Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami – szkolenie online

Tytuł szkolenia

Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami – szkolenie online

Termin

27 maja – 3 czerwca 2022 r.

Godziny

Spotkanie online w dniu 3 czerwca w godz. 14.30–16.00, egzamin 16.30–18.30

Dostęp do opłaconego szkolenia jest możliwy w podanych powyżej dniach. Uczestnik szkolenia może przerabiać poszczególne lekcje w dogodnym dla siebie czasie. Jedynie spotkanie online wymaga połączenia o ustalonej godzinie.

Prowadzenie

dr Maria Rafalak-Matysiak, dr Radosław Wujcik

Cena

590 zł netto + 23% Vat = 725,70 zł brutto

Program szkolenia

Szkolenie ma charakter certyfikacyjny. Udział w szkoleniu oraz zaliczenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności otwiera uczestnikom szkolenia dostęp do:

 • nabywania i stosowania testów psychologicznych z kategorii B1,
 • dalszego podnoszenia kompetencji z zakresu stosowania testów psychologicznych poprzez udział w szkoleniach z testów psychologicznych przypisanych do kategorii B2 – w obszarze odnoszącym się do aktywności zawodowej, który stanowi uzasadnienie do wyboru i stosowania narzędzia.

UWAGA! Szkolenie kończy się egzaminem on-line sprawdzającym:

 • umiejętność oceny własności psychometrycznych testu,
 • umiejętność pracy z podręcznikiem testowym,
 • umiejętność obliczania i analizy wyników testowych,
 • znajomość podstawowych zagadnień z etyki zawodu psychologa,
 • znajomość podstawowych procedur związanych z przeprowadzaniem badania testowego.

Egzamin odbywa się przez platformę do badań komputerowych Epsilon. Wymagany system operacyjny Windows.
Prosimy o sprawdzenie wymagań minimalnych niezbędnych do instalacji oprogramowania: https://www.practest.com.pl/wymagania-techniczne

PROGRAM SZKOLENIA

Uczestnik w ciągu 7 dni trwania szkolenia ma dostęp do platformy szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP, na której znajdują następujące moduły:

 1. Wprowadzenie – informacje o kursie, przedstawienie Prowadzących
 2. Definicja testu psychologicznego
 3. Podstawowe pojęcia z psychometrii i statystyki opisowej
 4. Normy w teście psychologicznym
 5. Obliczanie wyników z kluczem
 6. Rzetelność testów psychologicznych
 7. Szacowanie przedziału ufności
 8. Ćwiczenia
 9. Trafność testów psychologicznych
 10. Analiza wyników badań walidacyjnych
 11. Jak wybrać dobry test
 12. Procedura badania testem
 13. Etyczne i prawne aspekty stosowania testów
 14. Tworzenie interpretacji
 15. SPOTKANIE ONLINE Z PROWADZĄCYMI
 16. Egzamin on-line


Osoby, które uzyskają z egzaminu wynik pozytywny otrzymają certyfikaty potwierdzające ich podstawowe umiejętności w zakresie stosowania testów psychologicznych i uprawniające je do nabycia szeregu testów z kategorii B1.

W ostatnim dniu szkolenia odbywa się spotkanie on-line z prowadzącymi pozwalające na wyjaśnienie wszystkich kwestii, które w toku szkolenia okazały się niejasne dla uczestnika.

Dostęp do szkolenia jest progresywny. Oznacza to, że do kolejnych fragmentów szkolenia (tj. lekcji) można przejść dopiero po zapoznaniu się z wcześniejszymi.

W ramach szkolenia przewidziane są liczne ćwiczenia. Materiały potrzebne do ich wykonania uczestnik otrzymuje od Pracowni w formie elektronicznej.

Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:

 • samodzielne przerobienie wszystkich materiałów szkoleniowych łącznie z wykonaniem ćwiczeń,
 • obecność na spotkaniu online.

Samo ukończenie szkolenia nie uprawnia do nabywania testów psychologicznych z kategorii B1. Uprawnienia zdobywa się po pozytywnym wyniku egzaminu.

W przypadku nie zdania egzaminu, koszt egzaminu poprawkowego wynosi 200 zł +23% VAT = 246 zł.

Więcej szczegółów dot. przebiegu szkolenia znajduje się w Regulaminie. 


PROWADZĄCY

dr Maria Rafalak-Matysiak 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki uzyskała na Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy stara się łączyć umiejętności analityczne z nowoczesnymi metodami psychometrii. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół praktycznych zastosowań IRT, oraz testów służących do pomiaru inteligencji. Posiada certyfikaty BPS Certificates of Occupational Test Use Level A & Level B. W Pracowni od 2011 r.
m.rafalak@practest.com.pl

dr Radosław Wujcik

Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół neuropsychologii, diagnozy psychologicznej, psychometrii, metodologii i statystyki. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prowadzi badania dotyczące zastosowania zaawansowanych modeli pomiarowych w diagnozie psychologicznej i psychiatrycznej.
r.wujcik@practest.com.pl

 

Kwalifikacja na szkolenie z psychometrii oraz na dalsze szkolenia z metod B2 odbywa się na podstawie informacji podanych w „Formularzu kwalifikacyjnym”. W formularzu uczestnik musi wykazać, że posiada kwalifikacje niezbędne do nabywania i stosowania testów kategorii B, tj:

 • Ukończył dowolne studia wyższe magisterskie,

ORAZ

 • pracuje z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia.

Obszar zawodowy jest różny dla różnych grup narzędzi (inny dla narzędzi HR, narzędzi z obszaru zdrowia czy edukacji).


Ocena kwalifikacji dokonywana jest indywidualnie, przy zapisie na szkolenie z podstaw psychometrii. W informacji zwrotnej uczestnik otrzyma decyzję o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu z psychometrii, oraz informację, na które spośród interesujących go szkoleń z kategorii B2 może być zakwalifikowany na podstawie danych zamieszczonych w „Formularzu kwalifikacyjnym”.

Aby zgłoszenie zostało zarejestrowane należy wypełnić i wysłać zarówno formularz zgłoszeniowy (na dole tej strony) jak i formularz kwalifikacyjny (plik pdf).

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz aby zgłosić się na szkolenie

Dane uczestnika szkolenia
Dane nabywcy (na fakturze)
Dane odbiorcy (na fakturze)

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa („Administrator” lub „Pracownia”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email: iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przekazałeś Pracowni będą przetwarzane w celu wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, w tym także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych oraz w celu weryfikacji, czy spełniasz niezbędne warunki uczestnictwa w szkoleniu.

Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek wykonania umowy i zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są w tym celu niezbędne. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zapewni Ci możliwości udziału w szkoleniu.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na:

a) wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;

b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np. telefonicznie.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy, w tym m.in. firmy zajmujące się obsługą płatności lub zakwaterowaniem.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia możliwości udziału w szkoleniu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w wybranej formie tj.:

na adres email:iod@practest.com.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa


Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Secondary menu

płatności obsługuje payu