DCS-II

Podtytuł: 
Niewerbalny Test Uczenia się i Pamięci
Autorzy: 
Sigrid Weidlich, Amin Derouiche i Wolfgang Hartje

Polska adaptacja: Iwona Bac, Joanna Stańczak

Wiek: Osoby dorosłe w wieku 20-79 lat

Procedura: Badanie indywidualne trwające około 20 minut

Użytkownicy: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)

Kategoria: C

Przewidywana data wydania testu to listopad 2019 r.

DCS-II jest zrewidowaną wersją testu DCS (znanego polskim użytkownikom pod nazwą Diagnoza Uszkodzeń Mózgu – DUM). Służy do oceny zdolności do zapamiętywania i uczenia się informacji niewerbalnych. Test bada jawną, semantyczną pamięć świeżą, zdolność do zapamiętywania i uczenia się niewerbalnych informacji figuralnych oraz  zdolność do swobodnego przypominania informacji, daje także możliwość opisania procesu uczenia się.

W DCS-II oblicza się następujące wskaźniki:

  • Wskaźniki prawidłowych odtworzeń – są miarami zdolności uczenia się materiału niewerbalnego,
  • Wskaźnik efektywności uczenia się  – jest ogólną miarą sprawności zapamiętywania materiału figuralnego,
  • Wskaźnik błędów  – jest miarą dysfunkcji/deficytów pamięci. 

Rzetelność: Bardzo wysoka zgodność wewnętrzna.

Trafność: Za trafnością testu DCS-II przemawiają następujące dane zebrane w toku badań: obniżanie się wyników wraz z wiekiem osób badanych, brak różnic międzypłciowych, ujawniony wpływ poziomu wykształcenia, istotne związki z innymi miarami badającymi pamięć, istotne związki z wynikami testów badających uwagę i funkcje wykonawcze, czyli procesy poznawcze biorące udział w procesie zapamiętywania i odtwarzania materiału, istotne związki z refleksyjnym stylem poznawczym.

Ponadto o trafności DCS-II korzystnie świadczą wyniki pochodzące z badań prowadzonych na grupach klinicznych, a przede wszystkim istotnie słabsze wykonanie testu przez osoby z uszkodzeniami OUN, chore na depresję, chore na schizofrenię i z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w porównaniu ze zdrowymi badanymi.

Normy: Dla osób dorosłych w wieku od 20 do 79 lat (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: DCS-II można stosować zarówno w badaniu osób zdrowych, jak i pacjentów z różnymi schorzeniami w celu oceny zdolności zapamiętywania i uczenia się informacji figuralnych. DCS-II może być używany w diagnostyce kliniczno-neuropsychologicznej i orzecznictwie neuropsychologicznym do oceny sprawności funkcji poznawczych – zdolności organizowania bodźców wzrokowych, zapamiętywania, przypominania i rozpoznawania oraz uczenia się materiału wzrokowo-przestrzennego. Służy też do oceny dynamiki procesów pamięci wzrokowej, jak również może być przydatny przy określaniu zmiennych klinicznych mogących wpływać na funkcjonowanie poznawcze. Test może pomóc w diagnozie zaburzeń poznawczych (trudności z koncentracją, uczeniem się i zapamiętywaniem) w efekcie działania leków lub będących wynikiem zmian towarzyszących postępowi choroby.

Zobacz ulotkę

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu