DSR Plus – Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Plus

Autorzy:
Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska (2007 r.)
Autorzy podręcznika DSR Plus:
Diana Fecenec i Radosław Wujcik (2021 r.)
Wiek:
Małe dzieci (od 2 miesięcy do 3 lat)
Procedura:
Badanie indywidualne, bez ograniczenia czasu; typowy czas badania: 30–60 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Plus, przeznaczona do oceny aktualnego poziomu rozwoju u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat, jest ulepszoną wersją Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR (2007 r.).

Badanie DSR Plus umożliwia diagnozowanie aktualnego poziomu rozwoju, a także wskazywanie słabych i mocnych stron rozwoju dziecka. Pozwala to na wczesne wykrywanie sygnałów nieprawidłowości rozwojowych, identyfikację dziedzin odpowiedzialnych za opóźnienia oraz określanie potrzeb stymulacyjnych. DSR Plus dostarcza również informacji o ważnych dla rozwoju cechach temperamentu dziecka. Narzędzie jest złożone z dwóch osobnych skal: Skali Wykonaniowej (będącą zmodyfikowaną wersją Skali Wykonaniowej z 2007 r.) i Skali Obserwacyjnej (niezmienionej w stosunku do poprzedniej wersji).

Badanie Skalą Wykonaniową DSR wydaną w 2007 roku dostarczało dwojakiego rodzaju wyników: wyniku ogólnego (suma punktów uzyskanych w całej Skali DSR), informującego o aktualnym poziomie rozwoju dziecka, oraz wyników w poszczególnych 10 testach. Celem podjęcia prac nad DSR Plus było opracowanie nowych wskaźników do oceny funkcjonowania psychomotorycznego małych dzieci. Zrobiono to poprzez przyporządkowanie wszystkich zadań nie do 10 testów, jak dotychczas, lecz do skal odnoszących się do głównych obszarów rozwoju.

Dzięki wprowadzonym zmianom DSR Plus umożliwia ocenę aktualnego poziomu rozwoju w trzech podstawowych sferach funkcjonowania dziecka w wieku od 0 do 3 lat: językowej, motorycznej i poznawczej. Z uwagi na to, że w DSR Plus wykorzystywane są zupełnie nowe wskaźniki rozwoju, sposób obliczania i interpretowania wyników jest zupełnie inny niż w DSR z 2007 roku. W konsekwencji do stosowania DSR Plus niezbędny jest nowy podręcznik (Fecenec, D., Wujcik, R. (2021). Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Plus. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Pomimo wprowadzenia nowego sposobu obliczania i interpretowania wyników badania zachowano dotychczasową liczbę i treść zadań testowych. Dla użytkownika oznacza to przede wszystkim, że procedura badania pozostała niezmieniona w stosunku do wersji DSR z 2007 roku, cały czas uwzględniając podział na 10 testów składających się na Skalę Wykonaniową. Źródłem wiedzy o procedurze badania i zasadach oceny wykonania zadań niezmiennie pozostaje Instrukcja wydana w 2007 roku, w której opisane są nie tylko wspomniane reguły ogólne prowadzenia badania, ale także szczegółowe instrukcje i zasady oceny kolejnych prezentowanych dziecku zadań.

Badanie Skalą Wykonaniową powinno być uzupełnione danymi zebranymi za pomocą Skali Obserwacyjnej. Służy ona do oceny dziewięciu cech temperamentu ważnych dla rozwoju dziecka i pogrupowanych w cztery czynniki: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość. Pozwala ocenić możliwości temperamentalne dziecka w zakresie przetwarzania stymulacji oraz temperamentalne wyznaczniki nastroju, reagowania na nowość i tolerancji na frustrację. Skala Obserwacyjna nie została zmieniona w ramach wprowadzanie DSR Plus. Zmieniono jedynie arkusz zapisu Skali Obserwacyjnej, odświeżając jego wygląd i czyniąc bardziej wygodnym w użytkowaniu.

  kalkulator WISC-V ikonka  

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku, w którym wyjaśniamy, na czym polegała modyfikacja DSR Plus. Przedstawiamy w nim nowe możliwości diagnostyczne skali. Objaśniamy także, które materiały pozostały niezmienione w stosunku do poprzedniej wersji, a co trzeba dokupić.

 

  Przejście do kalkulatora

Zalety DSR Plus

Dzięki zastosowaniu DSR Plus psycholog oceniający wczesny rozwój dziecka zyskuje wiele możliwości diagnostycznych niedostępnych w DSR wydanym w 2007 roku.

Skala Wykonaniowa DSR Plus pozwala na:

 • diagnozę poziomu rozwoju w zakresie jego trzech głównych obszarów: mowa i komunikacja, motoryka i poznanie,
 • niezależną ocenę sprawności motorycznej ręki (manipulacja) oraz kontroli pozycji ciała i sprawności fizycznej (motoryka duża),
 • niezależną ocenę poziomu rozwoju mowy biernej i mowy czynnej,
 • ocenę ogólnego poziomu rozwoju za pomocą wskaźnika wyrażonego w postaci ilorazu dewiacyjnego (Ogólny Wskaźnik Rozwoju: M = 100; SD = 15),
 • opis osiągnięć rozwojowych dziecka w zależności od jego wieku i uzyskanego wyniku w zakresie: mowy biernej, mowy czynnej, motoryki dużej, manipulacji oraz funkcjonowania poznawczego (nabywanie schematów czynnościowych, percepcja, uwaga, pamięć krótkotrwała, myślenie wyobrażeniowe).

Rzetelność

DSR Plus
Wysoka zgodność wewnętrzna Ogólnego Wskaźnika Rozwoju w przypadku każdego poziomu wieku. Wysoka zgodność wewnętrzna wyników w skalach i podskalach w przypadku dzieci powyżej 9. miesiąca życia – umiarkowanie wysoka w przypadku dzieci pomiędzy 5. i 9. miesiącem życia. Wysoka stabilność Ogólnego Wskaźnika Rozwoju oraz wyników w skalach. Najwyższa w przypadku dzieci powyżej 1. roku życia.

DSR (2007)
Wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna wyniku ogólnego, nieco niższa poszczególnych testów.

Trafność

DSR Plus
Wyniki Skali Wykonaniowej wzrastają wraz z wiekiem dziecka; różnicują dzieci o prawidłowym rozwoju od dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, dzieci przedwcześnie urodzonych i dzieci z Zespołem Downa; korelują z wynikami testów inteligencji przeprowadzonych po okresie 1,5 roku (trafność prognostyczna). Za pomocą analizy czynnikowej potwierdzono trafność teoretyczną struktury Skali Wykonaniowej (DSR Plus).

DSR (2007)
Wyniki w Skali Wykonaniowej wzrastają wraz z wiekiem; różnicują dzieci z zaburzeniami neurologicznymi; korelują z wynikami testów inteligencji przeprowadzonych po upływie 1,5 roku; korelują z innymi skalami rozwojowymi.

Normy

DSR Plus
Dla 3 skal i 4 podskal oraz Ogólnego Wskaźnika Rozwoju.
Zastosowano metodę normalizacji ciągłej; dla dzieci w wieku 0;2(0)–0;11(30) w odst

ępach dwutygodniowych, dla dzieci w wieku 1;0(0)–2;11(30) w odstępach miesięcznych.
Opracowano zalecenia odnoszące się do stosowania DSR Plus u dzieci przedwcześnie urodzonych (stosowanie norm według wieku korygowanego).

DSR (2007)
Dla 10 testów oraz wyniku ogólnego. Dla dzieci w wieku 0;2(0)–0;5(30) w odstępach dwutygodniowych, dla dzieci w wieku 0;6(0)–3;0(0) w odstępach miesięcznych.

Zastosowanie

Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka; pozwala na wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju w zakresie mowy i komunikacji, motoryki oraz funkcji poznawczych; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocenę ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

DSR Plus - podręcznik i arkusze

Materiały testowe

 • Komplet (podręcznik: DSR Plus Dziecięca Skala Rozwojowa (2021), podręcznik: DSR Dziecięca Skala Rozwojowa (2007), DSR Dziecięca Skala Rozwojowa, Instrukcja (2007), DSR film instruktażowy, pomoce testowe w torbie, arkusz zapisu Skali Wykonaniowej DSR Plus (25 sztuk), arkusz zapisu Skali Obserwacyjnej DSR (25 sztuk)).
 • Podręcznik: DSR Plus Dziecięca Skala Rozwojowa (2021). Zawiera podstawy teoretyczne skal i podskal DSR Plus, zasady obliczania i interpretacji wyników, opis psychometrycznych właściwości testu (tj. rzetelność, trafność, normalizacja) oraz tabele norm dla wszystkich wskaźników Skali Wykonaniowej DSR Plus i Skali Obserwacyjnej.
  Uwaga! Ten podręcznik odnosi się do sposobu interpretacji wyników bazującego na podziale Skali Wykonaniowej na skale odnoszące się do trzech sfer rozwoju (mowa i komunikacja, motoryka, poznanie).
 • Podręcznik: DSR Dziecięca Skala Rozwojowa (2007). Przedstawia historię pracy nad testem, podstawowe założenia teoretyczne DSR, opis 10 testów składających się na Skalę Wykonaniową oraz pozycji składających się na Skalę Obserwacyjną, charakterystykę psychometryczną obu Skal, tradycyjną analizę trudności pozycji testowych oraz tabele norm.
  Uwaga! Ten podręcznik odnosi się do sposobu interpretacji wyników bazującego na podziale Skali Wykonaniowej na
  10 testów.
 • DSR Dziecięca Skala Rozwojowa, Instrukcja (2007). Zawiera dokładny opis procedury badania testem oraz reguł oceny wykonania zadań testowych przez badane dziecko.
  Uwaga! Instrukcja jest niezbędna do przeprowadzenia badania Dziecięcą Skalą Rozwojową i obwiązuje zarówno osoby korzystające z reguł obliczania i analizy wyników opisanych w podręczniku DSR Plus z 2021 r., jak i DSR z 
  2007 r.
 • DSR Dziecięca Skala Rozwojowa. Skala Wykonaniowa. Trafność prognostyczna DSR, Aneks (2008) oceniana na podstawie związku między wynikami DSR a wynikami Testu Matryc Ravena w wersji Kolorowej oraz Skali Dojrzałości Umysłowej Columbia zebranymi po upływie półtora roku po badaniu DRS; badania podłużne niemowląt badanych w 6., 9. i 12. miesiącu życia (porównywanie wyników trzech skalach rozwojowych – DSR, Brunet-Lezine oraz Psyche Cattell. W Aneksie znaleźć można również przykłady wykorzystania DSR w praktyce psychologicznej.
 • Pomoce testowe (w torbie). Zestaw wszystkich pomocy niezbędnych do przeprowadzenia badania testem.
 • Film instruktażowy. Nagranie badania za pomocą wszystkich testów DSR, ułatwiające naukę stosowania testu.
 • Arkusz zapisu Skali Wykonaniowej DSR Plus (25 sztuk)
 • Arkusz zapisu Skali Wykonaniowej DSR (25 sztuk)
 • Arkusz zapisu Skali Obserwacyjnej DSR / DSR Plus (25 sztuk)

 

   ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:

Procedura, obliczanie i interpretowanie wyników zmodyfikowanej wersji Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Plus
(dla osób, które nie znają Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR z 2007 r.)

DSR Plus – Nowy system obliczania i interpretowania wyników zmodyfikowanej wersji Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR Plus
(dla osób, które znają Dziecięcą Skalę Rozwojową DSR z 2007 r.)

Szkolenia są dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
5 541.27zł
6 625.57zł
-
6 625.57zł
343.53zł
360.71zł
5%
360.71zł
115.00zł
141.45zł
23%
141.45zł
34.50zł
42.44zł
23%
42.44zł
4 177.98zł
5 138.91zł
23%
5 138.91zł
343.53zł
360.71zł
5%
360.71zł
369.60zł
388.08zł
5%
388.08zł
157.13zł
193.27zł
23%
193.27zł
87.82zł
92.21zł
5%
92.21zł
97.44zł
119.85zł
23%
119.85zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu