UMCS

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich

Autorka podjęła niezwykle trudne zadanie wynikające z połączenia metod statystycznych i skomplikowanej problematyki psycholingwistycznej (aktywizacji języka dzieci w wieku przedszkolnym). Niektóre fragmenty mają charakter wręcz erudycyjny. Autorka zebrała i zinterpretowała interesujący materiał będący podstawą publikacji, która może służyć zarówno studentom, jak i badaczom: językoznawcom, logopedom i ...

29.40zł

 

Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych
Zaprezentowana w tej książce problematyka badawcza dotyczy wybranych sfer funkcjonowania psychospołecznego uczniów dyslektycznych, kończących VII klasę szkoły podstawowej, tj. samooceny, statusu socjometrycznego oraz zachowania.
27.30zł
$nbsp;

 

Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

Rozprawa jest poważnym i kompletnym studium ważnego (nie tylko ze względu na jego dynamikę) zjawiska społecznego, jakim jest powiększanie się odsetka studentów z rozpoczętym życiem małżeńskim i wychowujących dzieci. Studium, które wiernie i w sposób interesujący ukazuje funkcjonowanie młodych ludzi w podwójnej roli: współmałżonka i studenta. Owej wierności i klarowności sprzyja porównawczy opis ...

29.40zł

 

Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie.

Cele, jakie stawia przed sobą autorka pracy, są dwojakie - poznawczy oraz praktyczny. Bez dokładnych, rzetelnych badań nie można stwierdzić, jakie problemy przeżywa rodzina, zmagająca sie z chorobą. Praca poprzedzona jest wstępem, w którym czytelnik zostaje pokrótce zapoznany z jej tematem.

46.20zł
$nbsp;

Prace ofiarowane profesor Jadwidze Mizińskiej

Heterotopie myśli. Eseje z pogranicza
Heterotopie to "różnomiejsca". Ich cechą szczególną jest to, że odzwierciedlają pewną formę kulturowej specjalizacji, która sprawia , że miejsca mogą być naprzeciw siebie. To bycie naprzeciw jest w istocie rzeczy pewną komplikacją naszego doświadczenia: jedno miejsce odzwierciedla, ale też neguje lub odwraca własność drugiego, zarazem je dopełniając. Są więc heterotopie także obietnicą możliwości ...
33.60zł

Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez przyjaciół

Homo inquietus. Człowiek niespokojny

Teoria "człowieka niespokojnego" jest antropologią o segmentach: biologicznym, psychologicznym i kulturowym. Poza konceptem "natury praludzkiej" oraz "preludzkiej" obejmuje status "człowieka historycznego" i prognozuje przyszłość ludzkości. TCN nie pojmuje "niespokojności" jako lęku (jak u Kierkrgaarda), ale jako "nadmiar energii i mocy", którego człowiek nie może zrealizować. Nie ma tu "woli mocy" jako celu, ...

49.35zł
$nbsp;

 

Humor w kulturze i edukacji
Tom "Humor w kulturze i edukacji" ma charakter interdyscyplinarny, a przyjęte przez Autorów perspektywy, kulturowe i edukacyjne, stały się nierzadko pretekstem do ważnych uogólnień i diagnoz o charakterze uniwersalnym. Rozpiętość tematów i zagadnień pozwala na pogłębioną i wieloaspektową refleksję, której przedmiotem jest humor. Zaprezentowane w kolejnych artykułach rozważania mogą stać się inspiracją ...
35.70zł

 

Humor w perspektywie kulturowo-językowej
Publikacja "Humor w perspektywie kulturowo-językowej" stanowi przykład nowoczesnego, interdyscyplinarnego opisu oraz interpretacji wybranej - niezwykle złożonej i wieloaspektowej - kategorii kulturowej. Przyjęte koncepcje badawcze wpisują się w różne obszary współczesnej refleksji humanistycznej, wśród których należałoby wymienić: językoznawstwo , kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktykę, ...
33.60zł
$nbsp;

 

Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności
Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawnościKorelaty osobowościowe indywidualnego i społecznego modelu niepełnosprawnościCzynniki kształtujące indywidualny i społeczny model niepełnosprawności
42.00zł

 

Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego

Wysoki poziom inteligencji nie wyklucza pojawienia się problemów, a także nie gwarantuje szybszego ich rozwiązania. Świadczą o tym rozbieżności w funkcjonowaniu osób o podobnym (wysokim) ilorazie inteligencji.Nie wszystkie problemy udaje się nam rozwiązać przy pomocy wyłącznie rozumu, a mózg emocjonalny stanowi potencjał, który może okazać się użyteczny.

11.00zł
$nbsp;

 

Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny
Humanizacja procesu rehabilitacji człowieka i holistyczne podejście do niego w przebiegu choroby wymusiły interdyscyplinarność tego procesu. Obejmuje on także wczesną diagnozę zaburzeń zdrowia oraz wczesną interwencję. Jedynie skoordynowane działania różnych służb społecznych i specjalistów mogą zapewnić człowiekowi właściwą profilaktykę zdrowotną i rehabilitacyjną. Książka została napisana przez ...
23.10zł

 

Jakość życia w zaburzeniach odżywiania

Skrócony spis treści:Charakterystyka zaburzeń odżywianiaJakość życia w zdrowiu i chorobieUwarunkowania poczucia jakości życiaMetodologiczne podstawy badań własnychPoczucie jakości życiaPoczucie jakości życia a obraz chorobyPsychospołeczne funkcjonowanie w zaburzeniach odżywianiaZależność między poczuciem jakości życia a funkcjonowaniem psychospołecznymZakończenie

 

 

32.55zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu