WERK Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi

Autorzy inwentarza:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Autorki podręcznika:
Urszula Brzezińska, Maria Rafalak
Wiek:
Osoby dorosłe, aktywne zawodowo, z co najmniej średnim wykształceniem
Procedura:
Badanie indywidualne i grupowe, bez ograniczenia czasu (przeciętnie od 10 do 15 minut)
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); doradcy zawodowi i specjaliści HR - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii oraz szkoleniu z konkretnego testu

Opis narzędzia: Inwentarz Stylów Kierowania WERK jest skalą przymiotnikową pozwalającą określić typowe dla osoby badanej nasilenie każdego z czterech stylów kierowania (WODZIREJA, EKONOMA, REWOLUCJONISTY i KAPITANA) w układzie interpersonalnym (normy) oraz stwierdzić czy dla osoby badanej któryś ze stylów jest stylem dominującym (analiza profilowa).
WERK składa się z sześćdziesięciu przymiotników pogrupowanych w piętnaście zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą cztery przymiotniki, które badany ma uporządkować od takiego, który opisuje go najlepiej (1), do takiego, który opisuje go najsłabiej lub wcale (4).
Konieczność skonfrontowania się osoby badanej z szerokim spektrum cech bez możliwości ominięcia zagrażających, niespójnych z obrazem siebie bodźców zmniejsza sposobność do zarządzania własnym wizerunkiem.

Rzetelność: Rzetelność pomiaru stylów kierowania dokonywanego za pomocą WERK została oszacowana metodą zgodności wewnętrznej. Za jej wskaźnik przyjęto współczynnik alfa Cronbacha, który określa spójność pozycji wchodzących w skład skali. Ze względu na rangowy charakter skali pomiarowej współczynnik rzetelności wyliczono w oparciu o macierz korelacji polichorycznych. Wartości współczynników alfa Cronbacha zawierają się w przedziale od 0,70 do 0,84.

Trafność: Zbadano trafność treściową, teoretyczną i kryterialną narzędzia (oszacowano zgodność ocen sędziów kompetentnych dla spójności pozycji wchodzących w skład poszczególnych skal oraz związki stylów kierowania z wymiarami osobowości mierzonymi Skalą ACL i kwestionariuszem NEO-FFI, a także sprawdzono spójność autodiagnozy kierownik z ocenami ich stylów kierowniczych dokonywanymi przez podwładnych). Większość założeń potwierdzono.

Normy: Normy zostały przedstawione na dziewiętnastostopniowej skali standardowej (od 1 do 19) ze średnią 10 i odchyleniem standardowym 3. Przygotowano normy ogólne dla całej populacji. Próba normalizacyjna objęła 204 osoby reprezentujące populację osób dorosłych i aktywnych zawodowo, w tym 101 mężczyzn i 103 kobiety. Wiek: od 21 do 60 lat (M = 35,02; SD = 8,12); doświadczenie zawodowe: od 1 roku do 40 lat (M = 11,76). Większość osób badanych pracowała w dużych bądź małych miastach i posiadała co najmniej średnie wykształcenie.

Zastosowanie: Podstawowe zastosowanie Inwentarza Stylów Kierowania Ludźmi WERK to identyfikowanie stylów kierowania i wyznaczanie pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej. Jest to użyteczne narzędzie do wspierania procesów rekrutacyjnych, selekcyjnych i rozwojowych w organizacji. Poprzez zdiagnozowanie profilu stylów kierowania ludźmi WERK, dowiadujemy się jaką kulturę organizacyjną będzie rozwijać dana osoba, jeśli powierzy się jej stanowisko kierownicze, ze względu na jej predyspozycje a) osobowościowe, b) przekonania na temat skutecznego kierowania organizacją, co będzie wpływać na sposób komunikowania się z ludźmi, oraz budowania struktury zarządzanej jednostki. Warto jednak pamiętać, że WERK nie przesądza o tym, czy ktoś będzie efektywny jako kierownik.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy, klucz elektroniczny)
  • Podręcznik
  • Arkusze testowe (25 egz.) z kluczem elektronicznym

Zobacz ulotkę


SZKOLENIE ze stosowania i interpretacji testu WERK.

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.06.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
182.46zł
198.24zł
-
198.24zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
36.93zł
45.43zł
23%
45.43zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu