PT

Podtytuł: 
Kwestionariusz Pozytywności
Autorzy: 
Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri, Patrizia Stec

Kwestionariusz Pozytywności PT (Positivity Test – PT) autorstwa Gian Vittorio Caprary, Guido Alessandri i Patrizii Steca (Caprara i in., 2013; podręcznik polski – w przygotowaniu) to opracowana we Włoszech metoda do pomiaru pozytywności.
Pozytywność rozumiana jest jako osobowościowa tendencja do wykorzystywania stałych kategorii przy opisie swojego istnienia i nadawania mu znaczenia. Kategorie te odnoszą się do nastawienia wobec siebie, nastawienia względem przyszłości, oceny przeszłości oraz oceny relacji z innymi. Pojęcie pozytywności jest bliskie, choć nie tożsame, z pojęciem optymizmu. Podstawowe założenie koncepcji orientacji pozytywnej, według jej twórcy G.V. Caprary, mówi, że człowiek, który postrzega siebie, życie, przyszłość w pozytywny sposób, ma predyspozycje do radzenia sobie w życiu mimo trudności i przeciwieństw (Sobol-Kwapińska, 2014). Jest skłonny do pozytywnej oceny własnej osoby, do odczuwania satysfakcji z życia i oceniania szans realizacji własnych celów jako wysokich. Orientacja pozytywna jest więc odpowiedzialna za adaptacyjne funkcjonowanie człowieka (Łaguna, Oleś, Filipiuk, 2011).
Kwestionariusz Pozytywności składa się z dwóch skal:

  • Skali Pozytywności
  • Wielowymiarowej Skali Orientacji Pozytywnej,

której wyniki opisywane są na czterech wymiarach:
(1) Orientacji pozytywnej – jest to ogólny wynik,
(2) Pozytywnej oceny własnej osoby,
(3) Pozytywnego nastawienia wobec przyszłości,
(4) Pozytywnej oceny relacji z ludźmi i otaczającym światem.

Pracując z Kwestionariuszem Pozytywności będzie można uzyskać wyniki także dla dwóch skal kontrolnych, które mierzą tendencję do przedstawiania się w nadmiernie pozytywnym świetle. Pierwsza z nich, to skala Autoprezentacji Heroicznej, w której ujawnia się tendencja do postrzegania siebie jako osoby zdolnej, kompetentnej, mądrej i odważnej. W drugiej skali, Autoprezentacji Moralistycznej, ujawnia się tendencja do przedstawiania siebie jako osoby nastawionej na innych, niezwykle uprzejmej oraz wrażliwej na potrzeby innych, a także przestrzegającej zasad kierujących życiem społecznym.

Literatura cytowana:
Caprara, V., C., Alessandri, G., Steca, P. (2013). Positivity Test PT. Manuale. Firenze: Hogrefe Editore.
Łaguna, M., Oleś, P., Filipiuk, D. (2011). Orientacja pozytywna i jej pomiar: polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej. Studia Psychologiczne, 49, 4, 47-54.
Sobol-Kwapińska, M. (2014). Orientacja pozytywna– koncepcje teoretyczne i przegląd badań [Positive orientation – theoretical conceptsand review of research]. Studia Psychologiczne, 52, 1, 77-90.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu