LJI Sytuacyjny Test Menedżerski

Autorzy:
Michael Lock, Robert Wheeler, Nick Burnard
Polska adaptacja:
Iwona Bac, Maria Rafalak-Matysiak
Wiek:
Osoby dorosłe
Procedura:
Badanie indywidualne i grupowe, bez ograniczenia czasu (przeciętnie zajmuje około 40 minut)
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); specjaliści HR - po odbyciu szkolenia
Kategoria:
B1

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

LJI jest polską adaptacją testu Leadership Judgment Indicator 2 (LJI-2).

Jest testem sytuacyjnym, umożliwiającym ocenę umiejętności osądu menedżerskiego (leadership judgment) – kompetencji ważnej z punktu widzenia efektywnego podejmowania decyzji i zarządzania zespołem. Osąd menedżerski jest w LJI rozumiany jako umiejętność trafnego określenia najlepszej w danych okolicznościach strategii pracy z zespołem, w szczególności dotyczącej tego w jakim zakresie podwładni lub współpracownicy powinni być zaangażowani w podejmowanie decyzji.

Test składa się z 16 scenariuszy, opartych na rzeczywistych sytuacjach problemowych, występujących w organizacjach; dla każdego z nich opisano cztery możliwe sposoby działania, reprezentujące różne style kierowania:

  • Styl dyrektywny
  • Styl konsultacyjny
  • Styl konsensualny
  • Styl delegujący.

Jeden z prezentowanych sposobów działania jest najbardziej odpowiedni i prowadzi do najlepszych efektów w danej sytuacji (zgodnie z teorią przywództwa przyjętą w założeniach testu), podczas gdy inne są mniej odpowiednie, ale różnią się od siebie pod względem jakości. Zadaniem osoby badanej jest ocena, na ile właściwy w danej sytuacji jest każdy z czterech opisanych sposobów postępowania.

Indywidualne wyniki są porównywane z modelem przyjętym w założeniach teoretycznych testu i z odpowiedziami osób stanowiących grupę referencyjną polskich menedżerów, reprezentujących różne branże i poziomy zarządzania. Wyniki osoby badanej są wyrażone w formie centylowej.

W LJI wyróżnia się dwie grupy wyników:

  • Wyniki w skalach adekwatności – odzwierciedlają jakość osądu menedżer­skiego. Ujawniają, na ile skutecznie osoba badana jest w stanie przeanalizo­wać określone sytuacje i wskazać ich optymalne rozwiązanie, zgodnie z modelem teoretycznym LJI. Wyniki pokazują adekwatność oceny sposobów postępowania powiązanych z określonymi sty­lami oraz bez rozróżnienia na konkretne style (w formie wyniku ogólnego)
  • Wyniki w skalach preferencji – pokazują w jakim stopniu osoba badana używa każdego z czterech stylów menedżerskich. Są wypadkową umiejętności wskazania przez badanego prawidłowej odpowiedzi oraz faktycznych preferencji względem danego stylu, dlatego mogą w pośredni sposób sugerować preferowany przez badanego styl kierowania.

Dostępne są dwie wersje testu LJI:

Wersja Standard (LJI-2) – zawiera scenariusze dotyczące różnych typów organizacji i zespołów. Znormalizowana na grupie osób z doświadczeniem kierowniczym w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu (administracja, edukacja, sprzedaż, usługi, przemysł/produkcja, finanse, centra usług wspólnych, medycyna/farmacja, IT, telekomunikacja).  

Wersja Sales (S-LJI) – zawiera zwiera scenariusze dotyczące pracy zespołów sprzedażowych oraz normy opracowane na grupie osób z doświadczeniem menedżerskim w obszarach sprzedaży.

Rzetelność: Z uwagi na charakterystyczną dla testów sytuacyjnych heterogeniczność mierzonego konstruktu na poziomie pojedynczych pozycji testowych, w LJI zaproponowano metodę szacowania rzetelności opartą na porównaniach zgodności par ocen w poszczególnych scenariuszach. Współczynnik alfa Cronbacha dla wyniku ogólnego polskiej wersji LJI-2 przy zastosowaniu tej metody wynosi 0,80, a w wersji S-LJI 0,84.
Natomiast współczynniki rzetelności skal preferencji dla czterech głównych stylów podejmowania decyzji zawierają się w przedziale od 0,70 do 0,78 w wersji LJI-2 oraz od 0,72 do 0,77 w wersji S-LJI.

Trafność: Trafność teoretyczną LJI szacowano poprzez analizę interkorelacji skal. Sprawdzano również korelacje LJI z wynikami w testach mierzących zdolności rozumowania liczbowego, zdolności krytycznego myślenia oraz miarami osobowości.
Trafność kryterialną szacowano poprzez analizę związków wyników uzyskiwanych w LJI z długością doświadczenia zawodowego i menedżerskiego oraz zajmowanym w organizacji poziomem stanowiska.

Normy: Normy w teście LJI przeznaczone są dla osób dorosłych aktywnych zawodowo w wieku 20–69 lat. Próba normalizacyjna nie stanowi odzwierciedlenia populacji ogólnej, ale składa się z osób zajmujących stanowiska menedżerskie w firmach w całej Polsce. Dobierając osoby do próby normalizacyjnej starano się, aby była ona zróżnicowana pod względem profilu organizacji, w którym zatrudnieni są menedżerowie, wielkości organizacji oraz poziomu zajmowanego stanowiska.
Wersja Standard (LJI-2) została znormalizowana na grupie osób z doświadczeniem kierowniczym na różnych szczeblach zarzadzania w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu (administracja, edukacja, sprzedaż, usługi, przemysł, produkcja, finanse, centra usług wspólnych, służba zdrowia, farmacja, IT, telekomunikacja).  Starano się, aby w próbie normalizacyjnej procentowy udział osób zatrudnionych w różnych sektorach odzwierciedlał proporcje poszczególnych ro­dzajów przedsiębiorstw w Polsce według danych GUS.
Wersja Sales (S-LJI) została znormalizowana na grupie osób z doświadczeniem menedżerskim w obszarach sprzedaży, marketingu, obsługi klienta w firmach z różnych sektorów (FMCG, farmacja, IT, telekomunikacja, przemysł, finanse, usługi konsultingowe kierowane do firm handlowych lub działów sprzedaży). Celem takiego zróżnicowania było zminimalizowanie wpływu specyfiki zarządzania sprzedażą czy kierowania działem handlowym, charakterystycznego dla konkretnej branży.

Zastosowanie: Test LJI stworzono z myślą o wykorzystaniu głównie w kontekście organizacyjnym. Narzędzie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne jest rozwijanie kompetencji menedżerskich pracowników: w projektach rozwojowych dla obecnych i przyszłych liderów, szkoleniach z zakresu skutecznego kierowania i podejmowania decyzji. Może być również z powodzeniem wykorzystywany w działaniach coachingowych, które mają na celu budowanie świadomości menedżerów dotyczącej zakresu włączania innych w proces decyzyjny.

Materiały:

  • Podręcznik testowy
  • e-LJI (wersja LJI-2) jednostka badaniowa
  • e-LJI (wersja S-LJI) jednostka badaniowa

UWAGA: badanie testem LJI (w wersji LJI-2 lub S-LJI) można przeprowadzić wyłącznie za pośrednictwem platformy do badań komputerowych Epsilon. W sprzedaży nie są dostępne papierowe arkusze oraz klucz do obliczania wyników.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe. Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:

35.28zł
43.40zł
23%
43.40zł
35.28zł
43.40zł
23%
43.40zł
229.52zł
241.00zł
5%
241.00zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu