Leiter-3 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie

Autorzy:
Gale H. Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun, Chris Koch
Polska adaptacja:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Katarzyna Martowska
Wiek:
Osoby w wieku 3 do 20 lat
Procedura:
badanie indywidualne. Odbywa się bez udziału słów. Czas badania jest zróżnicowany, u najmłodszych wynosi przeciętnie około 60 minut, u starszych – około 80 minut.
Użytkownicy:
psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Leiter-3 jest narzędziem przeznaczonym do oceny inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi.

Składa się z:

 • Baterii Poznawczej, w której skład wchodzi pięć testów: Ukryte figury, Składanie kształtów, Klasyfikacje i analogie, Szeregowanie oraz Odtwarzanie wzoru (test dodatkowy, stosowany opcjonalnie);
 • Baterii Uwagi i Pamięci, w skład której wchodzi pięć testów: Koncentracja uwagi, Pamięć wprost, Podzielność uwagi (test dodatkowy, stosowany opcjonalnie), Pamięć wspak oraz Niewerbalny Test Stroopa.

Leiter-3 oparty jest na hierarchicznej teorii inteligencji Cattella, Horna i Carrolla.

Leiter-3 jest jedynym testem całkowicie niewerbalnym. Badanie odbywa się bez użycia słów, co pozwala na wykorzystywanie go w badaniu dzieci, z  którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

Leiter-3 jest nową wersją znanej w Polsce Skali Leitera.  W porównaniu z wcześniejszą wersją pozwala nie tylko na ocenę inteligencji niewerbalnej, ale także pamięci i uwagi. W skali Leiter-3 uzyskuje się trzy wskaźniki złożone – Iloraz Inteligencji Niewerbalnej, Pamięć Niewerbalna oraz Szybkość Przetwarzania. Można też interpretować wyniki poszczególnych testów pozwalające na ocenę zdolności rozumowania, percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi i podzielności uwagi oraz krótkotrwałej pamięci wzrokowej, pamięci roboczej oraz zdolności do radzenia sobie z interferencją.

Wyniki w testach oraz wskaźniki Iloraz Inteligencji Niewerbalnej i Pamięć Niewerbalna mogą też być przedstawiane w postaci Wyników Rozwojowych. Leiter-3 jest jednym z nielicznych testów umożliwiających posługiwanie się skalą Wyników Rozwojowych, co pozwala na śledzenie postępu w zakresie zdolności poznawczych zachodzącego wraz z wiekiem lub dzięki specjalnym oddziaływaniom edukacyjnym. Wyniki w tej skali są bowiem wrażliwe na nawet niewielkie zmiany, które stopniowo zachodzą w toku rozwoju, ale nie wpływają na zmianę IQ. Wykorzystując skalę Wyników Rozwojowych można oceniać efektywność terapii czy oddziaływań stymulujących rozwój, a także obserwować spowolnienie rozwoju czy zmiany regresywne w przebiegu pewnych zaburzeń lub chorób.

Niewątpliwą zaletą skali Leiter-3 jest to, że zawiera Skalę Obserwacyjną. Została ona opracowana z myślą o wykrywaniu nietypowych cech zachowania, które mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie dziecka, a więc na jego trudności w nauce szkolnej oraz w kontaktach społecznych. Ocena dotyczy następujących wymiarów: Uwaga, Organizacja i kontrola impulsów, Poziom aktywności, Towarzyskość, Energia i uczucia, Samoregulacja i regulacja nastroju, Niepokój, Reaktywność zmysłowa.

W procesie normalizacji wyników w testach zastosowano procedurę inferential norming opartą na tzw. metodzie normalizacji ciągłej. Normy opracowano dla 44 grup z populacji ogólnej (1705 osób) i 40 grup z populacji dzieci niesłyszących (576 osób).

Wyniki przeliczone w testach ujmowane są na skali 21-punktowej ze średnią 10 i odchyleniem standardowym 3. Wyniki złożone ujmowane są w  skali ilorazów „wechslerowskich” ze średnią 100 i odchyleniem standardowym 15. Iloraz Inteligencji Niewerbalnej obejmuje zakres 30–170; ilorazy Pamięci Niewerbalnej i Szybkości Przetwarzania obejmują zakres 45–155.

Zastosowania: w praktyce psychologicznej do oceny inteligencji, uwagi i pamięci. Skala jest szczególnie przydatna do badania osób, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem ani rozumienia ani używania mowy.

Rzetelność: w obu próbach wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność wyników złożonych Baterii Poznawczej oraz Baterii Uwagi i Pamięci (z wyjątkiem najmłodszej grupy wieku z próby ogólnej oraz stabilności wyniku Pamięci Niewerbalnej); w większości wysoka zgodność wewnętrzna testów Baterii Poznawczej i niższa – testów Baterii Uwagi i Pamięci. Bardzo wysoka zgodność wewnętrzna i wysoka stabilność wyników Skali Obserwacyjnej.

Trafność: zgodne z oczekiwaniami zmiany wyników surowych z wiekiem; silny lub umiarkowanie silny związek wyników dzieci z wykształceniem ich rodziców. Iloraz Inteligencji Niewerbalnej dodatnio koreluje z wynikami testu Inteligencji CFT 20-R, a Szybkość Przetwarzania z Kolorowym Testem Połączeń dla Dzieci (CCTT). Wyniki trafnie różnicują dzieci z próby ogólnej i dzieci niepełnosprawne intelektualnie, a także dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wyniki skali Leiter-3 dodatnio korelują z ocenami szkolnymi uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, a także różnicują uczniów różnego typu szkół ponadgimnazjalnych. Stwierdzono też związki wyników Skali Obserwacyjnej z cechami temperamentu; badani z grup klinicznych uzyskiwali w Skali Obserwacyjnej niższe wyniki niż badani z grup porównawczych.

Normy: dla osób z populacji ogólnej w wieku 3–20 lat oraz dla dzieci niesłyszących w wieku 3–16 lat.


Leiter-3

Komplet materiałów zawiera dodatkowo polską wersję filmu prezentującego skalę Leiter-3, informującego o głównych cechach skali oraz pokazującego procedurę badania poszczególnymi testami.

Do poprawnego stosowania skali Leiter-3 niezbędne jest posiadanie kompletu trzech tomów podręcznika:

1. Podręcznik (tłumaczenie podręcznika oryginalnego) zawiera informacje o procedurze badania, w tym szczegółowe instrukcje do każdego z 10 testów wraz z regułami oceny odpowiedzi i zasadami obliczania wyników surowych w testach. Informacje te nie są powtórzone w pozostałych tomach. Ponadto, w tomie 1. opisana jest historia skal Leiter-3, podstawy teoretyczne oraz własności psychometryczne wersji oryginalnej (amerykańskiej).

2. Polska normalizacja zawiera informacje o własnościach psychometrycznych wersji polskiej (trafność, rzetelność), szczegółowy opis sposobu obliczania wyników (przeliczonych, IQ, Wyników Rozwojowych, równoważników wieku), reguły interpretacji wraz z informacjami, o czym można wnioskować na podstawie każdego z wyników, a także przykładowy opis przypadku.

3. Tabele norm – w tym tomie zawarte są wszystkie rodzaje norm dla populacji ogólnej oraz populacji dzieci i młodzieży niesłyszącej (wyniki przeliczone, IQ itd.).

 

Materiały: 

 • Komplet (pomoce w torbie, 25 zeszytów testowych, 25 ark. zapisu, 2 rodzaje ark. wyników po 25 szt., 3 rodzaje podręczników) 
 • Podręcznik oryginalny
 • Podręcznik polska normalizacja
 • Podręcznik Tabele norm
 • Pomoce w torbie (w tym film instruktażowy)
 • Zeszyty testowe (25 egz.)
 • Arkusze zapisu (dla obu skal) (25 egz.)
 • Arkusze zapisu Baterii Poznawczej (inteligencja niewerbalna) (25 egz.)*
 • Arkusze wyników rozwojowych dla dzieci niesłyszących (25 egz.)
 • Arkusze wyników rozwojowych dla populacji ogólnej (25 egz.)
* Na życzenie naszych klientów, którzy czasami wykorzystują skalę Leiter-3 wyłącznie do oceny inteligencji niewerbalnej, wprowadziliśmy do sprzedaży nowy typ arkuszy zapisu przeznaczony do rejestrowania wyników jedynie testów Baterii Poznawczej.      

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Stosowanie i interpretacja skali Leiter-3

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Przypominamy o przysługującym 25% rabacie na podręczniki dla wszystkich, którzy zakupili w zeszłym roku komplet (bez podręczników) po cenie promocyjnej.
Cena podana na stronie zostanie pomniejszona o przysługujący rabat przy wystawianiu faktury. Powyższa oferta jest bezterminowa. Zachęcamy do zakupu w dogodnym momencie. Informujemy też, że z podręcznikami dosyłamy karty, których brakuje we wszystkich kompletach pomocy zakupionych w promocji.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
5 522.88zł
6 616.43zł
-
6 616.43zł

 

320.25zł
336.26zł
5%
336.26zł
278.25zł
292.16zł
5%
292.16zł
383.25zł
402.41zł
5%
402.41zł
(w tym film instruktażowy)
4 184.39zł
5 146.80zł
23%
5 146.80zł
196.88zł
242.16zł
23%
242.16zł
96.86zł
119.14zł
23%
119.14zł
31.50zł
38.75zł
23%
38.75zł
31.50zł
38.75zł
23%
38.75zł
Uwaga, nie wchodzi w skład kompletu!
49.00zł
60.27zł
23%
60.27zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu