Leiter-3 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie

Autorzy:
Gale H. Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun, Chris Koch
Polska adaptacja:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Katarzyna Martowska
Wiek:
Osoby w wieku 3 do 20 lat
Procedura:
Badanie indywidualne. Odbywa się bez udziału słów. Czas badania jest zróżnicowany, u najmłodszych wynosi przeciętnie około 60 minut, u starszych – około 80 minut.
Użytkownicy:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Leiter-3 jest narzędziem przeznaczonym do oceny inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi.

Składa się z:

 • Baterii Poznawczej, w której skład wchodzi pięć testów: Ukryte figury, Składanie kształtów, Klasyfikacje i analogie, Szeregowanie oraz Odtwarzanie wzoru (test dodatkowy, stosowany opcjonalnie);
 • Baterii Uwagi i Pamięci, w skład której wchodzi pięć testów: Koncentracja uwagi, Pamięć wprost, Podzielność uwagi (test dodatkowy, stosowany opcjonalnie), Pamięć wspak oraz Niewerbalny Test Stroopa.

Leiter-3 oparty jest na hierarchicznej teorii inteligencji Cattella, Horna i Carrolla.

Leiter-3 jest jedynym testem całkowicie niewerbalnym. Badanie odbywa się bez użycia słów, co pozwala na wykorzystywanie go w badaniu dzieci, z  którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

Leiter-3 jest nową wersją znanej w Polsce Skali Leitera.  W porównaniu z wcześniejszą wersją pozwala nie tylko na ocenę inteligencji niewerbalnej, ale także pamięci i uwagi. W skali Leiter-3 uzyskuje się trzy wskaźniki złożone – Iloraz Inteligencji Niewerbalnej, Pamięć Niewerbalna oraz Szybkość Przetwarzania. Można też interpretować wyniki poszczególnych testów pozwalające na ocenę zdolności rozumowania, percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi i podzielności uwagi oraz krótkotrwałej pamięci wzrokowej, pamięci roboczej oraz zdolności do radzenia sobie z interferencją.

Wyniki w testach oraz wskaźniki Iloraz Inteligencji Niewerbalnej i Pamięć Niewerbalna mogą też być przedstawiane w postaci Wyników Rozwojowych. Leiter-3 jest jednym z nielicznych testów umożliwiających posługiwanie się skalą Wyników Rozwojowych, co pozwala na śledzenie postępu w zakresie zdolności poznawczych zachodzącego wraz z wiekiem lub dzięki specjalnym oddziaływaniom edukacyjnym. Wyniki w tej skali są bowiem wrażliwe na nawet niewielkie zmiany, które stopniowo zachodzą w toku rozwoju, ale nie wpływają na zmianę IQ. Wykorzystując skalę Wyników Rozwojowych można oceniać efektywność terapii czy oddziaływań stymulujących rozwój, a także obserwować spowolnienie rozwoju czy zmiany regresywne w przebiegu pewnych zaburzeń lub chorób.

Niewątpliwą zaletą skali Leiter-3 jest to, że zawiera Skalę Obserwacyjną. Została ona opracowana z myślą o wykrywaniu nietypowych cech zachowania, które mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie dziecka, a więc na jego trudności w nauce szkolnej oraz w kontaktach społecznych. Ocena dotyczy następujących wymiarów: Uwaga, Organizacja i kontrola impulsów, Poziom aktywności, Towarzyskość, Energia i uczucia, Samoregulacja i regulacja nastroju, Niepokój, Reaktywność zmysłowa.

W procesie normalizacji wyników w testach zastosowano procedurę inferential norming opartą na tzw. metodzie normalizacji ciągłej. Normy opracowano dla 44 grup z populacji ogólnej (1705 osób) i 40 grup z populacji dzieci niesłyszących (576 osób).

Wyniki przeliczone w testach ujmowane są na skali 21-punktowej ze średnią 10 i odchyleniem standardowym 3. Wyniki złożone ujmowane są w  skali ilorazów „wechslerowskich” ze średnią 100 i odchyleniem standardowym 15. Iloraz Inteligencji Niewerbalnej obejmuje zakres 30–170; ilorazy Pamięci Niewerbalnej i Szybkości Przetwarzania obejmują zakres 45–155.

Rzetelność: w obu próbach wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność wyników złożonych Baterii Poznawczej oraz Baterii Uwagi i Pamięci (z wyjątkiem najmłodszej grupy wieku z próby ogólnej oraz stabilności wyniku Pamięci Niewerbalnej); w większości wysoka zgodność wewnętrzna testów Baterii Poznawczej i niższa – testów Baterii Uwagi i Pamięci. Bardzo wysoka zgodność wewnętrzna i wysoka stabilność wyników Skali Obserwacyjnej.

Trafność: zgodne z oczekiwaniami zmiany wyników surowych z wiekiem; silny lub umiarkowanie silny związek wyników dzieci z wykształceniem ich rodziców. Iloraz Inteligencji Niewerbalnej dodatnio koreluje z wynikami testu Inteligencji CFT 20-R, a Szybkość Przetwarzania z Kolorowym Testem Połączeń dla Dzieci (CCTT). Wyniki trafnie różnicują dzieci z próby ogólnej i dzieci niepełnosprawne intelektualnie, a także dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wyniki skali Leiter-3 dodatnio korelują z ocenami szkolnymi uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, a także różnicują uczniów różnego typu szkół ponadgimnazjalnych. Stwierdzono też związki wyników Skali Obserwacyjnej z cechami temperamentu; badani z grup klinicznych uzyskiwali w Skali Obserwacyjnej niższe wyniki niż badani z grup porównawczych.

Normy: dla osób z populacji ogólnej w wieku 3–20 lat oraz dla dzieci niesłyszących w wieku 3–16 lat.

Zastosowania: Przydatny w praktyce psychologicznej do oceny inteligencji, uwagi i pamięci. Skala jest szczególnie użyteczna do badania osób, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem ani rozumienia, ani używania mowy, co umożliwia diagnozę osób niemówiących oraz osób ze spektrum autyzmu. Pozwala także na diagnozowanie osób niesłyszących, ponieważ zawiera oddzielne normy dla tej grupy.


Leiter-3

Komplet materiałów zawiera dodatkowo polską wersję filmu prezentującego skalę Leiter-3, informującego o głównych cechach skali oraz pokazującego procedurę badania poszczególnymi testami.

Do poprawnego stosowania skali Leiter-3 niezbędne jest posiadanie kompletu trzech tomów podręcznika:

1. Podręcznik (tłumaczenie podręcznika oryginalnego) zawiera informacje o procedurze badania, w tym szczegółowe instrukcje do każdego z 10 testów wraz z regułami oceny odpowiedzi i zasadami obliczania wyników surowych w testach. Informacje te nie są powtórzone w pozostałych tomach. Ponadto, w tomie 1. opisana jest historia skal Leiter-3, podstawy teoretyczne oraz własności psychometryczne wersji oryginalnej (amerykańskiej).

2. Polska normalizacja zawiera informacje o własnościach psychometrycznych wersji polskiej (trafność, rzetelność), szczegółowy opis sposobu obliczania wyników (przeliczonych, IQ, Wyników Rozwojowych, równoważników wieku), reguły interpretacji wraz z informacjami, o czym można wnioskować na podstawie każdego z wyników, a także przykładowy opis przypadku.

3. Tabele norm – w tym tomie zawarte są wszystkie rodzaje norm dla populacji ogólnej oraz populacji dzieci i młodzieży niesłyszącej (wyniki przeliczone, IQ itd.).

 

Materiały: 

 • Komplet (pomoce w torbie, 25 zeszytów testowych, 25 ark. zapisu, 2 rodzaje ark. wyników po 25 szt., 3 rodzaje podręczników) 
 • Podręcznik oryginalny
 • Podręcznik polska normalizacja
 • Podręcznik Tabele norm
 • Pomoce w torbie (w tym film instruktażowy)
 • Zeszyty testowe (25 egz.)
 • Arkusze zapisu (dla obu baterii) (25 egz.)
 • Arkusze zapisu Inteligencja Niewerbalna (25 egz.)*
 • Arkusze wyników rozwojowych dla dzieci niesłyszących (25 egz.)
 • Arkusze wyników rozwojowych dla populacji ogólnej (25 egz.)
* Na życzenie naszych klientów, którzy czasami wykorzystują skalę Leiter-3 wyłącznie do oceny inteligencji niewerbalnej, wprowadziliśmy do sprzedaży nowy typ arkuszy zapisu przeznaczony do rejestrowania wyników jedynie testów Baterii Poznawczej.      

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Stosowanie i interpretacja skali Leiter-3

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Przypominamy o przysługującym 25% rabacie na podręczniki dla wszystkich, którzy zakupili w 2019 r. komplet (bez podręczników) po cenie promocyjnej.
Cena podana na stronie zostanie pomniejszona o przysługujący rabat przy wystawianiu faktury. Powyższa oferta jest bezterminowa. Zachęcamy do zakupu w dogodnym momencie. Informujemy też, że z podręcznikami dosyłamy karty, których brakuje we wszystkich kompletach pomocy zakupionych w promocji.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
5 909.49zł
7 079.58zł
-
7 079.58zł

 

342.67zł
359.80zł
5%
359.80zł
297.72zł
312.61zł
5%
312.61zł
410.08zł
430.58zł
5%
430.58zł
(w tym film instruktażowy)
4 477.30zł
5 507.08zł
23%
5 507.08zł
210.66zł
259.11zł
23%
259.11zł
103.64zł
127.48zł
23%
127.48zł
33.71zł
41.46zł
23%
41.46zł
33.71zł
41.46zł
23%
41.46zł
Uwaga, nie wchodzi w skład kompletu!
52.43zł
64.49zł
23%
64.49zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu