Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych

Tytuł szkolenia

Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych

Termin

e-szkolenie w przygotowaniu

Godziny

Dzień I: 10.00–16.00 (z godzinną przerwą na obiad)
Dzień II: 9.00–15.00 (z godzinną przerwą na obiad)

Prowadzenie

prof. A. Matczak, dr E. Wrocławska-Warchala, U. Brzezińska

Cena

Psycholog: 550 zł; Niepsycholog: 550 + 260 zł (ceny netto)

Program szkolenia

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z propozycją uporządkowania terminów i pojęć związanych z obszarem tzw. „miękkich kompetencji”, szczegółowego zaznajomienia się z psychometrycznymi narzędziami do ich pomiaru znajdującymi się w ofercie Pracowni oraz zdobycia wprawy w interpretowaniu uzyskiwanych przy ich pomocy wyników.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia służące do oceny inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych. Część narzędzi ma charakter testów i pozwala na obiektywny pomiar składowych IE, takich jak rozpoznawanie ekspresji mimicznych czy też wiedza emocjonalna; część ma charakter kwestionariuszy samoopisu i pozwala na ocenę profilową IE i wskazanie mocnych i słabych stron do celów szkoleniowych czy też oceny predyspozycji zawodowych.

Większość omawianych narzędzi ma zastosowanie zarówno w HR, jak i w edukacji, ponieważ opracowano normy dla dorosłych, studentów i uczniów szkół średnich.

Szkolenie trwa 12 godzin lekcyjnych rozmieszczonych w ciągu dwu kolejnych dni. Obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Program szkolenia

1. Wykład: Pojęcie inteligencji emocjonalnej

 • Różne sposoby rozumienia inteligencji emocjonalnej
 • Zdolności składające się na inteligencję emocjonalną
 • Typy inteligencji emocjonalnej
 • Testowy i kwestionariuszowy pomiar inteligencji emocjonalnej – problemy ogólne

2. Prezentacja testów do pomiaru zdolności emocjonalnych

 • Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T)
 • Test Rozumienia Emocji (TRE)

3. Kwestionariusze inteligencji emocjonalnej – prezentacja narzędzi oraz ćwiczenia w obliczaniu i interpretacji wyników (z uwzględnieniem analizy profilowej)

 • Kwestionariusz INTE
 • Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO)
 • Popularny Kwestionariusz  Inteligencji Emocjonalnej (PKIE)

4. Dyskusja dotycząca miejsca narzędzi do pomiaru inteligencji emocjonalnej w diagnozie dokonywanej w różnych kontekstach praktycznych

5. Wykład: Pojęcie kompetencji społecznych

 • Czym są kompetencje społeczne?
 • Model uwarunkowań kompetencji społecznych
 • Jedna czy wiele kompetencji społecznych?
 • Typy kompetencji społecznych mierzone kwestionariuszem KKS

6. Prezentacja nowego narzędzia: Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS)

7. Ćwiczenia w obliczaniu i interpretacji wyników kwestionariusza PROKOS

Osoby ubiegające się o certyfikat uprawniający do stosowania testów inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych z kategorii B2 będą proszone o wykonanie pracy domowej (przeprowadzenie badania jednym z kwestionariuszy i interpretacja wyników) i przesłanie jej do oceny.

 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia przez niepsychologów jest wcześniejsze uzyskanie certyfikatu zaliczenia szkolenia z Podstaw psychometrii dla niepsychologów.


CENA ZA SZKOLENIE (550,00 zł + 23% VAT = 676,50 zł) OBEJMUJE:

 • dwudniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (260 zł + 23% VAT = 319,80 zł) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zailczeniowej
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testów SIE-T,  TRE, INTE, DINEMO, PKIE i uprawniający do ich nabywania

 

O PROWADZĄCYCH

prof. Anna Matczak   prof. Anna Matczak – kierownik Działu Merytorycznego
Od początku kariery naukowej związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. Od 1994 r związana dodatkowo z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Pracowni Testów Psychologicznych od 1996 r.; jest członkiem zarządu Pracowni. Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych, inteligencją, inteligencją emocjonalną, kompetencjami interpersonalnymi oraz diagnozą intelektu.
a.matczak@practest.com.pl
     

  
Urszula Brzezińska
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie.
e.wroclawska@practest.com.pl

 Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)
Dane odbiorcy (na fakturze)

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa („Administrator” lub „Pracownia”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email: iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przekazałeś Pracowni będą przetwarzane w celu wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych oraz w celu weryfikacji, czy spełniasz niezbędne warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są w tym celu niezbędne. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zapewni Ci możliwości udziału w szkoleniu.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na:

a) wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np. telefonicznie.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym m.in. firmy zajmujące się obsługą płatności lub zakwaterowaniem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email:iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Secondary menu

płatności obsługuje payu