Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina. Vol.LV Suppl.VII 2000r. Społeczne zagrożenia zdrowia psychicznego i somatycznego.

Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Wydawca:
Rok:
2 000
ISBN:
977-00-66224-00-9
Format:
16.5x24.0cm
Oprawa:
Miękka
Liczba stron:
376
35.00zł

Publikacja "Annales UMCS Medicina. Społeczne zagrożenia zdrowia psychicznego i somatycznego" składa się z 73 rozdziałów dotyczących sfery psychiki człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Pozycja będzie przydatna dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, pedagogów a także pacjentów.


Spis treści:
1. Ochrona zdrowia psychicznego u progu nowego wieku - wyzwania i nadzieje
2. Myśl pedagogiczna P. de Coubertina inspiracją dla kształtowania i zachowania zdrowia człowieka
3. Lęk jako element sytuacji stresowych w pracy pielęgniarki psychiatrycznej
4. Zakażenia rotawirusowe jako problem epidemiologiczny, kliniczny i pielęgnacyjny
5. Waleologiczna strategia zachowania zdrowia ludności w warunkach współczesnych
6. Wyuczona bezradność a osiągnięcia szkolne
7. Wizerunek psychiatrii w kinie ostatniej dekady - jakie informacje i dla kogo?
8. Przerywanie kuracji szpitalnej: uwarunkowania społeczne
9. Stygmatyzacja osób niepełnosprawnych psychicznie
10. Niektóre osobowościowe determinanty odporności młodzieży akademickiej na stres psychologiczny - doniesienie z badań
11. Poziom dpresji nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych
12. Znajomość problemów dotyczących raka sutka w populacji kobiet mieszkających na terenie województwa śląskiego
13. Lęk jako element sytuacji stresowych w pracy pielęgniarki psychiatrycznej
14. Porównanie modelu używania środków psychoaktywnych przez młodzież w latach 1985 - 1986 w relacji do roku 2000 - 2001
15. Komunikowanie się młodzieży akademickiej w kwestii kontrolowania płodności
16. Odżywianie studentów - gwarantem zdrowia czy jego zagrożeniem
17. Zadania pielęgniarki w opiece nad osobami z problemem alkoholowym
18. Niepełnosprawni wobec niepełnosprawności
19. Nasilenie potrzeb psychicznych osób ze stwardnieniem rozsianym
20. Zachowania agresywne a zagrożenia zdrowia psychicznego młodzieży szkolnej
21. Ocena stanu psychicznego osób narażonych na działanie związków neurotoksycznych w zakładach włókien chemicznych
22. Radzenie sobie w niepełnosprawności
23. Problemy ujawnione w trakcie ustalania stopnia ciężkości pracy fizycznej pielęgniarek
24. Grupa zawodowa jako źródło identyfikacji osobowej
25. Postawy w sekcie religijnej "Niebo" - na podstawie obserwacji sądowo-psychiatrycznej jej przywódców i członków
26. Agresja - podstawy: neurobiologii, zapobiegania i leczenia
27. Profilaktyka zdrowia psychicznego ludzi młodych
28. Zespoły bólowe kregosłupa wśród pielęgniarek pracujących w szpitalu
29. Samokontrola piersi w grupie kobiet leczących się z powodu bezdzietności małżeńskiej
30. Stan emocjonalny studentów w subiektywnej ich ocenie
31. Struktura "obrazu własnej osoby" u młodzieży po próbach samobójczych
32. Zagrożenia zdrowotne młodzieży wynikające z łatwego dostępu do narkotyków
33. Psychospołeczne źródła lęku kobiet ciężarnych a stan fizyczny noworodków
34. Źródła i nasilenie stresu zawodowego pielęgniarek w pracy z człowiekiem umierającym
35. Zdrowie psychoemocjonalne: podejścia do badania i perspektywy wzmocnienia
36. Bezrobocie i zagrożenia zdrowia: kierunki badań
37. Projekcyjny obraz sytuacji rodzinnej u dzieci z rodzin z bezrobotnym ojcem
38. Specyfika depresji wieku podeszłego
39. Społeczny wizerunek osób chorych psychicznie - wyniki badań
40. Przygotowanie kobiet w ciąży chorych na cukrzycę do samokontroli i samoopieki
41. Poziom wiadomości o czynnikach ryzyka a zachowania prozdrowotne pacjentów z zawałem mięśnia sercowego
42. Funkcjonowanie chorego na schizofrenię i jego rodziny - analiza głównych problemów
43. Psychospołeczne konsekwencje stresu zawodowego
44. Czynniki zagrożenia a predyktory osobowościowe pilota - instruktora oraz osiąganie mistrzostwa zawodowego
45. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych
46. Problem alkoholizowania się młodzieży młodszych klas szkół średnich
47. Współczesne zagrożenia zdrowia i rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży
48. Współczesne zagrożenia zdrowia psychicznego
49. Rola aktywności fizycznej w przygotowaniu kobiet do porodu i połogu
50. Adaptacja psychospołeczna osób starszych do sytuacji choroby
51. Analiza psychospołecznych czynników zagrożenia alkoholizmem w rodzinach
52. Przyczyny obciążeń fizycznych wynikajacych z pracy na bloku operacyjnym
53. Przyczyny obciążeń emocjonalnych wynikających z pracy na bloku operacyjnym
54. Wyniki leczenia zespołów depresyjnych tianeptyną w świetle własnych doświadczeń
55. Osierocenie dorosłych - problem radzenia sobie z żalem po stracie
56. Wybrane problemy kobiet po mastektomii
57. Przyczyny i następstwa upadków pacjentów w w ieku geriatrycznym
58. Rodzina - ostoja czy brak stabilności?
59. Zapotrzebowanie na edukację zdrowotną na przykładzie wybranych grup pacjentów
60. Współczesne zagrożenia zdrowego stylu życia i sposobu odżywiania się dorastającej młodzieży
61. Diagnoza trudnych sytuacji dydaktycznych w okresie dorastania
62. Wybrane aspekty jakości życia dzieci z astmą oskrzelową
63. Rak i karcinofobia a promienowanie jonizujące
64. Rozpoznawanie bólu u dzieci (badania pilotażowe)
65. Postrzeganie choroby i szpitala przez dzieci w wybranej grupie wiekowej
66. Palenie tytoniu przez chorych z rakiem płuc przygotowywanych do leczenia chirurgicznego
67. Społeczne uwarunkowania problemów komunikacji interpersonalnej pacjentów geriatrycznych
68. Zmiany w stylu życia pacjentów z kolejnym zawałem mięśnia sercowego
69. Palenie papierosów wśród osób po przebytym zawale serca
70. Profilaktyka zaburzeń zdrowia psychicznego uczniów obowiązkiem każdego nauczyciela
71. Nikotynizm w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych
72. Etiopatogeneza alkoholowej choroby wątroby
73. Rodiofobia personelu medycznego przed brachyterapią


Artykuł przeceniony - bez prawa zwrotu


Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu