KSIĄŻKI: Psychologia społeczna

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Społeczna przestrzeń Internetu

Książka może służyć jako reference book, zawiera bowiem wiedzę na temat zjawisk społeczno-kulturowych, która się nie starzeje. Po taką pozycję sięga się jak po przewodnik intelektualny po procesach społecznego świata, których rosnący wpływ na współczesnego człowieka jest oczywisty. Książka ma walory podręcznika i powinna znaleźć się w kanonie lektur studenta dziennikarstwa i komunikacji ...

44.10zł
$nbsp;

 

Społeczna psychologia piętna

Społeczna psychologia piętna to efekt spotkania światowej sławy psychologów. Przedstawiają oni zjawisko stygmatyzacji w świetle najnowszych badań oraz dokonują analizy piętna w szerokim kontekście psychologiczno-społecznym, ukazując je jako zjawisko interpersonalne i międzygrupowe. Walorem książki jest ujmowanie fenomenu piętna z różnych perspektyw poznawczych. Wyjaśnia to jak różne są funkcje ...

68.15zł

 

Społeczna psychologia środowiskowa. Tom 9 w serii

Książka koncentruje się na związku między jednostką a jej środowiskiem fizyczno - przestrzennym oraz społeczno - kulturowym. Wprowadza w problemy pojawiające się na styku oczekiwań ludzi wobec środowiska i ofert, jakie dla ich spełnienia tworzy społeczno-kulturowy kontekst życia. Przedstawia węzłowe problemy psychologii środowiskowej z perspektywy społeczno-kulturowej na tle rozwoju teorii i badań ...

49.35zł
$nbsp;

 

Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych.

Książka jest wynikiem badań prowadzonych przez Zespół Katedry Zachowań Organizacyjnych w ramach tematu „Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu” oraz studiów i wdrożeń uczestników (teoretyków i praktyków zarządzania) Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania” ...

78.75zł

 

Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku.

Książka Anny Bokszczanin jest reakcją naukowca na dramatyczne wydarzenia przyrodnicze i społeczne we własnym środowisku lokalnym. Jest prezentacją unikalnych w skali polskiej i światowej wyników badań własnych autorki i zespołu z nią współpracującego, prowadzonych w sytuacji powodzi. Jest też pokazaniem warsztatu badawczego w obszarze szczególnie trudnym, to znaczy w obszarze badań nad odczuciami i ...

21.00zł
$nbsp;

 

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie

Niniejsza książka wpisuje się w nurt pedagogiki humanistycznej, pedagogiki modernizacji społecznych i nurt teoretyczno-empiryczny pedagogiki społecznej. Należy podkreślić, że zaprezentowane przez autorkę wyniki badań inspirują do podjęcia i projektowania działań, które umożliwiają studentom podwyższenie poziomu społecznych kompetencji do pracy na zasadzie wolontariatu, bowiem ,,edukacja do wolontariatu ...

26.25zł

 

Społeczne ścieżki poznania

Reagujemy na świat nie taki, jaki jest, ale taki, jakim go widzimy. To prawda znana i po wielekroć powtarzana w psychologii. Dotyczy świata w ogóle, a świata społecznego w szczególności. Badania nad tym, jak ludzie interpretują świat społeczny jak przetwarzają informacje o innych ludziach, o grupach i o zjawiskach społecznych, są od lat dominującym nurtem badań w psychologii społecznej. Czytelnik ...

20.00zł
$nbsp;

 

Spostrzeganie zjawisk świata społecznego przez dzieci, młodzież i młodych dorosłych.

Książka z zakresu psychologii rozwoju, traktującej rozwój jako proces trwający przez całe życie, co implikuje studia nad człowiekiem poczynając od okresu prenatalnego, a kończąc na schyłkowym stadium życia - starości, z uwzględnieniem procesu umierania i śmierci.Zaprezentowano w niej rezultaty badań dotyczących odbioru i przetwarzania świata społecznego, tj. percepcję zjawisk natury egzystencjalnej ...

21.00zł
$nbsp;

 

Strategie zmian. Refleksje nad praktyką

Zmiana jest stałą cechą współczesnej rzeczywistości. Kiedyś o zmianie mówiono jako o zdarzeniu, obecnie mówi się raczej o procesie. W dostępnej na polskim rynku literaturze przedmiotu dominowało dotychczas podejście technokratyczne, oparte na zarządzaniu zmianą , co często prowadziło do uprzedmiotowienia pracowników. Skutkowało to fiaskiem wprowadzanych rozwiązań organizacyjnych w wyniku wywołanego ...

21.00zł

 

Stygmat społeczny

Książka ma charakter wprowadzenia w dynamicznie rozwijająca się problematykę badań nad stygmatyzacją społeczną. Analizuje korzenie teoretyczne koncepcji wywodzącej się z myśli teoretycznej Ervinga Goffmana. Przedstawia dalszy rozwój teoretyczny koncepcji stygmatyzacji, jak również szerokie pola empirycznych zastosowań tej koncepcji do badań nad tożsamością, stereotypami grupowymi i uprzedzeniami ...

41.90zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu