie ludzkie postawy i wpływa na sposób, w jaki ludzie patrzą na rzeczywistość, co może mieć znaczący wpływ na wartość i znaczenie, jakie dana osoba nadaje swojej egzystencji w świecie.

Każde stwierdzenie (kwestionariusz składa się z 34 pozycji) jest oceniane na pięciostopniowej skali, której krańce oznaczono jako „całkowicie się nie zgadzam” i „całkowicie się zgadzam”, co zapewnia wgląd w pozytywną (bądź negatywną) opinię danej osoby na swój temat. W ostatecznym ujęciu samoocena, optymizm i satysfakcja z życia to „uogólnione kategorie oceny”, które mają wpływ na indywidualne emocje, poznanie i działania. Wszystkie trzy konstrukty korelują ze wskaźnikami dobrego przystosowania psychicznego oraz sukcesu w życiu i pracy.

Kwestionariusz umożliwia uzyskanie trzech szczegółowych i dwóch ogólnych wyników wskazujących na nasilenie pozytywności:

  • Wielowymiarowa Skala Orientacji Pozytywnej (skala MPOS) mierzy orientację na siebie, innych i przyszłość, dając dzięki temu profil pozytywności. Wyniki w trzech podskalach składają się na wynik ogólny w Skali Orientacji Pozytywnej.
  • Skala Pozytywności (skala P) została zaprojektowana jako szybkie i łatwe w użyciu narzędzie do bezpośredniego pomiaru pozytywności. Mierzy ocenę samego siebie, przyszłości, życia i ogólnego stopnia zaufania do innych ludzi, dostarczając pojedynczego, prostego wyniku odnoszącego się do konstruktu pozytywności.

Ponadto, kwestionariusz daje możliwość uwzględnienia wpływu aprobaty społecznej na wyniki w skalach służących do pomiaru różnych aspektów pozytywności. Zawiera dwie skale kontrolne, mierzące samoocenę heroiczną i samoocenę moralistyczną.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzna – szacowana z wykorzystaniem współczynników alfa Cornbacha oraz omega – zadowalająca dla ogólnych miar pozytywności oraz skal kontrolnych. Parametry rzetelności dla trzech podskal Wielowymiarowej Skali Orientacji Pozytywnej nakazują stosowanie tych skal w diagnozie indywidulanej z zachowaniem należytej ostrożności. Stabilność czasowa wyników we wszystkich skalach, z zachowaniem odstępu czterech tygodni, jest zadowalająca.

Trafność: Zweryfikowano trafność czynnikową narzędzia, a także przeanalizowano interkorelacje między skalami. Opisano związki korelacyjne skal PT z takimi konstruktami, jak style radzenia sobie ze stresem, style poznawcze: niepewność siebie i rozwaga, ryzyko depresji, osobowościowe wyznaczniki preferowanego stylu pracy, style kierowania ludźmi, wypalenie zawodowe, zachowania organizacyjne i gotowość wobec nowych technologii, a także satysfakcja z pracy.

Normy: Normy ogólne (N=577), skala tenowa. Próba ogólnopolska, dobór kwotowy z uwzględnieniem rozkładów populacyjnych wieku, płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Osoby dorosłe w wieku 2079 lat, aktywne zawodowo lub na emeryturze, z wykształceniem niższym niż średnie, średnim lub wyższym, zamieszkujące na terenie wsi, małych i dużych miast ze wszystkich 16 województw.

Zastosowania: Narzędzie można stosować w badaniach naukowych oraz pomocniczo w diagnozie indywidualnej. Obszary zastosowań psychologii, gdzie badanie pozytywności może stanowić ciekawe, uzupełniające źródło informacji, to: psychologia zdrowia, psychologia sportu, poradnictwo psychologiczne, wsparcie procesu psychoterapeutycznego, coaching i doradztwo nakierunkowane na wzrost, jak również selekcja pracowników do zawodów wymagających odporności na stres i presję, jak np. diagnoza orzecznicza, gdzie istotna jest implementacja miar przesiewowych w kierunku dobrego przystosowania i umiejętności adaptacyjnych. Użyteczne może być też włączenie metody jako pomocniczej do baterii testów stosowanych podczas badania psychologicznego w sprawach rodzinnych lub przy kwalifikowaniu kandydatów na opiekunki/opiekunów dzieci czy też osób starszych. Kwestionariusz PT może być również używany przez psychologów klinicznych przy ocenie zmian nastroju lub zaburzeń, takich jak depresja.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik oryginalny, podręcznik polski, arkusze z pytaniami 25 egz., karty wyników 25 egz.)
  • Podręcznik oryginalny (tłumaczenie)
  • Podręcznik z polską normalizacją
  • Kwestionariusze (25 egz.)
  • Karty wyników (25 egz.)

podręczniki do PT

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
330.37zł
357.20zł
-
357.20zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
96.30zł
101.12zł
5%
101.12zł
38.25zł
47.05zł
23%
47.05zł
18.99zł
23.36zł
23%
23.36zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu