DSR Suplement

Podtytuł: 
Dziecięca Skala Rozwojowa – nowe możliwości diagnostyczne.
Autorzy: 
Diana Fecenec, Radosław Wujcik

W Suplemencie zostaną przedstawione nowoopracowane wskaźniki oceny wyników DSR pozwalających na opisanie rozwoju w zakresie trzech głównych jego obszarów: poznawczego, motorycznego i językowego (komunikacyjnego). Pozwoli to na bardziej zintegrowany opis funkcjonowania dziecka odwołujący się do dobrze znanych z literatury, kluczowych sfer aktywności psychomotorycznej małych dzieci i strukturą zbliża DSR do innych skal rozwojowych.

Na podstawie opinii użytkowników DSR zdecydowaliśmy się wprowadzić liczne modyfikacje sposobu oceny wyników w tym teście. Postaraliśmy się, żeby poprawiona wersja testu (DSR Plus) odpowiadała na oczekiwania stawiane współczesnym testom przeznaczonym do badania rozwoju małego dziecka.

Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:

  • Opracowanie wskaźników odnoszących się do trzech głównych sfer, w jakich tradycyjnie oceniany jest rozwój psychomotoryczny dziecka (funkcje poznawcze, mowa/komunikacja oraz sprawność motoryczna).
  • Opracowanie podskal pozwalających na niezależną ocenę motoryki małej (sprawność motoryczna ręki) oraz motoryki dużej (kontrola pozycji ciała i sprawność fizyczna).
  • Opracowanie podskal pozwalających na niezależną ocenę mowy biernej (rozumienie mowy) oraz mowy czynnej (produkowanie mowy).
  • Ujęcie Ogólnego Wskaźnika Rozwoju w postaci ilorazu dewiacyjnego (M=100; SD = 15),
  • Wprowadzenie równoważników wieku.
  • Opracowanie norm ciągłych (pozwala to na określenie norm dla dowolnego przedziału wieku, dodatkowo, tak opracowane normy bardziej trafnie oddają poziom wykonania testu na każdym poziomie wieku).
  • Opracowanie schematu interpretacyjnego, który podpowie właściwy porządek i sposób oceny otrzymanych rezultatów na kolejnych poziomach nowoopracowanej struktury wyników - w podskalach, skalach i w zakresie Ogólnego Wskaźnika Rozwoju.
  • Opracowanie schematu interpretacji funkcjonalnej. Zastosowana metoda interpretacji wyników pozwala na dokładny opis możliwości dziecka w zależności od jego wieku i uzyskanego wyniku.
  • Ocena funkcjonalna obejmuje obszary mowy i komunikacji (mowa bierna i mowa czynna), motoryki (motoryka mała i motoryka duża) oraz funkcjonowania poznawczego (nabywanie schematów czynnościowych, percepcja, uwaga, pamięć krótkotrwała, myślenie wyobrażeniowe).
  • Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowano zalecenia odnoszące się do stosowania DSR u dzieci przedwcześnie urodzonych (wybór norm).

Przeprowadzone analizy walidacyjne potwierdziły, że nowoopracowane wskaźniki Skali Wykonaniowej DSR charakteryzują się dobrymi właściwościami psychometrycznymi. Ich wyniki są rzetelne oraz pozwalają na trafną ocenę poziomu rozwoju danej sfery a także aktualnego poziomu rozwoju ogólnego. Przeprowadzone analizy wykazały, że wyniki skal DSR pozwalają na różnicowanie dzieci o prawidłowym rozwoju od dzieci obarczonych ryzykiem występowania trudności rozwojowych (wcześniaki, dzieci z problemami neurologicznymi, dzieci z zespołem Downa).

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu