Poszerzona analiza i interpretacja Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V – szkolenie online (19–26.10.2021)

Tytuł szkolenia

Poszerzona analiza i interpretacja Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V – szkolenie online (19–26.10.2021)

Termin

termin zostanie ustalony w 2022 r.

Godziny

Spotkanie online w dniu ........... w godz. 10.00–12.00.

Dostęp do opłaconego szkolenia jest możliwy w podanych powyżej dniach. Uczestnik szkolenia może przerabiać poszczególne lekcje w dogodnym dla siebie czasie. Jedynie spotkanie online wymaga połączenia o ustalonej godzinie.

Prowadzenie

dr Aleksandra Jaworowska, Joanna Stańczak

Cena

470 zł netto + 23% Vat = 578,10 zł brutto

Program szkolenia

WISC®-V  to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0–16;11). Składa się z 16 testów inteligencji (10 testów podstawowych i 6 testów dodatkowych) oraz pięciu testów uzupełniających, które dostarczają informacji ważnych przy diagnozie zaburzeń w uczeniu się i trudności szkolnych. Testy WISC®-V umożliwiają wszechstronny opis i ocenę zdolności intelektualnych dziecka – nie tylko obliczenie Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej, ale także pięciu wskaźników podstawowych, pięciu wskaźników pomocniczych  i trzech wskaźników uzupełniających oraz szeregu wskaźników odnoszących się do procesu rozwiązywania zadań.

Podstawy stosowania WISC®-V, czyli ogólne informacje o WISC®-V, podstawy teoretyczne, procedura badania testami inteligencji, obliczanie wyników w testach, obliczanie wyników złożonych (wskaźników podstawowych oraz Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej), ocena zróżnicowania profilu, poszukiwanie mocnych i słabych stron dziecka oraz równoważniki wieku – są przedmiotem innego, podstawowego szkolenia z WISC®-V.

Celem tego szkolenia jest przedstawienie dodatkowych możliwości analizy i interpretacji Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC®-V, a w szczególności nauka poprawnego stosowania pięciu testów uzupełniających oraz obliczania i interpretowania wskaźników pomocniczych i uzupełniających.

Uczestnik w ciągu 7 dni trwania szkolenia ma dostęp do platformy szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP, na której znajduje się sześć modułów:

  1. Przypomnienie podstaw WISC®-V – testy podstawowe i dodatkowe, wskaźniki podstawowe oraz Iloraz Inteligencji w Skali Pełnej.
  2. Wskaźniki pomocnicze – obliczanie i interpretacja każdego z pięciu wskaźników pomocniczych, analiza rozbieżności między wskaźnikami pomocniczymi.
  3. Testy uzupełniające – przeznaczenie oraz procedura badania testami uzupełniającymi.
  4. Wskaźniki uzupełniające – obliczanie i interpretacja każdego z trzech wskaźników uzupełniających, analiza rozbieżności między wskaźnikami uzupełniającymi.
  5. Analiza procesu rozwiązywania zadań – cele oceny procesu rozwiązywania zadań, wskaźniki, analiza błędów oraz obserwacje procesu rozwiązywania zadań.
  6. Wyniki kontrastowe – ich obliczanie oraz interpretacja.

Do niektórych lekcji dołączone są ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Na zakończenie uczestnik wykonuje pracę zaliczeniową polegającą na analizie i interpretacji przykładowych wyników pochodzących z badania WISC®-V. Pracę tę odsyła za pomocą formularza zamieszczonego na platformie szkoleniowej.

UWAGA! W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby, które mają dostęp do podręczników do WISC®-V. Podręczniki są niezbędne do wykonania ćwiczeń oraz pracy zaliczeniowej.

W ostatnim dniu szkolenia odbywa się spotkanie on-line z prowadzącymi pozwalające na wyjaśnienie wszystkich kwestii, które w toku szkolenia okazały się niejasne dla uczestnika.

Dostęp do szkolenia jest progresywny. Oznacza to, że do kolejnych fragmentów szkolenia (tj. lekcji) można przejść dopiero po zapoznaniu się z wcześniejszymi.

Materiały z ćwiczeniami uczestnik pobiera z platformy i może je wydrukować. Z platformy można także pobrać i wydrukować Skrypt zawierający wszystkie tematy będące przedmiotem szkolenia.

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:

  • samodzielne przerobienie wszystkich materiałów szkoleniowych łącznie z wykonaniem ćwiczeń,
  • wykonanie i odesłanie pracy zaliczeniowej
  • obecność na spotkaniu online.

Szkolenie kierowane jest do osób, które przeszły szkolenie podstawowe lub same przerobiły obowiązujący na nim zakres materiału.

 

REGULAMIN: Regulamin szkolenia online WISC®-V poszerzona analiza i interpretacja

 

UWAGA: Członkowie PTP, którzy opłacają szkolenie z własnych środków otrzymują zniżkę 10%.


O PROWADZĄCYCH


Joanna Stańczak  
Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2009 roku była zatrudniona w Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW, gdzie zajmowała się także działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną. Prowadziła też zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z Pracownią Testów Psychologicznych związana od 1990 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu Pracowni. Obszar zainteresowania zawodowego to przede wszystkim neuropsychologia oraz psychometria. Zajmuje się także opracowywaniem komputerowych wersji testów psychologicznych.
j.stanczak@practest.com.pl

prof. Anna Matczak – kierownik Działu Merytorycznego
Od początku kariery naukowej związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. Od 1994 r związana dodatkowo z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Pracowni Testów Psychologicznych od 1996 r.; jest członkiem zarządu Pracowni. Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych, inteligencją, inteligencją emocjonalną, kompetencjami interpersonalnymi oraz diagnozą intelektu.
a.matczak@practest.com.pl

dr Aleksandra Jaworowska
Tytuł doktora nauk psychologicznych uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez lata prowadziła działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. W Pracowni Testów Psychologicznych zatrudniona od początków jej istnienia, a od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychometrią i diagnozą psychologiczną. Jedna z autorek polskiej adaptacji Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2, IDS oraz IDS-P.
a.jaworowska@practest.com.pl

Iwona Bac
Ukończyła psychologię kliniczną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Wydziale Polonistyki UW. W Pracowni Testów Psychologicznych od 2013 roku. Wcześniej pracowała w międzynarodowych firmach konsultingowych, w działach rekrutacji i rozwoju, korzystając jako praktyk z szeregu narzędzi służących ocenie kompetencji. Jej zainteresowania to neuropsychologia i psychologia poznawcza. Zajmuje się także testami przeznaczonymi do badania kompetencji menedżerskich.
i.bac@practest.com.pl

Formularz zgłoszeniowy dla psychologów - szkolenie WISC-V

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)
Dane odbiorcy (na fakturze)

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa („Administrator” lub „Pracownia”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email: iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przekazałeś Pracowni będą przetwarzane w celu wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych oraz w celu weryfikacji, czy spełniasz niezbędne warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są w tym celu niezbędne. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zapewni Ci możliwości udziału w szkoleniu.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na:

a) wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np. telefonicznie.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym m.in. firmy zajmujące się obsługą płatności lub zakwaterowaniem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email:iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Secondary menu

płatności obsługuje payu