Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Kategoryzacja testów

2012-11-20

Komisja d/s Testów Psychologicznych PTP przygotowała kategoryzację narzędzi diagnostycznych z punktu widzenia dostępu do nich różnych grup użytkowników, kwalifikacje wymagane przy zakupie testów oraz oświadczenie klienta. Wymagania te będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku.

 

W czerwcu 2010 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wznowił działalność Komisji do spraw Testów Psychologicznych. Jednym z celów jej działania było uporządkowanie dostępu do oferowanych na rynku narzędzi diagnostycznych. Komisja zaprosiła do współpracy głównych wydawców testów, z zaproszenia skorzystały jedynie Pracownia Testów Psychologicznych PTP oraz wydawnictwo ERDA.

Potrzeba określenia jednoznacznych reguł dotyczących możliwości dostępu do testów wynika z jednej strony z ich dużego zróżnicowania ze względu na kompetencje potrzebne do ich poprawnego stosowania, a z drugiej strony – ze względu na ich zróżnicowane przeznaczenie (nie tylko psychologowie są ich adresatami). Dokonując wstępnej kategoryzacji testów, Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

  • Konsekwencje użycia danego testu dla osoby badanej – im poważniejsze są te konsekwencje, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc dany test stosować. Testy mające duże konsekwencje dla osoby badanej, to takie, których wyniki mogą być podstawą decyzji wpływających na zmianę losu jednostki (orzecznictwo, opinie mające konsekwencje prawne).
  • Diagnozowane obszary – im bardziej pogłębionej wiedzy psychologicznej wymaga użycie danego testu oraz im bardziej „wrażliwą” zmienną mierzy, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc go stosować. Przykładem „wrażliwej” zmiennej jest inteligencja, a „mało wrażliwej” – zainteresowania.
  • Kompetencje psychometryczne – czy poprawne użycie danego testu (ocena i interpretacja wyników) wymaga dogłębnej znajomości psychometrii, czy też możliwe jest na podstawie informacji zawartych w podręczniku.
  • Trudność w stosowaniu – czy poprawne użycie testu wymaga specyficznych kompetencji nabywanych w toku studiów lub szkoleń, czy też wystarczy znajomość instrukcji.

Dodatkowym kryterium była decyzja Autora testu – niektórzy z nich kierując test do publikacji zastrzegali, że ma być dostępny nie tylko dla psychologów. Testy te oznaczone są w spisie A.

Kategoryzacja zaproponowana przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych, a także opis wymaganych kwalifikacji i dokumentów niezbędnych do zakupu testów z poszczególnych kategorii, zostały skierowane do szerokiej konsultacji obejmującej Instytuty Psychologii uczelni wyższych, stowarzyszenia psychologów i oddziały Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na podstawie uzyskanych opinii wprowadzono szereg zmian, modyfikując wersję pierwotną. Aktualna wersja, która będzie uzupełniana wraz z pojawianiem się nowych testów, przedstawiona jest poniżej.

Należy podkreślić, że uwzględnienie danego testu w tej kategoryzacji nie oznacza pozytywnej oceny jego wartości. Spis zawiera testy dostępne na rynku, opublikowane przez wymienione na wstępie dwa wydawnictwa. Ocenie testów służyć będą recenzje, których przygotowaniem ma zająć się Zespół ds. testów psychologicznych przy Komitecie Psychologii PAN.

Kategoryzacja testów będzie aktualizowana o kolejne tytuły.

 

KATEGORYZACJA TESTÓW

(obejmuje testy wydawnictw PTP PTP oraz ERDA)

Umieszczenie narzędzia w kategoryzacji nie oznacza pozytywnej oceny jego wartości

 

I. Tylko dla psychologów

Lp

Skrót

Tytuł

1

ACL

Lista Przymiotnikowa

2

APIS-P(R)

Bateria Testów APIS-P(R)

3

APIS-Z

Bateria Testów APIS-Z

4

BENTON

Test Pamięci Wzrokowej Bentona

5

CAT-A i CAT-H*

Test Apercepcji Tematycznej

6

CISS

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

7

COLUMBIA

Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia

8

CTT

Kolorowy Test Połączeń – wersja dla Dorosłych

9

CVLT

Kalifornijski Test Uczenia się Werbalnego

10

d2

Test d2 do badania uwagi

11

DRZEWO*

Test drzewa

12

DSR*

Dziecięca Skala Rozwojowa

13

DUM

Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu

14

EAS

Kwestionariusz Temperamentu

15

EPQ-R

Kwestionariusz Osobowości Eysencka

16

FCZ-KT

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

17

FTT*

Test bajek

18

IPP

Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej

19

IVE

Kwestionariusz Impulsywności

20

KBPK

Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli

21

KKW

Kwestionariusz Kryzysu w Wartościowaniu

22

Leiter*

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

23

MFF

Test Porównywania Znanych Kształtów

24

MMPI®-2*

MMPI®-2

25

MSEI

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny

26

NEO-FFI

Inwentarz Osobowości NEO-FFI

27

NEO-PI-R

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

28

OMNIBUS

Test Inteligencji Omnibus

29

PTS

Kwestionariusz Temperamentu PTS

30

RAVEN

Testy Matryc Ravena – wszystkie wersje

31

RFFT

Test Płynności Niewerbalnej Ruffa

32

RISB

Test Niedokończonych Zdań Rottera

33

ROR*

Test Rorschacha

34

SCENOTEST*

Scenotest

35

SOR

Skale Oceny Rodziny

36

SPK-DP

Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych

37

STAI

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

38

STAIC

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci

39

SZONDI*

Test Szondiego

40

TAT*

Test Apercepcji Tematycznej

41

TIS

Bateria testów TIS

42

TO

Test Osobowości

43

TOiZ

Test Osobowości i Zainteresowań

44

TPB

Test Piramid Barwnych

45

TRS-S, TRS-Z

Test Rozumienia Słów – wersja Standard oraz wersja dla Zaawansowanych

46

TUF

Test Układania Figur

47

TUS

Testy Uwagi i Spostrzegawczości

48

WAIS-R*

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – wersja zrewidowana

49

WCST*

Test Sortowania Kart z Wisconsin

50

WISC-R*

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wersja zmodyfikowana

51

ZTU

Zestaw Testów Uzdolnień

 

II. Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po szkoleniu

Lp

Skrót

Tytuł

Uwagi

52

CwP**

Człowiek w Pracy

Specjaliści HR, doradcy zawodowi

53

DINEMO**

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi

54

DMI-2A**

Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2

Pedagodzy

55

FROSTIG**

Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej

Pedagodzy

56

INTE**

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

Pedagodzy, lekarze, promocja zdrowia, socjolodzy

57

KKSA

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi

58

KPŻ

Kwestionariusz Postaw Życiowych

Pedagodzy, socjolodzy, filozofowie

59

LEKSYKON

Test Językowy Leksykon

Pedagodzy

60

PKIE**

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi

61

RHLB**

Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i  Komunikacyjnych …

Neurologopedzi

62

SD

Skala Dyrektywności

Socjolodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi

63

SESA

Skala Samooceny Rosenberga

Pedagodzy, socjolodzy

64

SIE-T**

Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi

65

SUPIN

Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych

Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci

66

TCT-DP**

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia

Pedagodzy

67

TRE**

Test Rozumienia Emocji

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi

68

UMACL

Przymiotnikowa Skala Nastroju

Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci

69

Hermans**

Metoda Konfrontacji z Sobą

Psychoterapeuci, terapeuci uzależnień

 

III. Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

Lp

Skrót

Tytuł

Uwagi

70

AISA

Skala Akceptacji Choroby

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

71

BHI-12

Kwestionariusz Nadziei Podstawowej

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

72

BPCQA

Kwestionariusz Przekonań na temat Kontroli Bólu

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

73

CECSA

Skala Kontroli Emocji

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

74

COPEA

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

75

CSQA

Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

76

CSS 3

Czytanie Sensownych Słów – kl. III

Pedagodzy, logopedzi

77

CSS 5

Czytanie Sensownych Słów – kl. IV

Pedagodzy, logopedzi

78

DOMEK

Domek Krasnoludków

Pedagodzy, logopedzi

79

DS 14A

Skala do Pomiaru Typu D

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

80

DYK 3

Dyktando – kl. III

Pedagodzy, logopedzi

81

DYK 5

Dyktando – kl. V

Pedagodzy, logopedzi

82

GSESA

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

83

IZZA

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

84

JSRA

Jak Sobie Radzisz?

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

85

KMC

Kwestionariusz Metafory Czasu

Badania naukowe

86

KNS

Kwestionariusz Nadziei na Sukces

Pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci

87

KompOSA

Skala Kompetencji Osobistej

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

88

LKZA

Lista Kryteriów Zdrowia

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

89

LOT-RA

Test Orientacji Życiowej

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

90

LWOA

Lista Wartości Osobistych

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

91

ŁATYSZ

Łatysz

Pedagodzy, logopedzi

92

MHLCA

Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

93

Mini-COPEA

Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

94

Mini-MACA

Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

95

MINIMENTAL

Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego MMSE

Lekarze, pielęgniarki po studiach

96

NJ

Nieznany Język

Pedagodzy, logopedzi

97

PRFA

Lista Oczekiwań Pacjenta

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

98

PSS-10A

Skala Odczuwanego Stresu

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

99

RVS

Skala Wartości Rokeacha

Pedagodzy, socjolodzy, filozofowie

100

SCID-II

Strukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV

Psychiatrzy

101

SEGA

Skala Ekspresji Gniewu

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

102

SKREŚL

Czytanie ze Skreśleniami

Pedagodzy, logopedzi

103

SWLSA

Skala Satysfakcji z Życia

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

104

TABA

Skala Typu A/B – wersja DM

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

105

TSN-M, TSN-S

Test Szybkiego Nazywania – wersje dla dzieci Młodszych oraz dla dzieci Starszych

Pedagodzy, logopedzi

106

TYP-AA

Skala Typu A-Framingham

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

107

TZ

Test zainteresowań

Doradcy zawodowi

108

TZJ

Test Zdolności Językowych

Pedagodzy

109

UF 3

Usuwanie Fonemów – kl. III

Pedagodzy, logopedzi

110

UF 5

Usuwanie Fonemów – kl. V

Pedagodzy, logopedzi

111

UZ

Uzupełnianie Zdań

Pedagodzy, logopedzi

112

WKP

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

Doradcy zawodowi

113

ZETO

Zetotest

Pedagodzy, logopedzi

* Zalecane szkolenie z danego testu

** Testy wymagają ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii, a następnie szkolenia z zakresu tego konkretnego testu (lub grupy podobnych testów).

A Test znalazł się w danej grupie zgodnie z decyzją Autora.

 

Niżej podane są informacje na temat wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów potwierdzających je, niezbędnych do zakupu testów zaliczonych do poszczególnych kategorii.

 

KWALIFIKACJE WYMAGANE PRZY ZAKUPIE TESTÓW

Kategoria testów

Przeznaczenie testów (dla kogo)

Wymagane kwalifikacje

Wymagane dokumenty/informacje

I

Tylko dla psychologów

Ukończone studia magisterskie z psychologii.

Osoby, które mają tytuł doktora psychologii, a nie ukończyły studiów psychologicznych, mogą kupować testy wyłącznie do celów naukowych.

 

Dyplom ukończenia studiów psychologicznych.

Dyplom doktorski wraz z oświadczeniem informującym, że test będzie stosowany tylko do celów naukowych.

II.

Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu.

Ukończone studia wyższe magisterskie  lub podyplomowe na kierunkach, które przygotowują do pracy z ludźmi (nauki pedagogiczne, społeczne i medyczne) oraz ukończone szkolenie wg programu zaakceptowanego przez PTP

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych (w zależności od rodzaju testu) oraz certyfikat ukończenia szkolenia zaakceptowanego przez PTP.

III.

Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

Ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe na kierunkach, które przygotowują do pracy z ludźmi (nauki pedagogiczne, społeczne i medyczne). W przypadku psychoterapeutów – dowolne studia wyższe.

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych; w  przypadku psychoterapeutów – dyplom ukończenia studiów wyższych oraz certyfikat psychoterapeutyczny.

Uwaga – studenci psychologii oraz doktoranci, którzy ukończyli inny, niż psychologia, kierunek, mogą kupić testy psychologiczne do celów badawczych wyłącznie wtedy, gdy promotorem jest psycholog. Przy sprzedaży wymagane jest oświadczenie promotora.

 

Obecnie trwają prace nad ustaleniem ostatecznego kształtu programu szkoleń, których ukończenie będzie warunkiem dostępu do testów zaliczonych do kategorii II. Po zakończeniu tych prac Polskie Towarzystwo Psychologiczne udostępni ramowy program szkoleń wszystkim zainteresowanym ich prowadzeniem, a następnie będzie je akredytować. Lista akredytowanych szkoleń będzie na bieżąco aktualizowana. Do czasu jej opublikowania honorowane będą certyfikaty ukończenia ogólnych szkoleń z psychometrii prowadzone przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP.

Każdy nabywca testu psychologicznego, bez względu na to, czy jest psychologiem, czy nie, przed dokonaniem pierwszego zakupu zostanie zobowiązany do podpisania poniższego Oświadczenia.

 

 

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że mam wystarczające kwalifikacje, by testy, które kupuję w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego stosować zgodnie z zasadami opisanymi w Standardach dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice (GWP, 2007) oraz w Wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Testów dotyczących stosowania testów (www.practest.com.pl).

Zobowiązuję się do przestrzegania poniższych podstawowych zasad dotyczących ochrony testów:

  1. Nie ujawniania treści pytań/zadań testowych osobom badanym przed rozpoczęciem badania, ani żadnym innym osobom nieuprawnionym do stosowania testów.
  2. Przechowywania materiałów testowych w taki sposób, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
  3. Nie odsprzedawania ani nie pożyczania materiałów testowych nieuprawnionym osobom ani organizacjom.
  4. Przestrzegania prawa autorskiego w odniesieniu do materiałów testowych, to znaczy nie reprodukowania ani mechanicznie, ani elektronicznie arkuszy i zeszytów testowych, kluczy oraz podręczników, a także nie modyfikowania testów bez uprzedniej zgody wydawcy.

Podpis

 

wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu